Różnorodność w piłce nożnej Dla poszanowania i tolerancji

Wprowadzenie

Informacje podstawowe i perspektywa dydaktyczna

Piłka nożna łączy sportowców i kibiców na całym świecie. Jednak piłka nożna i przemoc często stanowią nieodłączną parę na wielu stadionach. Z tego powodu piłka nożna jest doskonałym miejscem, aby rozpocząć promować świadomość, tolerancję i szacunek wobec różnych grup społecznych. Spoty reklamowe FIFA i UEFA opowiadające się za różnorodnością służą do przedstawienia problemu. Aby pogłębić to zagadnienie, w sposób świadomy wprowadzany jest dystans regionalny i kulturowy, gdy prowadzona jest dyskusja na temat trudnej sytuacji, w której znalazł się kanadyjski piłkarz będący sikhem w związku z konfliktem na tle jego turbanu. Homofobia to także duży problem w piłce nożnej. Przemyślenia o różnych sposobach zwalczania homofobii i zwiększaniu tolerancji w klubach piłkarskich uzupełniają ten moduł dydaktyczny.

Wyniki nauki

Kompetencje
 • Uświadomienie sobie i zrozumienie dyskryminacji; poznaj formy dyskryminacji w piłce nożnej (wiedza)
 • Wczucie się w sytuację i perspektywę kogoś innego; interpretowanie działań innych osób poprzez pryzmat ich sytuacji życiowej i pochodzenia (kompetencje społeczne i analityczne)
 • Określenie konkurencyjnych interesów; wyrażenie własnego stanowiska w kwestii konfliktów etnicznych (kompetencje analityczne, kompetencje w zakresie oceny)
 • Formułowanie i refleksja na temat własnego stanowiska dotyczącego uwarunkowań zarówno politycznych jak i społecznych (kompetencje w zakresie oceny)
 • Zrozumienie głównych cech poszczególnych religii w ich wyjątkowości i okazanie poparcia osobom nowoprzybyłym i obcym (wiedza, kompetencje społeczne)
 • Poznanie sposobów działania na rzecz tolerancji i szacunku wobec różnych religii, kultur i orientacji seksualnych; rozstrzyganie konfliktów w sposób otwarty i bez użycia przemocy i załatwianie sporów we wzajemnym szacunku (kompetencje behawioralne, kompetencje społeczne)
 • Gromadzenie informacji w sposób niezależny i przetwarzanie tych informacji poprzez zadawanie pytań (kompetencja metodologiczna)
Tematy / krajowy program nauczania
Człowiek i społeczność; dyskryminacja, przemoc i tolerancja; istota i znaczenie religii dla jednostki i społeczeństwa
 • Play
 • Odpowiedni wiek
  14-16
 • Ramy czasowe
  3 x 45 min.
 • Wymagane materiały
  Smartfony/komputer z dostępem do internetu dla uczennic/uczniów; Komputer z dostępem do internetu i podłączonym projektorem; Biała tablica; Stanowiska komputerowe lub terminale przenośne;
 • Opis
  W tym module różnorodność w piłce nożnej jest postrzegana jako okazja do wzajemnego zrozumienia, tolerancji i szacunku, ale także jako potencjalne źródło konfliktu.
 • Zagadnienia / tematy
  Etyka/religia Badania społeczne/kształcenie obywatelskie

Plan lekcji

Abbreviations:

 • A = Działanie
 • D = Dyskusja
 • PG = Praca w grupie
 • ZD = Zadanie domowe
 • PP = Praca w parze
 • PN = Przygotowuje nauczyciel/ka
 • OU = Opinie uczniów
 • PU = Prezentacje uczniów
 • PN = Prezentacja nauczyciela

Pobierz

Faza Treść Typ działania Media, materiał

Wprowadzenie
(10 min.)

Cel
 • Na podstawie analizy filmów wideo uczennice/uczniowie snują refleksje na temat różnorodności, tolerancji i szacunku na przykładzie piłki nożnej.
Realizacja
 • Krok 1 Nauczyciel/-ka moderuje dyskusję na temat szans i konfliktów dotyczących różnorodności kulturowej i religijnej w piłce nożnej.
 • Krok 2 Na początek:
  • Gdzie widzicie/doświadczacie współpracy między różnymi kulturami i religiami w piłce nożnej?
  • Jakie skutki ma ta różnorodność?
  • Jak i gdzie mogą wystąpić problemy?
  • Co je wywołuje?
  • Jak są one pokonywane?
 • D

Analiza i odpowiedź
(35 min.)

 • Krok 1 Nauczyciel/-ka tworzy małe grupy liczące 3-5 uczniów/uczennic. Nauczyciel/-ka pokazuje filmy wideo UEFA i FIFA: Szacunek, Nie dla rasizmu, Antydyskryminacja - religia. Uczennice/uczniowie dzielą się swoimi pierwszymi przemyśleniami na temat każdego filmu wideo.
 • Krok 2 Zadanie
  • Jak zachęca się w tych filmach wideo do tolerancji i szacunku? Małe grupy wybierają jeden z filmów i opracowują komentarz na temat "Tolerancja i szacunek w piłce nożnej".
 • Krok 3 Wybierzcie w swojej grupie jeden z tych filmów. Napiszcie wspólnie krótki komentarz do tego filmu na temat "tolerancji i szacunku w piłce nożnej". Odnieście się przy tym do następujących aspektów:
  • Jak różnorodność rozumiana jest w filmie?
  • W jaki sposób wyrażają się szacunek i tolerancja?
  • Jakie jest główne przesłanie tych filmów?
 • Krok 4 Jedna osoba w każdej grupie jest odpowiedzialna za wstawienie tekstu do internetu i rozesłanie maili z linkiem lub przekazanie informacji instruktorowi.
 • PG
 • A
M1
Film Kampania UEFA "Respect"
M2
Film Kampania UEFA "No to Racism"
M3
Film Kampania FIFA "Antydyskryminacja - religia"
Faza Treść Typ działania Media, materiał

Indywidualna praca z tekstem
(10 min.)

Cel
 • Uczennice/uczniowie poszerzają swoją wiedzę na temat wymiaru różnorodności religijnej.
 • Zastanawiają się nad różnymi stanowiskami odnośnie konkretnego konfliktu i formułują własną ocenę.
Realizacja
 • Krok 1 Uczennice/uczniowie czytają tekst o piłkarzu kanadyjskim Aneelu Samra należącym do wspólnoty religijnej sikhów Turban na boisku.
 • Krok 2 Decydują o tym, czy graczom powinno się pozwolić na noszenie turbanu czy też nie.
 • A
M4
Karta pracy Kontrowersje wokół "turbanu" na boisku

Dyskusja
(35 min.)

 • Krok 1 Uczennice/uczniowie głosują w kwestii "Turban, tak czy nie?".
 • Krok 2 Tworzą grupę "nie" i grupę "tak" i zbierają w swojej grupie odpowiednie argumenty.
  Nauczyciel/-ka powinien/powinna zadbać o to, aby stanowiska nie były rozłożone zbyt nierówno. Jeśli to konieczne, nauczyciel/-ka powinien/powinna poprosić niektórych uczniów/uczennice o dołączenie do drugiej grupy.
 • Krok 3 Uczennice/uczniowie wspólnie omawiają to zagadnienie, kierując się w dyskusji zasadą ping-ponga: za każdym razem, gdy mówi jakiś uczeń/uczennica, następną przemawiającą osobą ma być uczeń/uczennica z drugiej grupy.
 • Krok 4 Jeden uczeń/uczennica zostaje wybrany/-a do zapisywania na tablicy przedstawionych argumentów.
 • Krok 5 Po dyskusji grupy omawiają argumenty strony przeciwnej.
 • Krok 6 Na początek:
  • Który argument uważasz za szczególnie ważny?
  • Który z argumentów dał Ci do myślenia?
 • Krok 7 Klasa głosuje ponownie i omawia wynik.
 • Krok 8 Na początek:
  • Co skłoniło Cię do zmiany zdania lub pozostania na swoim stanowisku?
  • Jeśli Twój pogląd się nie zmienił, to które argumenty przyczyniły się do wzmocnienia Twojej opinii?
 • Krok 9 Po dyskusji nauczyciel/-ka może przedstawić argumenty przedstawione przez FIFA w sprawie decyzji o udzieleniu pozwolenia na używanie nakrycia głowy również przez mężczyzn od 2014 r. Zmiana tej zasady opierała się na dwuletnich testach. Zgodnie z ich wynikami nakrycia głowy muszą być czarne lub w podstawowym kolorze koszulki, nie mogą stanowić żadnego zagrożenia, wynikającego na na przykład z mocowania nakrycia głowy). Można zatem przeciwdziałać dyskryminacji mężczyzn działając przeciwko nierównemu traktowaniu kobiet.
 • A
 • PG
 • PU
 • D
Dodatkowy materiał
 • Biała tablica
Faza Treść Typ działania Media, materiał

Głębsze wejście w temat
(25 min.)

Cel
 • Uczennice/uczniowie zajmują się kwestią homofobii w piłce nożnej.
 • Opracowują opcje do działania w walce z homofobią.
Realizacja
 • Krok 1 Nauczyciel/-ka wyjaśnia, że ludzie są dyskryminowani nie tylko ze względu na płeć, lecz również ze względu na wiek, wiarę lub pochodzenie. Osoby, które realizują swoją orientację seksualną lub tożsamość płciową niezgodnie z normami większości, w sposób otwarty lub w ukryciu, są narażone na dyskryminację i wrogość. Dotyczy to osób, które uważają się za lesbijki, gejów, osoby biseksualne, transpłciowe i interseksualne (LSBTI). Sport jest areną, na której mężczyźni mogą dać pokaz siły i męskości. Wielu mężczyzn uważa piłkę nożną za domenę mężczyzn i postrzega homoseksualizm jako zagrożenie dla męskiego charakteru tego sportu. Homofobia występuje na wielu poziomach w piłce nożnej, zarówno w grze amatorskiej jak i zawodowej, wśród kibiców, menedżerów i trenerów oraz dyrektorów klubów.
 • Krok 2 Nauczyciel/-ka facylituje teraz dyskusję w klasie o homofobii w piłce nożnej.
 • Krok 3 Pytania mające na celu zainicjowanie i pobudzenie dyskusji:
  • Czy uważasz, że homofobia w piłce nożnej jest drobnym i marginalnym problemem, czy też uważasz, że jest powszechna?
  • Jak manifestuje się homofobia w piłce nożnej?
  • Jakie problemy powoduje?
  • Co możemy zrobić, aby zwalczać homofobię w piłce nożnej?
 • PN
 • OU
 • D

Refleksja
(20 min.)

 • Krok 1 Co możemy zrobić, aby zwalczać homofobię w piłce nożnej?
 • Krok 2 Grupy współpracują ze sobą na karcie pracy 2 (materiał 5).
 • Krok 3 Grupy prezentują swoją pracę w dwóch etapach:
  • Każda grupa przeprowadza szczegółową prezentację swojej dokumentacji, a pozostałe grupy dodają informacje, które ich zdaniem zostały pominięte.
  • Następnie grupy gromadzą informacje, które znalazły podczas poszukiwań w internecie.
 • PG
 • PU
M5
Karta pracy Internetowe badania różnorodności seksualnej i płciowej