Zrównoważona konsumpcja Żywność w zglobalizowanym świecie

Wprowadzenie

Informacje podstawowe i perspektywa dydaktyczna

Istnieje niewiele tematów, które tak silnie pokazują podziały na świecie, jak jedzenie. Około 800 milionów ludzi na całym świecie, którzy nie mają wystarczająco dużo jedzenia, kontrastuje z bezprecedensowym poziomem marnowania żywności w uprzemysłowionych państwach. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (twz. SDGs) obejmują między innymi zakończenie głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i poprawę sposobu żywienia, a także promowanie zrównoważonego rolnictwa. Celem tego modułu jest wspieranie nauczycieli i nauczycielek różnych przedmiotów przy włączaniu globalnych perspektyw i metod partycypacyjnych w praktyce dydaktycznej podczas nauczania na temat żywności. Zgodnie z podejściem ukierunkowanym na ucznia, punktem wyjścia w procesie uczenia się są własny świat społeczny i własne doświadczenia.

Wyniki nauki

Kompetencje
Zmiana perspektywy; podejście do złożoności; zrozumienie różnorodności; łączenie kontekstów lokalnych i globalnych
Tematy / krajowy program nauczania
Umiejętność krytycznej oceny procesów politycznych, zdolność do działania w sferze politycznej; gospodarka; globalizacja; różnorodność
 • Play
 • Odpowiedni wiek
  13-16
 • Ramy czasowe
  4 x 45 min.
 • Wymagane materiały
  Tablica/flipchart; Guziki; Kostka do gry; Puste fiszki; Smartfony/komputer z dostępem do internetu dla uczennic/uczniów; Materiał do mocowania (magnesy/taśma/pinezki); Karty moderacyjne; Igły do szycia; Puste kartki do notowania; Kolorowy papier do drukarki A4; Długopisy; Komputer z dostępem do internetu i podłączonym projektorem; Telefon komórkowy lub inne urządzenie do nagrywania; Przybory do pisania (w zależności od potrzeb); Biała tablica; Skrawki wełny i materiału; Stanowiska komputerowe lub terminale przenośne; Mapa świata;
 • Opis
  Temat żywności obejmuje zagadnienia związane z polityką rozwojową odnoszącą się do pracy, odpowiedzialności, środowiska naturalnego i globalnego wykorzystania zasobów.
 • Zagadnienia / tematy
  Biologia Komunikacja Zagadnienia kosmopolityczne Dialog Różnorodność Angielski Etyka/religia Geografia Historia Informatyka Język Edukacja medialna Nauki polityczne Znaki Badania społeczne/kształcenie obywatelskie Uczenie społecznościowe Symbole

Plan lekcji

Abbreviations:

 • A = Działanie
 • D = Dyskusja
 • PG = Praca w grupie
 • ZD = Zadanie domowe
 • PP = Praca w parze
 • PN = Przygotowuje nauczyciel/ka
 • OU = Opinie uczniów
 • PU = Prezentacje uczniów
 • PN = Prezentacja nauczyciela

Pobierz

Podczas tej lekcji uczennice/uczniowie poznają różne metody połowu ryb i ich wpływ na środowisko oraz życie rybaków, a także zrównoważone metody połowów. Uczennice/uczniowie zastanawiają się nad własnymi odczuciami dotyczącymi tych treści.

Faza Treść Typ działania Media, materiał

Wprowadzenie
(5 min.)

Ta lekcja zachęca uczennice/uczniów do myślenia o zrównoważonym rybołówstwie. Większość tej jednostki dydaktycznej odbywa się formie pracy w małych grupach. Lekcja kończy się dyskusją w całej grupie. Zajęcia przeznaczone są dla 8 do 30 uczennic/uczniów.

Cel
 • Uczennice/uczniowie dowiedzą się o różnych metodach połowu ryb i ich wpływie na morską florę i faunę.
 • Uczennice/Uczniowie będą badać wpływ rybołówstwa niezgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju na ludzi i środowisko.
Przygotowanie
 • Skopiuj tekst Połów ryb dla każdej małej grupy. Zrób jedną kopię ‘Kart do dyskusji o połowie ryb’ i potnij je tak, aby każda grupa dostała jedną z nich.
Realizacja
 • Krok 1 Przeczytaj na głos akapit z nagłówkiem ‘Ryba’ umieszczony na Informacja na sushi.
 • PN
M1
Informacje ogólne Sushi: Informacje ogólne

Główna sekcja
(35 min.)

Realizacja
 • Krok 1 Podziel uczennice/uczniów na cztery małe grupy. Przekaż każdej grupie materiały informacyjne na temat metod połowu.
  Uwaga: Pierwsze pięć technik połowowych podanych w materiałach informacyjnych uważa się za zrównoważone w świecie anglojęzycznym. Jednak inne kraje (np. Niemcy i Austria) NIE uważają seiningu (niewód) i gillnettingu (sieci skrzelowe) za metody zrównoważone. Selektywne metody połowu są na ogół lepsze niż metody nieselektywne, ponieważ są ukierunkowane na określone gatunki lub osobniki i nie powodują przyłowów. Takie metody obejmują wędy ręczne, wędki, żyłki wędkarskie lub kosze do połowu skorupiaków. Sprawdź regulacje dla swojego kraju!
 • Krok 2 Po wzajemnym odczytaniu sobie informacji na temat metod połowu przez uczennice/uczniów w małych grupach, powinni oni podzielić techniki na metody zrównoważone i niezgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • Krok 3 Przygotuj dwa plakaty lub karty na flipchart, po jednej dla metod zrównoważonych i niezgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zbierz całą grupę i poproś małe grupy, aby zdały relację o dokonanym podziale.
  • Czy grupy zgadzają się ze sobą?
  • Jaki wpływ mają opisane metody na faunę morską?
  • Jakie metody są używane najczęściej?
  • Jak określić, czy metoda połowu jest zrównoważona?
  • Jakie są zalety zrównoważonych metod połowu dla ludzi i planety?
 • Krok 4 Teraz przejdź do kart do dyskusji. Każda mała grupa powinna otrzymać kartę do dyskusji i powinna zastanowić się nad wpływem na środowisko naturalne i życie morskie oraz na ludzi. Poproś grupy, aby zanotowały swoje przemyślenia na plakacie lub dużej kartce papieru (wyniki dyskusji).
 • A
 • PG
 • OU
 • PU
M2
Materiały informacyjne/handout Połowy
M3
Karty Połowy

Dyskusja
(10 min.)

 • Krok 1 Umieść wszystkie plakaty w jednym miejscu, każdy z kartą do dyskusji. Uczennice/uczniowie powinni teraz przechodzić od plakatu do plakatu i przeczytać zarówno plakaty jak i karty do dyskusji.
 • Krok 2 Następnie powróćcie do pracy w pełnej grupie i udziel następujących instrukcji do dyskusji:
  • Opisz aspekty połowów, o których dowiedziałeś/-aś się dzisiaj
  • Wymień wszystkie fakty, które jakoś Cię zaszokowały lub zaskoczyły
  • Porównaj i skonfrontuj swoją nowo nabytą wiedzę z tym, co wcześniej wiedziałeś/-aś na ten temat. Co się zmieniło?
  • Powiedz grupie, czy jest coś, co chciałbyś/chciałabyś zmienić w związku z sytuacją, o której się dowiedziałeś/-aś.
 • D
 • OU

Ta lekcja ma zachęcić uczennice/uczniów do myślenia o globalnych wyzwaniach w kontekście żywności. Wykorzystanie pizzy jako przykładu do dyskusji o tych wyzwaniach stwarza bezpośrednie powiązanie z codzienną rzeczywistością uczniów i ułatwia dostęp do tego abstrakcyjnego tematu.

Faza Treść Typ działania Media, materiał

Wprowadzenie
(10 min.)

Uczennice/Uczniowie będą myśleć o globalnych wyzwaniach w kontekście żywności. Większość tej jednostki dydaktycznej odbywa się w małych grupach. Lekcja kończy się dyskusją w całej grupie. Zajęcia przeznaczone są dla 5 do 30 uczennic/uczniów.

Cel
 • Pod koniec lekcji uczennice/uczniowie będą mogli rozpoznać związki między konsumpcją żywności a globalnymi wyzwaniami.
 • Uczennice/uczniowie dowiedzą się o potencjalnym wpływie własnych nawyków żywieniowych i nawyków innych ludzi.
 • Uczennice/uczniowie uświadamiają sobie bliskie powiązania między przemysłem spożywczym a środowiskiem naturalnym.
Przygotowanie
 • Przygotuj wystarczającą liczbę kopii z każdej karty (Pizza.Część I i Pizza.Część II) dla każdej małej grupy. Każda mała grupa będzie potrzebowała każdej karty tylko raz.
 • Krok 1 Zapytaj uczennice/uczniów, jakie problemy postrzegają jako "globalne wyzwania". Mówiąc inaczej, poproś ich, aby wymienili problemy, które dotyczą wszystkich (lub dużej liczby) osób na całym świecie i które wymagają współpracy ludzi, aby dało się je rozwiązać.
 • Krok 2 Wypisz ich opinie i sugestie na tablicy (protokół z dyskusji).
 • OU
Dodatkowy materiał
 • Długopisy

Główna sekcja
(30 min.)

 • Krok 1 Każda mała grupa składająca się z do 5 uczennice/uczniów opracowuje teraz kartę Pizza.Część I. Powinni oni przeczytać listę globalnych wyzwań na karcie aktywności i wybrać osiem wyzwań, o których uważają, że mają najbliższy związek z produkcją pizzy i wpisać je na ośmiu plasterkach pizzy. Każda mała grupa powinna przedyskutować powody dokonania takiego wyboru. Upewnij się, że wszystkie uczennice/uczniowie zrozumieli pojęcia i koncepcje z listy na karcie aktywności i udziel objaśnień, jeśli to konieczne.
 • Krok 2 Czy wszystkie wyzwania są równie ważne? Aktywność Pizza.Część II wymaga od uczennic/uczniów omówienia i podjęcia decyzji co do wagi ośmiu wybranych przez nich wyzwań. Ich zadaniem jest podzielenie "pizzy" na osiem plasterków, których rozmiar może się różnić w zależności od wagi, jaką przypisują każdemu wyzwaniu. Im większy kawałek, tym ważniejsze jest dla grupy, aby sprostać temu wyzwaniu. Uczennice/uczniowie powinni także zastanowić się nad argumentami i przyczynami uzasadniającymi ich wybór i ranking tych wyzwań.
 • Krok 3 Teraz małe grupy powinny podyskutować i zdecydować o tym, w jakim stopniu jako konsumenci mogą wywierać wpływ na osiem wyzwań związanych z pizzą. Aby to zilustrować, uczennice/uczniowie powinni za pomocą kolorowych ołówków zacieniować odpowiednią część każdego plasterka pizzy w stosunku ukazującym stopień, w jakim ich zdaniem mogą wpłynąć na wyzwanie.
 • Krok 4 Poproś uczennice/uczniów, aby zaprezentowali swoje wyniki całej klasie i wyjaśnili, w jaki sposób i dlaczego wybrali "składniki" do swojej pizzy. Omów podobieństwa i różnice w wynikach pracy w małych grupach.
 • A
 • OU
 • PG
 • PU
 • D
M4
Karta pracy Pizza, część 1
M5
Karta pracy Pizza, część 1

Dyskusja
(10 min.)

Teraz nadszedł czas, aby przeprowadzić dyskusję na temat z całą klasą, aby uczennice/uczniowie mogli się zastanowić i powiązać swoją wcześniejszą wiedzę i doświadczenie z tym, czego nauczyli się podczas zajęć. Przekaż klasie następujące instrukcje:

 • Co uważacie o tej aktywności? Wymieńcie to, co sprawiło Wam trudności.
 • Podsumujcie nowe rzeczy, o których dowiedzieliście się dzięki tej aktywności.
 • Omówcie odpowiedzialność i wpływ, jaki mamy na to jako konsumenci.

 • D
 • OU

Celem tej lekcji jest umożliwienie uczennicom/uczniom zdobycia wiedzy na temat sprawiedliwego handlu, produktów ekologicznych i żywności pozyskiwanej lokalnie.

Faza Treść Typ działania Media, materiał

Wprowadzenie
(5 min.)

Podczas tej lekcji uczennice/uczniowie uczą się o sprawiedliwym handlu, produktach ekologicznych i żywności pochodzącej z danego regionu. Większość tej jednostki dydaktycznej odbywa się w małych grupach roboczych, ale obejmuje ona także poszukiwania w internecie. Lekcja kończy się dyskusją w całej grupie. Aktywność jest przewidziana dla klasy liczącej maksymalnie 30 uczennic/uczniów.

Cel
 • Uczennice/uczniowie uświadomią sobie problemy związane z produktami ze sprawiedliwego handlu i produktami ekologicznymi oraz regionalnymi.
 • Poznają różnice między różnymi sposobami wytwarzania żywności i upraw.
Przygotowanie
 • Zbierz co najmniej 5 przykładów opakowań dla każdego z następujących produktów: kakao, wanilii, mleka i cukru.
 • Krótko przed rozpoczęciem aktywności umieść próbki opakowań na czterech stołach (po jednym dla każdej z czterech małych grup), z jednym produktem (kakao, wanilia, mleko, cukier) na każdy stół.
Realizacja
 • Podziel uczennice/uczniów na 4 małe grupy. Każda grupa jest przypisana do konkretnego produktu (na przykład grupa A otrzymuje mleko, grupa B cukier, itd.). Grupy zasiadają przy odpowiednich stołach.
 • Poproś uczennice/uczniów, żeby się teraz przyjrzeli składnikom w filiżance typowej czekolady do picia, przy czym każda grupa skupia się na jednym składniku.

Główna sekcja
(30 min.)

 • Krok 1

  Zadaj uczennicom/uczniom zadanie kategoryzacji przykładów opakowań produktów leżących na ich stole w następujący sposób:

  • Ze sprawiedliwego handlu
  • Z upraw/produkcji konwencjonalnej
  • Organiczne
  • Produkcja regionalna

  W tym celu możesz na przykład rozdać uczennicom/uczniom karteczki samoprzylepne Post-It lub białe etykiety, które mogą nakleić na opakowaniu lub przygotować kartki z karty pracy Kategorie a uczennice/uczniowie w małych grupach układają odpowiednie opakowania przy właściwym opisie kategorii. Uczennice/uczniowie muszą mieć możliwość przypisania produktu do więcej niż jednej kategorii.

 • Krok 2

  Następnie poproś grupy, aby przeszły od stołu do stołu i spojrzały na produkty i kategorie na każdym stole.

  Gdy wszystkie uczennice/uczniowie znowu siedzą, zapytaj ich, w jaki sposób przypisali produkty do odpowiednich kategorii. Przeprowadź krótką dyskusję, zwracając uwagę na ważne punkty na tablicy lub flipcharcie.

 • Krok 3 Uczennice/uczniowie dowiedzą się więcej o składnikach typowego kubka czekolady do picia, prowadząc poszukiwania online. Możesz skopiować kartę pracy, aby zapisać wyniki.
 • PG
 • A
M6
Karty
M7
Karta pracy Przeszukiwanie internetu
Dodatkowy materiał
 • Smartfony/komputer z dostępem do internetu dla uczennic/uczniów

Dyskusja
(10 min.)

Teraz czas na to, aby przeprowadzić z całą klasą dyskusję o ćwiczeniu, aby uczennice/uczniowie mogli się nad tym zastanowić i powiązać swoją wcześniejszą wiedzę i doświadczenie z tym, czego nauczyli się podczas zajęć. Przekaż klasie następujące instrukcje:

 • Powiedzcie nam, jakie dodatkowe informacje udało Wam się znaleźć w Internecie.
 • Powiedzcie nam, czego nowego dowiedzieliście się podczas aktywności.
 • Porozmawiajcie o tym, jak można dowiedzieć się, skąd pochodzi dany produkt spożywczy i jak został wyprodukowany oraz jak się nim handluje.

 • D
 • OU

Uczennice/uczniowie na zakończenie zajmują się produktami, z którymi stykają się na co dzień. Pomoże im to docenić fakt, że podobnie jak wszyscy inni ludzie, oni także są obywatelami/obywatelkami globalnymi, a także uświadomić sobie sposoby podejmowania działań w celu zainicjowania zmian.

Faza Treść Typ działania Media, materiał

Wprowadzenie
(45 min.)

Uczennice/uczniowie na zakończenie zajmują się produktami, z którymi stykają się na co dzień, aby dostrzec, że podobnie jak wszyscy inni ludzie, oni także są obywatelami/-kami globalnymi. Ponadto w rozmowie chodzi też o możliwości zmian. Większość tej jednostki dydaktycznej odbywa się w małych grupach. Ćwiczenie kończy się dyskusją w całej grupie. W ćwiczeniu może wziąć udział 6 do 30 uczennic/uczniów.

Cel
 • Na koniec lekcji uczennice/uczniowie poczują się zachęceni i zainspirowani do zaangażowania się w kampanię na rzecz zmian.
 • Uczennice/uczniowie nauczą się dyskutować o potencjalnych rozwiązaniach dla problemów ekologicznych i społecznych.
 • Ta lekcja ma dać podstawę dla stałego zainteresowania uczennic/uczniów kwestiami żywnościowymi i potencjalnego zaangażowania w działania na rzecz zmian.
Przygotowanie
 • Przekaż każdej małej grupie zestaw 11 zalaminowanych kart A5 {1}Karty{1/} z pomysłami do działania.
Realizacja
 • Krok 1 Zapytaj uczennice/uczniów: "Co mogę zrobić, aby moje jedzenie stało się bardziej ekologiczne i sprawiedliwe dla jego producentów?" Napisz pytanie na plakacie lub na karcie flipchartu, na slajdzie PowerPoint lub na tablicy. Daj uczennicom/uczniom 20 sekund na samodzielne przemyślenie tego pytania. Powiedz im, że mogą zamknąć oczy, gdy myślą, jeśli chcą. Następnie daj im minutę, aby mogli podzielić się swoimi pomysłami z partnerem.
 • Krok 2 Podziel uczennice/uczniów na 3-5 małych grup po 2-5 osób. Wyjaśnij, że każda grupa otrzyma teraz zestaw 11 kart. Wyjaśnij, że dziewięć kart zawiera przygotowane wcześniej pomysły na to, a dwie z nich służą uporządkowaniu pomysłów na skali ("najmniejszy wpływ" i "największy wpływ") oraz że pojawi się dwunasta czysta karta na własne pomysły. Odczytaj pomysły na dziewięciu wcześniej przygotowanych kartach i daj grupom zadanie uporządkowania kart zgodnie ze stopniem pozytywnego wpływu, jaki według nich może mieć każdy pomysł. Powinni umieścić kartę z - w ich mniemaniu - pomysłem o największym wpływie jak najdalej w lewo (lub u góry) a tę, która według nich miałaby najmniejszy wpływ, najdalej na prawo (lub na dole), układając je w malejącym porządku. Daj każdej grupie zestaw kart, przypominając im, że jest dwunasta, pusta karta przeznaczona na własne pomysły. Teraz daj grupom 15 minut na uzgodnienie kolejności. Przejdź dookoła i upewnij się, że każda osoba zrozumiała zadanie.
 • Krok 3 Poproś każdą grupę, aby przedstawiła innym osobom swój ranking i własne pomysły.
 • A
 • PG
 • OU
 • PU
 • D
M8
Karty Pomysły na działanie

Dyskusja
(10 min.)

Celem późniejszej dyskusji jest refleksja nad działaniem lub podzielenie się opiniami na temat rankingów sporządzonych przez uczennice/uczniów i ich własnych pomysłów. Powinieneś/powinnaś zdecydować o odpowiedniej ilości czasu na dyskusję wedle własnego uznania i w zależności od celów nauczania.

Możesz przekazać uczennicom/uczniom następujące instrukcje:

 • Pracując w grupie, zanotujcie, w jaki sposób zdecydowaliście o rankingu i o tym, w których pozycjach była szczególna zgodność a które były szczególnie trudne do rozstrzygnięcia.
 • Powiedzcie sobie nawzajem, czego nowego dowiedzieliście się z tego ćwiczenia.
 • Przedyskutujcie i uzgodnijcie opinię zwrotną na temat tego ćwiczenia.