Jak działa antysemityzm? Z wiedzą i odwagą cywilną przeciwko antysemickim uprzedzeniom i ostracyzmowi

Wprowadzenie

Informacje podstawowe i perspektywa dydaktyczna

Antysemickie stereotypy i negatywnie obciążony obraz Żydów występuje na wielu arenach społecznych. Młodzi ludzie często kojarzą ten problem wyłącznie z historią narodowego socjalizmu w Niemczech i Holocaustu. Są narażeni na powierzchowną dyskusję i dlatego wykazują niską świadomość wobec współczesnego antysemityzmu. Ten moduł stanowi dla uczniów/uczennic łatwo dostępną możliwość zapoznania się z zakresem, w jakim antysemityzm jest występuje w naszym obecnym życiu i rozważenia sposobów walki z nim. Moduł rozpoczyna się od zachęcenia uczennic/uczniów do zastanowienia się, jak zaczynają się uprzedzenia i dlaczego jest to problem. Uczennice/uczniowie wykorzystują następnie zdobyte tu spostrzeżenia na temat antysemityzmu, badając uprzedzenia wobec Żydów. W oparciu o tę pracę moduł analizuje definicję antysemityzmu i określa szereg jego cech. Ostatnia część modułu podnosi świadomość na temat antysemityzmu w otoczeniu uczennic/uczniów i ułatwia im dyskusję o tym, co mogą zrobić, aby z nim walczyć.

Wyniki nauki

Kompetencje
Jak działa dyskryminacja i jaki jest jej wpływ na ludzi; postawienie się w czyjejś sytuacji i wczucie się w ich perspektywę (wieloperspektywiczność); rozwijanie poglądów na kwestie polityczne i społeczne oraz refleksja nad tymi poglądami; rozwiązywanie konfliktów między ścierającymi się interesami bez użycia przemocy; opisywanie strategii działania przeciwko dyskryminacji; otwarte i pokojowe rozwiązywanie konfliktów oraz podejście do innych ludzi i ich poglądów z szacunkiem (ukierunkowanie na wartości); demonstrowanie zrozumienia treści medialnych, zaangażowanie się w nie i ich krytyczna ocena (umiejętności medialne)
Tematy / krajowy program nauczania
Zajmowanie się różnicami i konfliktami; inspiracja do rozwoju osobistego, społecznego i kulturalnego; akceptacja i tolerancja dla osób innych niż my; dyskryminacja, rasizm, przemoc i wykluczenie; akceptacja różności
 • Play
 • Odpowiedni wiek
  13-16
 • Ramy czasowe
  3 x 45 min.
 • Wymagane materiały
  Smartfony/komputer z dostępem do internetu dla uczennic/uczniów; Komputer z dostępem do internetu i podłączonym projektorem;
 • Opis
  Ten moduł pomoże uczennicom/uczniom zgłębić zjawisko antysemityzmu, jego wpływ a także ogólne uprzedzenia, a także ich własną rolę w utrwalaniu uprzedzeń.
 • Zagadnienia / tematy
  Badania społeczne/kształcenie obywatelskie

Plan lekcji

Abbreviations:

 • A = Działanie
 • D = Dyskusja
 • PG = Praca w grupie
 • ZD = Zadanie domowe
 • PP = Praca w parze
 • PN = Przygotowuje nauczyciel/ka
 • OU = Opinie uczniów
 • PU = Prezentacje uczniów
 • PN = Prezentacja nauczyciela

Pobierz

Faza Treść Typ działania Media, materiał

Wprowadzenie
(10 min.)

Cel
 • Uczennice/uczniowie zajmą się stereotypowym przypisywaniem określonych cech danym ludziom i konsekwencjami oraz zastanowią się nad własnym stereotypowym myśleniem.
 • Zastanowią się nad tym, co wiedzą o judaizmie i czy mają jakieś uprzedzenia wobec judaizmu lub narodu żydowskiego.
 • Będą rozmyślać o swoich pomysłach i poglądach.
Przygotowanie
 • Nauczyciel/-ka w ramach przygotowań powinien/powinna uzyskać informacje, jak powstają i funkcjonują uprzedzenia i jak są utrwalane: tekst Co to jest uprzedzenie?.
 • Przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel/-ka powinien/powinna sporządzić wystarczającą liczbę kopii karty pracy Pudełko z napisem "Żyd" i być może transkrypcję z filmu Nie szufladkuj ludzi i upewnić się, czy sprzęt do projekcji filmu wideo Nie szufladkuj ludzi jest gotowy i sprawny.
Realizacja
 • Krok 1 Nauczyciel/-ka uzyskuje dostęp online do filmu Nie szufladkuj ludzi online i go prezentuje (UWAGA: Należy go zatrzymać po 45 sekundach!)
 • Krok 2 Nauczyciel/-ka może dodatkowo zdecydować o rozdaniu transkrypcji filmu wideo Nie szufladkuj ludzi.
 • Krok 3 W krótkiej dyskusji prowadzonej przez nauczyciela/-kę uczennice/uczniowie zastanawiają się, o co chodzi w tym filmie i co oznaczają "szufladki" w tym konkretnym przypadku.
Uwaga na temat "uprzedzeń":
 • Uprzedzenia można zdefiniować jako utrwalone lub skostniałe negatywne nastawienie wobec określonych grup lub osób należących do danej grupy. Często zdarza się, że uprzedzenia nie są oparte na własnym doświadczeniu, ale są przejmowane przez ludzi od innych osób w otoczeniu i bezkrytycznie akceptowane. Zwykle na uprzedzeniach bazują ludzie o słabych charakterach. Patrz: Co to są uprzedzenia?.
 • A
 • D
M2
Film "Nie szufladkuj ludzi"

Początkowa faza pracy
(5 min.)

 • Krok 1 Uczennice/uczniowie powinni teraz w ramach indywidualnej pracy wymyślić i zanotować inne rodzaje "pudełek", do których ludzie mogą być przypisywani przez innych.
 • Krok 2 Następnie powinni omówić swoje pomysły z partnerem.
 • Krok 3 Podczas tej dyskusji uczennice/uczniowie mogą opierać się na następujących głównych pytaniach:
  • Dlaczego lubimy "szufladkować ludzi"? Co sprawia, że to robimy?
  • Co to ma wspólnego ze mną?
 • A
 • PP

Prezentacja i sprawdzenie wiedzy
(10 min.)

 • Krok 1 Kilka grup przedstawia teraz wyniki dyskusji całej klasie. Uczennice/uczniowie komentują wyniki i zadają pytania.
 • Krok 2 Po tym odbywa się dyskusja w całej klasie na temat następującego pytania:
  • Jeśli każda osoba "szufladkuje" ludzi i każdy w pewnym momencie ląduje w takiej "szufladzie", to na czym polega problem?
 • Krok 3 Nauczyciel/-ka powinien/powinna zainicjować dyskusję.
Chodzi o to, aby uczniowie uzyskali świadomość, dlaczego negatywne, wykluczające stereotypy i uprzedzenia stanowią problem.
 • PU
 • D

Druga faza pracy
(20 min.)

 • Krok 1 Nauczyciel/-ka rozdaje teraz kartę pracy Pudełko z napisem "Żyd" i prosi jednego lub kilkoro uczniów o odczytanie fragmentu zacytowanego tam tekstu napisanego przez młodego autora. (Tam, gdzie polecenie jest w języku niemieckim, nauczyciel/-ka może wybrać zamiast tego pokazanie właściwego fragmentu filmu).
 • Krok 2 Uczennice/uczniowie powinni mieć czas na zadawanie pytań i komentowanie tekstu.
 • Krok 3 Uczennice/uczniowie teraz czytają fragment dla siebie i wykonują zadania z karty wspólnie z partnerem.
 • Krok 4 Następnie niektórzy uczniowie/uczennice przedstawiają swoją pracę klasie, podczas gdy inni dodają wszelkie informacje lub pomysły, które uważają za istotne, komentują prezentacje i zadają pytania.
 • OU
 • PP
 • PU
M4
Karta pracy "Pudełko z napisem "Żyd"
Faza Treść Typ działania Media, materiał

Wprowadzenie
(5 min.)

Cel
 • Uczennice/uczniowie zdobywają podstawową wiedzę na temat antysemityzmu.
 • Uczennice/uczniowie zastanawiają się, gdzie spotykają się z antysemityzmem w ich codziennym otoczeniu.
Przygotowanie
 • Nauczyciel/-ka powinien/powinna sporządzić dostateczną liczbę kopii kart Antysemityzm to... (uczennice/uczniowie będą pracować w parach, pary dostaną po jednej karcie).
 • W pomieszczeniu powinna znajdować się tablica korkowa lub tablica z taśmą samoprzylepną.
 • Nauczyciel/-ka będzie musiał/-a zapewnić kopie listy z sytuacjami Co to ma wspólnego z antysemityzmem?.
Realizacja
 • Krok 1 Nauczyciel/-ka pyta uczennice/uczniów, czy kiedykolwiek słyszeli termin "antysemityzm" i prosi o ich o podanie odpowiednich skojarzeń.
 • Krok 2 Uczennice/-uczniowie podają swoje skojarzenia, włączając się do dyskusji na forum klasy.
Pomocne może być napisanie niektórych skojarzeń na tablicy.
 • OU
Dodatkowy materiał
 • Biała tablica

Główna sekcja
(15 min.)

 • Krok 1 Nauczyciel/-ka pisze "Antysemityzm to ..." na tablicy i wyjaśnia, że w następnej fazie lekcji będzie chodziło o ustalenie, czym jest antysemityzm.
 • Krok 2 Uczennice/uczniowie pracują w parach. Każda para dostaje kartę Antysemityzm to .... Niektórym parom trzeba będzie dać więcej niż jedną kartę, aby mieć pewność , że wszystkie karty zostały przestudiowane i objaśnione.
 • Krok 3 Uczennice/uczniowie czytają swoją kartę i zadają pytania na temat warunków lub innych treści, które trudno im zrozumieć.
 • Krok 4 Uczennice/uczniowie omawiają teraz ze swoimi partnerami to, co zrozumieli z karty oraz rozmawiają o tym, co i jak może pomóc im w zrozumieniu, czym jest antysemityzm.
 • A
 • PP
M5
Karty Karty: "Antysemityzm to ..."
Dodatkowy materiał
 • Biała tablica

Prezentacja i sprawdzenie wiedzy
(15 min.)

 • Krok 1 Każda para odczytuje swoją kartę przed całą klasą i wyjaśnia, jak ją zrozumiała. Najlepiej, gdyby wymyślili kilka przykładów i dodatkowych wyjaśnień.
 • Krok 2 Pozostałe pary dodają swoje własne przemyślenia i pomysły do wyjaśnień, zadają pytania i komentują.
 • Krok 3 Nauczyciel/-ka powinien/powinna rozmieścić wszystkie karty na planszy lub tablicy korkowej tak, aby utworzyły mapę myśli na temat "Antysemityzm to ...".
 • Krok 4 Po skompletowaniu mapy myśli nauczyciel może poprowadzić dyskusję, do której uczennice/uczniowie dokładają dalsze pomysły lub w których opowiadają o swoich przemyśleniach na temat funkcjonowania antysemityzmu.
Nauczyciel/-ka powinien/powinna mieć świadomość tego, że istnieje szerokie poparcie społeczne dla antysemityzmu przebranego za "krytykę Izraela". Ważne jest, aby rozróżnić te dwie kwestie i poruszyć kwestie wokół zrównania (prawdziwej) krytyki Izraela z antagonizmem wobec Żydów. W społeczeństwie występuje niski poziom świadomości historycznego antysemityzmu przed okresem narodowego socjalizmu. Nauczyciel powinien zatem mieć świadomość historycznego podłoża pojawienia się antysemityzmu.
 • PU
 • A
 • D
M5
Karty Karty: "Antysemityzm to ..."
Dodatkowy materiał
 • Tablica albo tablica korkowa
 • Pinezki lub taśma klejąca

Bliższe spojrzenie; szersze sprawdzenie wiedzy
(10 min.)

 • Krok 1 Nauczyciel/-ka wyjaśnia, że ​​odczyta listę z oświadczeniami i że uczennice/uczniowie będą mieli za zadanie ustalić, co każde oświadczenie ma wspólnego z antysemityzmem.
 • Krok 2 Nauczyciel/-ka odczytuje wybrane oświadczenia / sytuacje z listy w Co to ma wspólnego z antysemityzmem?, a następnie pyta wybranych uczniów/uczennice o to, co to ma ich zdaniem do czynienia z antysemityzmem, zachęcając ich , aby podali uzasadnienia związane z definicją na mapie myśli. Ten sposób postępowania pomoże zagwarantować, że uczennice/uczniowie nie będą po prostu opierali się na swojej "intuicji" lub uprzedzeniach.
 • Krok 3 W dyskusji prowadzonej przez nauczyciela/-kę uczennice/uczniowie dzielą się ze sobą swoimi poglądami.
 • Krok 4 Podpowiedzi
  • Które zaobserwowane przez nas postawy lub treści są antysemickie?
  • Czy są łatwe czy trudne do rozpoznania?

Ochrona każdej osoby w klasie, która została dotknięta antysemityzmem, ma ogromne znaczenie, a nauczyciele/-ki muszą o tym pamiętać, gdy analizują antysemickie stereotypy i obrazy oraz podczas innych działań. Ważne jest, aby uczennice/uczniowie, którzy padli ofiarą antysemityzmu, czuli, że ich potrzeby są brane pod uwagę i aby nie odnosili wrażenia, że mówi się lub kwestionuje ich własne cierpienia. Nawet jeśli w klasie nie ma nikogo, kto był obiektem antysemityzmu, lub nauczyciel/-ka nie wie nic o kimś, kogo mogłoby to dotyczyć, lekcje powinny zawsze być prowadzone w sposób uwzględniający ofiary i ich doświadczenia.

Pytanie o to, co jest antysemickiego w danym oświadczeniu, otwiera przestrzeń do dyskusji na temat antysemickich argumentów i twierdzeń oraz pozwala nauczycielowi/nauczycielce zadać pytanie o to, gdzie zaczyna się antysemityzm, jak działa i jaką posiada strukturę, oraz jakie są jego główne elementy.

Pytanie o to, czy postawy antysemickie są łatwe czy trudne do rozpoznania, pozwala nauczycielom/-kom otwarcie mówić o tym, że antysemityzm nie jest łatwy do rozpoznania i zapobiega sytuacjom, w których uczennice/uczniowie "zamykają się", ponieważ obawiają się, że ich wypowiedzi i założenia mogą zostać zbyt szybko potępione jako antysemickie. Użycie tego pytania ułatwi klasie ocenę tego, co to jest antysemityzm i jak go rozpoznać.

 • PN
 • A
 • D
M6
Działanie Sytuacje: "Co to ma wspólnego z antysemityzmem?"
Faza Treść Typ działania Media, materiał

Wprowadzenie
(2 min.)

Cel
 • Uczennice/uczniowie badają współczesne przypadki antysemityzmu i sposoby wypowiadania się przeciwko niemu.
 • Będą mieć okazję doskonalić swoje umiejętności w zakresie debatowania.
Przygotowanie
 • Nauczyciel/-ka może chcieć się przygotować, poszukując informacji o przypadkach aktów antysemickich, które miały miejsce w jego/jej kraju w niedalekiej przeszłości. Pozwoli to pomóc uczniom w ich badaniach online.
 • Nauczyciel/-ka powinien/powinna sporządzić wystarczającą liczbę kopii zadania Antysemityzm w naszym kraju do pracy grupowej i tekstu z filmu Jestem Żydem.
 • Do wyświetlenia filmu Jestem Żydem będzie potrzebny rzutnik, komputer z dostępem do internetu i głośniki.
 • Od czterech do sześciu grup uczennic/uczniów będzie potrzebować dostępu do Internetu w trakcie poszukiwań online.
Realizacja
 • Krok 1 Uczennice/uczniowie, wspierani przez nauczyciela/-kę, mówią o tym, czy antysemityzm jest aktualnym problemem w ich kraju.
 • Krok 2 Pytania do zainicjowania dyskusji:
  • Czy antysemityzm jest problemem w naszym kraju?
  • Jeśli nie, to dlaczego nie? Jeśli nie ma wielu Żydów w naszej populacji, czy oznacza to, że w naszym kraju nie ma problemu antysemityzmu?
  • Czy przychodzą Ci do głowy jakieś przypadki aktów antysemickich, które miały miejsce w naszym kraju?
 • D

Początkowa faza pracy
(10 min.)

 • Krok 1 Nauczyciel/-ka wyjaśnia zadanie Antysemityzm w naszym kraju.
 • Krok 2 Klasa wykonuje to zadanie w małych grupach liczących nie więcej niż czterech uczniów.
 • PG

Główna sekcja
(15 min.)

 • Stosując zadanie Antysemityzm w naszym kraju jako przewodnik, grupy przygotowują informacje na temat przestępstw polegających na nienawiści antysemickiej, które następnie będą prezentować.
 • PG
M7
Działanie Zadanie: "Antysemityzm w naszym kraju"

Prezentacja i sprawdzenie wiedzy
(10 min.)

 • Krok 1 Następnie grupy przedstawiają swoją pracę reszcie klasy.
 • Krok 2 Uczennice/uczniowie próbują znaleźć sposób lub sposoby radzenia sobie z antysemityzmem, które zostały przedstawione do tej pory i sporządzają listę wszelkich innych działań, jakie ludzie mogą podejmować.
 • Krok 3 Nauczyciel/-ka robi notatki na tablicy.
 • Krok 4 Gdy wszystkie grupy zaprezentują swoją pracę, nauczyciel/-ka dodaje inne sposoby zwalczania antysemityzmu, o których uczennice/uczniowie nie wymienili.

Kilka ważnych odpowiedzi:

Jednym ze sposobów zwalczania antysemityzmu przez rządy jest system edukacji w danym kraju. Może to przybrać formę proaktywnego podejścia poprzez treści w programie nauczania i/lub reaktywna odpowiedź poprzez szkoły lub inne instytucje edukacyjne:

Środki zapobiegawcze mogą obejmować silniejsze podkreślanie w programie nauczania takich kwestii jak prawa człowieka, globalnej edukacji obywatelskiej, wspieranie krytycznego myślenia, podkreślanie wartości koncentrujących się na szacunku oraz tworzenie bezpiecznej i wspierającej atmosfery w procesie uczenia się, w której uczniowie mogą poruszać problemy i wspólnie pracować nad ich rozwiązaniem. Nauczanie o Holokauście i jego skutkach może również podnieść świadomość tego problemu.

Osoby będące świadkami aktów antysemickich, mogą podjąć przeciwko nim działania. Ważne jest, aby właściwie ocenić sytuację, aby można było podjąć najbardziej adekwatne działania. Interwencja zawsze będzie wymagać, aby odważnie stanąć w obronie tego, co słuszne. Jeśli ktoś jest poddawany atakowi słownemu, interwencja może rozładować sytuację i pomóc ofierze. Może to obejmować nazwanie problemu, stawienie czoła sprawcy wspólnie z ofiarą i zaoferowanie wsparcia dla ofiar. W bardziej niestabilnych lub groźnych sytuacjach należy wezwać policję i ostrzec inne osoby w związku z tym, co się dzieje. Zawsze bardzo ważne jest, aby unikać minimalizowania lub bagatelizowania antysemityzmu lub zaprzeczania jego istnienia.

Więcej na ten temat: https://www.osce.org

 • PU
 • A
 • D

Bliższe spojrzenie
(10 min.)

 • Krok 1 Nauczyciel/-ka pokazuje film wideo Jestem Żydem i może rozdać tekst do filmu Jestem Żydem .
 • Krok 2 Następnie uczennice/uczniowie omawiają treść filmu i jego związek z tematem.
 • Krok 3 Pytania do zainicjowania dyskusji:
  • Co wspólnego mają ze sobą osoby w filmie? Czym się od siebie różnią?
  • Jakie jest przesłanie filmu? Co próbuje on przekazać widzowi?
  • Czy film próbuje poradzić sobie z uprzedzeniami?
  • Co to ma wspólnego z antysemityzmem?
 • PN
 • D
M8
Film Lista dialogowa filmu "I am a Jew"
M9
Tekst do filmu wideo "Nie szufladkuj ludzi" Lista dialogowa filmu "I am a Jew"