Anticiganizmus Riešenie rasistických klišé o rómskych občanoch

Úvod

Základné informácie a didaktická perspektíva

Ideológia anticiganizmu je založená na stigmatizácii jednotlivcov a skupín ako "cigánov". Táto stigmatizácia čerpá svoju legitimitu z predpokladu, že tí, ktorí patria do skupiny označenej ako "cigáni", tvoria homogénnu entitu s istými nemennými charakteristikami. Ďalším znakom anticiganizmu je to, že tejto skupine sa priradzujú stereotypné abnormálne znaky prejavujúce sa v tvrdeniach ako "to je v cigánskej krvi" alebo "Rómovia kradnú". Jadro týchto stereotypov je tvorené presvedčeniami, ktoré vo viacerých prípadoch existujú po stáročia a opakovane sa v spoločnostiach vynárajú na povrch v reakcií na súčasné situácie.

Vylúčenie "cigánov", diskriminácia a prenasledovanie spadajú do tejto ideológie. Zvyčajne sú tieto činy a spoločenské štruktúry namierené voči Rómom, v závislosti od spoločenských a historických okolností môžu byť však namierené i voči iným skupinám alebo jednotlivcom vnímaným ako "cigáni".

V rámci tejto série lekcií má práca s príspevkami na Facebooku a mediálnymi správami umožniť študentom kriticky sa zaoberať zobrazením tejto skupiny v masmédiách a sociálnych sieťach. Účelom hry rolí je poskytnúť žiakom praktickú príležitosť na okúsenie procesov skupinovej dynamiky, ktoré spôsobujú diskrimináciu a naučiť ich vcítiť sa do pocitov tých, čo sú diskriminovaní.

Výsledky vzdelávania

Kompetencie
 • Výstižné zhrnutie a kritické prehodnotenie mediálneho obsahu a jeho analýza v súlade so stanovenými úlohami; nadobudnutie znalostí o príležitostiach a rizikách spojených so sociálnymi médiami (mediálne kompetencie)
 • Výstižné vysvetlenie a analýza toho, ako funguje diskriminácia na základe príkladu anticiganizmu
 • Pozrieť sa na vec z pohľadu inej osoby (multiperspektivita)
 • Vytvoriť si svoj vlastný názor na politické a spoločenské otázky
 • Popísať spôsoby ako diskrimináciu riešiť
 • Úspešne pracovať v heterogénnej skupine a prispievať do skupiny z vlastnej iniciatívy
 • Schopnosť otvorene a nenásilne diskutovať a riešiť konflikty; prejavenie rešpektu k ostatným a ich názorom (hodnotová orientácia)
Témy / Národné učebné osnovy
Anticiganizmus, diskriminácia, rasizmus, násilie a konflikt, menšiny, Rómovia, média, rešpektovanie odlišností a rôznorodosti, eticky zodpovedné správanie, čo sa s tým dá urobiť individuálne a v kolektíve
 • Play
 • Vhodný vek
  14-18
 • Časový rámec
  3 x 45 min.
 • Požadované materiály
  tabuľa/flipchart; smartfóny / počítač s prístupom na internet pre študentov; počítač s pripojením na internet a projektorom; PC pracovné stanice alebo mobilné terminály;
 • Opis
  Táto téma skúma fungovanie a mechanizmy predsudkov a rasizmu voči rómskemu ľudu a ďalším skupinám, ktoré boli stigmatizované ako "cigáni" (anticiganizmus)
 • Predmety / Témy
  Etika / Náboženstvo Politológia

Učebné osnovy

Abbreviations:

 • A = Aktivita
 • D = Diskusia
 • PS = Práca v skupine
 • = Domáca úloha
 • PP = Práca v pároch
 • PŠU = Predchádzajúce štúdium učiteľa
 • = Názory žiakov
 • = Prezentácie žiakov
 • PU = Prezentácia učiteľa

Stiahnuť

Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(15 min.)

Cieľ
 • Žiaci sa dozvedia kľúčové informácie o prípade 'Mária' a o verejnej diskusii, ktorá ho sprevádzala.
Príprava
 • Učiteľ poskytne dostatočný počet kópii materiálov 3, 4 a 5 (pre tri skupiny) a zabezpečí technické podmienky na premietanie videí z materiálu 1 a 2.
 • Flipchart, tabuľa alebo interaktívna tabuľa
 • Učiteľ by sa mal pripraviť na hodinu tým, že si prečíta históriu Rómov (napríklad ''Zoznam skutočností o histórií Rómov"https://www.coe.int/t/dg4/education/roma/histoculture_EN.asp)
Realizácia
 • Krok 1 Učiteľ prehrá video vyprodukované Fundación Secretariado Gitano (Materiál1) a rozdá jeho prepis.
  • Dostupné sú titulky vo viacerých jazykoch.
 • Krok 2 Učiteľ predstaví tému modulu a odpovedá na akékoľvek otázky žiakov týkajúce sa materiálu. Žiaci môžu klásť otázky, ako napríklad:
  • Kto alebo čo sú "Rómovia"?
  • Čo sa myslí pod pojmom "cigán"?
  • Čo je to anticiganizmus?
Učiteľ by zatiaľ nemal žiakov zasypať informáciami, mal by im však poskytnúť dostatok informácií, aby boli schopní pochopiť video o Máriinom prípade. Zvyšok lekcie, najmä skupinová práca, poskytne príležitosť preskúmať ďalšie otázky a záležitosti na túto tému.
 • PU
 • D
M1
Video, prepis videa "Nie som podvodník"

Hlavná časť
(15 min.)

 • Krok 1 Učiteľ žiakom prehrá video vytvorené Deutsche Welle (Materiál 2) a rozdá im jeho prepis.
 • Krok 2 Učiteľ by mal žiakov rozdeliť do 3 skupín rovnakej veľkosti.
 • Krok 3 Skupina1 prečíta informácie v materiály 3 a odpovie na otázky v pracovnom liste.
 • Krok 4 Skupina 2 si zatiaľ prečíta tlačové správy vydané Centrálnou radou nemeckých Sintov a Rómov (Materiál 4) a vypracuje príslušný pracovný list.
 • Krok 5 Skupina 3 si prečíta informatívny príspevok Benjamina Ignáca o prípade "Mária" z perspektívy rómskej mimovládnej organizácie (materiál 5) a vypracuje pracovný list.
 • Krok 6 Počas tejto fázy by mal učiteľ žiakom pomáhať s porozumením a odpovedať na ich otázky.
 • Krok 7 Učiteľ môže žiakov posmeliť k tomu, aby sa pokúsili nájsť iné nahlásené príklady diskriminácie a prezentovať ich zvyšku triedy.
  • Nevhodné zovšeobecnenia  
  • Nepresné predpoklady a/alebo neférové závery
  • Sugestívne otázky, ktoré sú v skutočnosti tvrdeniami
  • Použitie diskriminačného jazyka alebo vyhlásení tretích strán, bez komentára alebo uvedenia vecí do kontextu
  • Stereotypy a selektívne spravodajstvo
  • Emocionálne alebo dramatické použitie jazyka
 • A
M2
Video, prepis videa "Rómski ľud protestuje voči tvrdeniam o prípade "Mária"
M3
Pracovné listy "Prípad "Mária" v médiách"
M4
Pracovné listy "Záležitosti spojené so správami o "Márii": tlačová správa vydaná Ústrednou radou nemeckých Sintov a Rómov"
M5
Pracovné listy "Prípad Márie z pohľadu rómskych mimovládnych organizácií"

Prezentácia výsledkov
(15 min.)

 • Krok 1 Teraz žiaci stručne predstavia výsledky svojej skupinovej práce zvyšku triedy.  
 • Krok 2 V závislosti od dostupnosti zariadenia môžu žiaci použiť interaktívnu tabuľu alebo príslušné informácie napísať na tabuľu alebo flipchart.
 • Krok 3 Učiteľ by mal opraviť akékoľvek nepresné informácie alebo doplniť veci, ktoré žiaci vynechali alebo akékoľvek iné relevantné podrobnosti.
 • Krok 4 Výsledky:
  • Maria pritiahla pozornosť policajtov, pretože jej farba pleti a vlasov nezodpovedala ich rasovo-motivovanému vnímaniu.
  • Médiá tento prípad prezentovali celosvetovo, pretože príbeh zapadá do hlboko zakoreneného stereotypu "cigánov" unášajúcich deti.
  • Konanie polície v Grécku malo následky pre rómske národy na celom svete, pretože ich začali podozrievať z únosu detí. Rómovia preto žili v strachu, že prídu o svoje vlastné deti.
Dodatočný materiál
 • tabuľa/flipchart
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(10 min.)

Cieľ
 • Skúmaním príkladov žiaci pracujú s anticigánskymi predsudkami tvrdiacimi, že tzv. "cigáni" pravidelne unášajú deti.
Príprava
 • Učiteľ rozdá dostatok kópií materiálu {1}Falošné správy{/1} (Materiál 6), {2}Útoky v Taliansku{/2} (Materiál 7) a {3}Zvonár u Matky Božej{/3} (Materiál 8) (tri skupiny).
 • Flipchart, tabuľa alebo interaktívna tabuľa.
Realizácia
 • Krok 1 Učiteľ vysvetľuje, že negatívne predstavy o tzv. "cigánoch" tu sú už po stáročia a predsudky pretrvávajú bez ohľadu na to, aké absurdné sú.
 • Krok 2 Učiteľ by mal prejsť do ďalšej fázy a informovať žiakov, že jeden zo starých predsudkov voči cigánom tvrdí, že pravidelne unášajú deti. Učiteľ žiakov informuje, že v nasledujúcej časti lekcie sa budú v skupinkách zaoberať týmto predsudkom.
 • PU

Hlavná časť
(15 min.)

 • V troch skupinách sa žiaci teraz budú zaoberať množstvom príkladov anticigánskych predsudkov spojených s únosom detí a pracovať na úlohe, ktorá im bola priradená:
  • Skupina 1: {1}Falošné správy{/1} (Materiál 6)
  • Skupina 2: {1}Útoky v Taliansku{/1} (Materiál 7)
  • Skupina 3: {1}Zvonár u Matky Božej{/1} (Materiál 8)
 • PS
M6
Pracovné listy "Falošné správy: Príklady z Nemecka"
M7
Pracovné listy "Útoky v Taliansku"
M8
Pracovné listy "Zvonár u Matky Božej"

Prezentácia výsledkov
(20 min.)

 • Krok 1 Každá skupiny žiakov teraz odprezentuje svoje zistenia ostatným skupinám. Mali by sa zamerať na rolu, ktorú zohrávali predsudky spojené s únosom detí v príklade, ktorý opisujú.
 • Krok 2 Výsledky:
  • Žiaci rozpoznávajú podobnosť medzi prezentovanými príkladmi a vidia spojenie s prípadom Márie.
  • Žiaci si uvedomia, ako môže tento stereotyp viesť k vylúčeniu a násiliu voči Rómom.
  • Žiaci si uvedomia, že tento stereotyp nie je založený na klamlivom zovšeobecneniu, ale na hlboko zakorenenom strachu v spoločnosti, ktorý sa premieta na Rómov.
 • Krok 3 Žiaci sa potom presunú k diskusii o podobnostiach a rozdieloch medzi ich prípadom a prípadom Márie, ktoré si všimli.
 • Krok 4 Učiteľ sa môže opýtať, či žiaci počuli o predsudkoch v nejakom inom kontexte.
Dodatočný materiál
 • tabuľa/flipchart
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(5 min.)

Cieľ
 • Žiaci nadobudnú znalosti o spôsoboch, akými môže tvorenie skupín určených na základe určitých charakteristík podnietiť vznik diskriminácie a vylúčenia. Do konca hodiny by si žiaci mali uvedomiť, že procesy zovšeobecňovania a priraďovania (charakteristických znakov) patria medzi dve fázy alebo kroky vedúce k zrodu anticigánskeho predsudku.
Príprava
 • Učiteľ si zadováži farebné nálepky. Tieto nálepky by sa mali odlišovať len dvoma znakmi, napr. farbou (červená, zelená, modrá atď.) a znakom (napr. niektoré majú čiernu bodku v strede, iné zasa nie).
Realizácia

"Bodka na tvojom čele"

 • Krok 1 Učiteľ požiada žiakov, aby si priniesli stoličky, vytvorili kruh a na jednu minútu zavreli oči. Učiteľ ich upozorní, aby počas cvičenia nerozprávali.
 • Krok 2 Učiteľ ďalej žiakom vysvetlí, že keď otvoria oči, na tvárach ostatných uvidia malú zmenu. Nepoviem im však o akú zmenu ide.
  • Učiteľ by si mal dať pozor pri rozdávaní nálepiek, aby žiakov neznačkoval na základe existujúcich skupín (napr. že dá nálepku určitej farby len jednej skupine kamarátov).
  • Ak sa akýkoľvek žiak odmieta zapojiť kvôli tej tajnej zmene, učiteľ si ho môže vziať nabok a vysvetliť mu/jej, že zmenu predstavuje malá nálepka na čele.
 • Krok 3 Keď žiaci zavrú oči, učiteľ ich všetkých obíde a na čelo im prilepí nálepku. Jedného žiaka by mal obísť. V žiadnom prípade nesmie ísť o žiaka, ktorého trieda v každodennom živote pokladá za "outsidera".
 • Krok 4 Po rozdaní nálepok učiteľ žiakov požiada aby otvorili svoje oči.

Táto hra rolí je inšpirovaná a založená na cvičení "Bodka na tvojom čele" (Punkt auf der Stirn) z nemeckej praktickej príručky o anticiganizme určenej pre školy a na mimoškolské vzdelávanie. (Methodenhandbuch zum Thema Antiziganismus für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit) vydanej Alte Feuerwache e.V. Jugendbildungsstätte Kaubstraße, 2014, str. 110-113.

 • PU
Dodatočný materiál
 • farebné nálepky v tvare bodky

Hra rolí
(10 min.)

 • Krok 1 Učiteľ dá žiakom nasledujúcu úlohu: "Máte 7 minút na to, aby ste sa dali do skupín, bez toho, aby ste sa medzi sebou rozprávali"
 • Krok 2 Počas nasledujúcich 7 minút učiteľ pozoruje, čo sa deje. Mal by sa zameriavať predovšetkým na dynamiku medzi študentmi, aby ich vedel emocionálne podporiť počas procesu. Žiaci by nemali byť nútení zapájať sa do ničoho, z čoho majú nepríjemné pocity. Učiteľ taktiež dáva pozor, aby žiaci verbálne nekomunikovali a pravidelne im pripomína zostávajúci čas.
  Cvičenie by malo trvať sedem minút, dokonca aj vtedy, keď sa pred uplynutím času zdá, že žiaci úlohu dokončili a snažia sa to naznačiť. Pokračovanie až do uplynutia časového limitu dá priestor dodatočným procesom skupinovej dynamiky a formovania. V niektorých prípadoch sa niektorí jednotlivci i kreatívne prejavia. V tomto prípade by mal učiteľ pozorne sledovať, čo sa deje.
 • Krok 3 Po uplynutí časového limitu učiteľ žiakom povie, že už sa môžu rozprávať a požiada ich, aby si znova sadli do kruhu a zostali v skupinách, do akých sa zaradili.

Analýza a diskusia
(30 min.)

 • Účelom súčasnej diskusie je umožniť žiakom uvažovať o cvičení a prepojiť túto skúsenosť s témou anticiganizmu.
 • Na podnietenie diskusie sa učiteľ môže opýtať nasledujúce otázky:
  • Prečo ste vytvorili takéto skupiny?
  • Ako ste osobne prežívali proces formovania skupín? Cítili ste sa vo vašej skupine vítaní, alebo ste sa cítili akoby vás ostatní iba tolerovali?
  • Aké ste mali pocity z toho, že ste boli označení nálepkami?
  • (Žiakovi bez nálepky) Ako si sa cítil/a počas cvičenia? Cítil/a si sa znevýhodnený/á alebo vynechaný/á alebo výnimočná/ý a voľná/ý?
 • (Teraz prejdeme na každodennú skúsenosť žiakov)
  • Kto rozhoduje o tom, kto sme a kto určuje našu identitu?
  • Ako sa vo vašom každodennom živote v škole tvoria skupiny?
  • Ako môžu tieto procesy tvorenia skupín spôsobovať problémy?
  • Ako si môžeme viac uvedomiť procesy, ktorými sú niektorí ľudia vynechaní?
 • Pri prenose poznatkov z cvičenia k téme anticiganizmu, by mal učiteľ preskúmať aspekty spoločenských procesov spojených s pripisovaním charakteristík vrátane rozporu medzi obrazom človeka o sebe samom a obrazom, aký o ňom majú ostatní, spoločenský vplyv na pripisovanie atribútov, atribúty pripísované skupinám a jednotlivcom, ako aj otázky spojené s identitou.
 • Učiteľ by sa mal uistiť, že diskusia sa bude týkať týchto otázok:
  • Proces tvorenia skupín počas cvičenia "bodka na tvojom čele" bol mimo kontroly jednotlivých žiakov dvoma spôsobmi: a) bodky (ako stigmy) boli pridelené vonkajšou autoritou, b) žiaci dostali zopár signálov od ostatných žiakov ohľadom toho, ku ktorej skupine by sa mali pridať.
  • Neexistuje jednoznačný spôsob ako rozdeliť ľudí do skupín na základe skutočných alebo údajných vonkajších rozdielov.
  • Vždy je to práve zopár obzvlášť proaktívnych ľudí, ktorí spájajú skupiny a riadia proces ich formovania. Musíme sa bližšie pozrieť na ich rolu a ako robia, to čo robia.
  • Procesy spojené s tvorbou skupín sa vždy dejú na základe spoločensky vytvorených kategórií - to znamená, že ľudia sami vytvárajú tieto kategorizácie. V skutočnosti nejde o farbu pokožky alebo vlasov (alebo iné rozlišujúce vlastnosti), ale skôr o spoločenské vnímanie týchto charakteristík. Tento bod si bude vyžadovať osobitný dôraz, ak žiaci začnú prichádzať s analógiami medzi "bodkami" a farbou pokožky alebo inými vlastnosťami.
 • D
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(20 min.)

Cieľ
 • Na konci hodiny by žiaci mali byť schopní porozumieť procesu esencializácie, ktorý podnietil udalosti spojené s prípadom Márie. Mali by byť schopní identifikovať a rozlíšiť procesy esencializácie a pripisovania (charakteristík) ako dva rôzne kroky alebo fázy tvorby anticigánskych predsudkov.
Príprava
 • Učiteľ by sa mal pripraviť tým, že si prečíta text "Ako fungujú anticigánske predsudky" (základné informácie, Materiál 9).
 • Učiteľ zaistí technické vybavenie na premietanie statického obrazu (časový kód 00:04) z videa Materiálu 2.
Realizácia
 • Krok 1 Aby učiteľ presmeroval pozornosť žiakov späť k anticiganizmu, poprosí ich, aby si spomenuli na cvičenie s nálepkami a pokúsili sa identifikovať charakteristiky (rôzne nálepky), ktoré zohrali rozhodujúcu úlohu pri kategorizácii jednotlivcov zapletených do prípadu Márie.
 • Krok 2 Učiteľ môže žiakom pomôcť tým, že im pripomenie tlačovú správu vydanú Ústrednou radou nemeckých Sintov a Rómov (materiál 4):

  (Citát z tlačovej správy)

  "Ústredná rada je názoru, že činy polície boli v tomto prípade založené na výlučne pseudo-etnických kritériách. Ide o ich predpoklad, že svetlovlasé deti nájdené u rómskych rodičov alebo opatrovateľov sú dôvodom policajného podozrenia z nezákonnej činnosti."

 • Krok 3 Následne učiteľ žiakom ukáže obraz Márie a jej pestúnov z filmu Deutsche Welle (Materiál 2) a opýta sa ich, prečo sa podľa ich názoru takýto obraz objavil takmer vo všetkých mediálnych správach o tomto prípade.
 • Krok 4 Učiteľ sa ďalej žiakov môže opýtať, čo by sa zrejme stalo, ak by boli rodičia svetlovlasí a dieťa tmavé.
 • Krok 5 Je dôležité zdôrazniť, že „pseudo-etnické kritériá“, na ktoré sa odvoláva tlačová správa Centrálnej rady, ovplyvňujú nielen spoločenské sektory, ktoré zastávajú pravicové alebo populistické názory. Práve naopak, často sa na podvedomej úrovni objavujú v bežných organizáciách a médiách s vysokými štandardmi.
 • D
M2
Video, prepis videa "Rómski ľud protestuje voči tvrdeniam o prípade "Mária"

Schéma sumarizujúca poznatky
(20 min.)

 • Krok 1 Učiteľ vytvorí schému (viď Materiál 10) reprezentujúcu hrubý prehľad o tom, ako vzniká anticiganizmus.
 • Krok 2 Odporúčame učiteľovi, aby schému vytváral priamo počas vysvetľovania a nie pred ním.
 • Krok 3 Učiteľ by mal poskytnúť obzvlášť detailné objasnenie 1. a 2. fázy procesu. Keď tak učiní, môže sa odvolávať aj na jav kategorizácie založený na predpoklade farby pokožky Róma (fáza 1), ako aj na predsudok spojený s údajnými únosmi detí, ktorý sa pripisuje rómskym občanom (fáza 2) a zároveň prepojiť tieto fázy so všeobecnejšími princípmi o fungovaní predsudkov.
 • Krok 4 Učiteľ môže na záver vysvetliť, že proticigánske vnímanie je základom neustále sa opakujúcich prípadov diskriminácie, vylúčenia a prenasledovania, čo častokrát vedie i k násilným incidentom.
 • PU
M9
Základné informácie "Ako fungujú anticigánske predsudky?"
M10
Graf/schéma "Ako vznikajú anticigánske predsudky?"
Dodatočný materiál
 • tabuľa/flipchart