Ako funguje antisemitizmus? Postaviť sa a prehovoriť proti antisemitickým predsudkom a vylúčeniu

Úvod

Základné informácie a didaktická perspektíva

Protižidovské stereotypy a negatívne nabité obrazy Židov môžeme nájsť vo viacerých spoločenských oblastiach. Mladí ľudia si tento problém často spájajú len s obdobím nacistického Nemecka a holokaustu. Veľakrát sa s nimi často na túto tému nediskutuje, a preto si nie sú vedomí moderného antisemitizmu. Tento modul ponúka žiakom príležitosť preskúmať antisemitizmus v dnešnej dobe a pouvažovať o spôsoboch, ako proti nemu bojovať. Modul začína tým, že študentov nabáda k zamysleniu sa nad tým, ako vznikajú predsudky a prečo predstavujú taký problém. Žiaci potom aplikujú získané znalosti na otázku antisemitizmu a preskúmajú predsudky voči Židom. V nadväznosti na túto prácu modul ďalej skúma definíciu antisemitizmu a identifikuje niekoľko jej charakteristík. Posledná časť modulu zvyšuje povedomie o antisemitizme v okolí žiakov a pomáha im diskutovať o tom, ako môžu proti nemu bojovať.

Výsledky vzdelávania

Kompetencie
Ako funguje diskriminácia, jej dopad na ľudí; vžitie sa do kože iného človeka, empatia a pochopenie ich uhla pohľadu na vec (multiperspektivita); rozvoj pohľadu na politické a spoločenské záležitosti ako aj reflexia tohto pohľadu; nenásilné riešenie konfliktov rôznych záujmov; opis stratégii skutkov proti diskriminácii; otvorené a nenásilné riešenie problémov; rešpektovanie názorov, hodnôt a orientácie ostatných; porozumenie mediálneho obsahu a jeho kritické ohodnotenie (mediálne zručnosti)
Témy / Národné učebné osnovy
Zaoberanie sa rozdielmi a problémami z nich vznikajúcimi; inšpirácia pre osobný, spoločenský a kultúrny rozvoj; prijatie a rešpektovanie odlišností; diskriminácia, rasizmus, násilie, vylúčenie
 • Play
 • Vhodný vek
  13-16
 • Časový rámec
  3 x 45 min.
 • Požadované materiály
  smartfóny / počítač s prístupom na internet pre študentov; počítač s pripojením na internet a projektorom;
 • Opis
  Tento modul pomôže žiakom preskúmať fenomén antisemitizmu, jeho dopad, predsudky, rovnako ako aj ich rolu v udržiavaní predsudkov.
 • Predmety / Témy
  Sociológia / Občianska výchova

Učebné osnovy

Abbreviations:

 • A = Aktivita
 • D = Diskusia
 • PS = Práca v skupine
 • = Domáca úloha
 • PP = Práca v pároch
 • PŠU = Predchádzajúce štúdium učiteľa
 • = Názory žiakov
 • = Prezentácie žiakov
 • PU = Prezentácia učiteľa

Stiahnuť

Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(10 min.)

Cieľ
 • Žiaci sa budú zaoberať stereotypnými popismi charakteristík ľudí a ich dôsledkami a budú mať možnosť zamyslieť sa nad stereotypmi, ktoré sami prechovávajú.
 • Budú uvažovať o tom, čo vedia o judaizme a či majú voči tomuto náboženstvu, alebo židom nejaké predsudky.
 • Ďalej budú žiaci uvažovať nad svojimi myšlienkami a názormi.
Príprava
 • Učiteľ si v rámci príprav preštuduje materiál Čo sú predsudky?, aby sa dozvedel ako predsudky a stereotypy vznikajú a udržiavajú sa.
 • Pred začatím lekcie si učiteľ pripraví dostatočný počet kópií pracovného listu Škatuľka označená ako "žid" (Materiál 4) a možno aj prepis videa Nedávajte ľudí do škatuliek (Materiál 2). Učiteľ sa tiež ubezpečí, že technické vybavenie na prehrávanie videa Nedávajte ľudí do škatuliek je pripravené a funguje.
Realizácia
 • Krok 1 Učiteľ pustí žiakom video Nedávajte ľudí do škatuliek a zastaví ho na 45. sekunde.
 • Krok 2 Učiteľ môže poprípade žiakom rozdať prepis videa Nedávajte ľudí do škatuliek.
 • Krok 3 Učiteľ vedie krátku diskusiu, v ktorej žiaci uvažujú o čom je video a čo v tomto prípade znamenajú "škatuľky".
Poznámka k "predsudkom":
 • Predsudky môžeme definovať ako zavedené alebo zakorenené negatívne postoje voči konkrétnym skupinám alebo jednotlivcom patriacim do danej skupiny. Predsudky zvyčajne nie sú založené na skúsenosti jednotlivca, ale sú prebrané od iných ľudí z jeho prostredia a prijaté nekriticky. Predsudkov sa zvyčajne držia ľudia so slabým charakterom. Pozri Čo sú predsudky?.
 • A
 • D
M2
Video "Nedávajte ľudí do škatuliek"

Počiatočná pracovná fáza
(5 min.)

 • Krok 1 Študenti pracujú samostatne a spisujú ostatné typy "škatuliek", do ktorých zvykneme iných kategorizovať.
 • Krok 2 Potom prediskutujú svoje nápady vo dvojici.
 • Krok 3 V diskusii sa môžu žiaci inšpirovať týmito otázkami:
  • Prečo tak radi zaraďujeme ľudí do "škatuliek"? Čo nás k tomu vedie?
  • Čo majú predsudky spoločné s nami?
 • A
 • PP

Prezentácia a kontrola znalostí
(10 min.)

 • Krok 1 Zopár skupín odprezentuje výsledky svojej diskusie, ostatní študenti to komentujú a kladú otázky.
 • Krok 2 Ďalej nasleduje diskusia celej triedy na nasledujúcu otázku:
  • Ak každý zaraďuje ľudí do "škatuliek" a každý z nás už v škatuľke niekedy bol zaradený, aký nastáva problém?
 • Krok 3 Učiteľ vedie diskusiu.
Cieľom diskusie je, aby si žiaci uvedomili, prečo sú negatívne, vylučujúce stereotypy a predsudky problémom.
 • D

Druhá pracovná fáza
(20 min.)

 • Krok 1 Učiteľ rozdá žiakom pracovný list Škatuľka označená ako "žid" a požiada jedného alebo viacerých žiakov, aby prečítali citovaný text od mladého autora.
 • Krok 2 Žiaci by mali dostať trocha času na kladenie otázok a komentovanie textu.
 • Krok 3 Žiaci si teraz samostatne prečítajú text a s partnerom vypracujú úlohy na pracovnom liste.
 • Krok 4 Potom zopár žiakov odprezentuje výsledky svojej práce triede, zatiaľ čo ostatní pridávajú informácie alebo myšlienky, ktoré považujú za dôležité, komentujú prezentáciu a pýtajú sa otázky.
 • PP
M4
Pracovné listy "Škatuľka označená ako 'žid'"
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(5 min.)

Cieľ
 • Žiaci získajú poznatky z pozadia antisemitizmu.
 • Žiaci pouvažujú, kde sa stretávajú s antisemitizmom vo svojom každodennom prostredí.
Príprava
 • Učiteľ si pripraví dostatok kópií kariet Antisemitizmus je ... (žiaci budú pracovať v dvojiciach, každá dvojica dostane jednu kartu).
 • V miestnosti by mala byť k dispozícií nástenka so špendlíkmi alebo tabuľa s lepiacou páskou.
 • Učiteľ bude žiakom rozdá kópie zoznamu situácií Čo to má spoločné s antisemitizmom?.
Realizácia
 • Krok 1 Učiteľ sa žiakov opýta, či niekedy už počuli o pojme antisemitizmus a aké asociácie majú s týmto termínom.
 • Krok 2 Žiaci prispievajú svojimi asociáciami k diskusii.
Odporúča sa napísať nejaké príklady asociácií na tabuľu.
Dodatočný materiál
 • biela tabuľa

Hlavná časť
(15 min.)

 • Krok 1 Učiteľ napíše na tabuľu "Antisemitizmus je ..." a vysvetlí, že ďalšou etapou tejto lekcie bude zistiť, čo tento termín znamená.
 • Krok 2 Žiaci budú pracovať vo dvojiciach. Každá dvojica dostane jednu kartu Antisemitizmus je ... . Možno bude potrebné dať niektorým dvojiciam viac kariet, aby sa preskúmali a objasnili všetky karty.
 • Krok 3 Žiaci si prečítajú svoju kartu a v prípade neporozumenia nejakého termínu alebo obsahu učiteľa požiadajú o objasnenie.
 • Krok 4 Žiaci potom diskutujú vo dvojiciach o tom, čo pochopili na základe karty a či, a ako im to môže pomôcť pochopiť čo je antisemitizmus.
 • A
 • PP
M5
Karty "Antisemitizmus je..."
Dodatočný materiál
 • biela tabuľa

Prezentácia a kontrola znalostí
(15 min.)

 • Krok 1 Každá dvojica prečíta celej triede, čo majú napísané na karte a vysvetlí, ako to pochopili. Najlepšie by bolo, ak by prišli aj s nejakými príkladmi a dodatočnými vysvetleniami.
 • Krok 2 Ostatné dvojice potom pridávajú svoje vlastné myšlienky a nápady, pýtajú sa otázky a komentujú.
 • Krok 3 Učiteľ potom pripevní všetky karty na tabuľu alebo nástenku, aby vytvorili myšlienkovú mapu okolo vety "Antisemitizmus je..." .
 • Krok 4 Po dokončení myšlienkovej mapy učiteľ vedie diskusiu, do ktorej žiaci prispievajú svojimi ďalšími nápadmi, alebo rozprávajú o svojich myšlienkach a fungovaní antisemitizmu.
Učiteľ by si mal byť vedomý, že v spoločnosti existuje široká verejná podpora pojmu antisemitizmus prezlečeného za "kritiku Izraela". Je dôležité, aby učiteľ medzi týmito dvoma ponímaniami rozlišoval a vyzdvihol problém s chápaním antisemitizmu jednak ako ako kritiku voči Izraelu, no zároveň i nepriateľstvo voči židovskému obyvateľstvu. V spoločnosti je len nízke povedomie o antisemitizme pred obdobím nacistického Nemecka. Učiteľ by mal preto ovládať historické pozadie a pôvod antisemitizmu.
 • A
 • D
M5
Karty "Antisemitizmus je..."
Dodatočný materiál
 • Nástenka na špendlíky alebo tabuľa
 • špendlíky alebo lepiaca páska

Bližší pohľad; hlbšia kontrola znalostí
(10 min.)

 • Krok 1 Učiteľ vysvetlí, že sa chystá prečítať zoznam vyhlásení a že žiaci budú mať za úlohu zistiť, čo má každý z výrokov do činenia s antisemitizmom.
 • Krok 2 Učiteľ prečíta vybrané vyhlásenia/situácie zo zoznamu v Čo to má spoločné s antisemitizmom? a potom sa opýta vybraných študentov, čo si myslia, že tieto situácie majú spoločné s antisemitizmom. Učiteľ žiakov zároveň nabáda udať dôvody k definíciám na myšlienkovej mape. Takýto postup pomôže zaistiť, aby sa žiaci neriadili len intuíciou alebo svojimi vlastnými predsudkami.
 • Krok 3 Učiteľ vedie diskusiu a žiaci zdieľajú svoje názory.
 • Krok 4 Podnety:
  • Ktoré z postojov alebo obsahu pred nami sú antisemitské?
  • Je ľahké ich rozpoznať?

Ochrana kohokoľvek v triede, kto bol nejako postihnutý antisemitizmom je prvoradá. Učitelia to musia brať na vedomie pri analyzovaní antisemitských stereotypov a obrazov ako aj počas všetkých lekcií zaoberajúcich sa touto tematikou. Každý žiak nejako ovplyvnený antisemitizmom musí mať pocit, že sa do úvahy berú jeho potreby a nesmie nadobudnúť dojem, že ich utrpenie sa berie na ľahkú váhu a je spochybnené. Dokonca aj keď v triede nie je nikto ovplyvnený antisemitizmom, alebo si učiteľ nie je toho vedomý, táto lekcia by mala vždy prebiehať s ohľadom na obete a ich skúsenosti.

Pýtať sa, čo je antisemitské o konkrétnom vyhlásení, otvára priestor na diskusiu o antisemitských argumentoch a tvrdeniach a umožňuje učiteľovi položiť otázku, kde antisemitizmus začína, ako funguje, akú má štruktúru a aké sú jeho hlavné zložky.

Otázka, či je ľahké antisemitské postoje rozpoznať umožňuje učiteľovi otvorene hovoriť o skutočnosti, že antisemitizmus nie je ľahké rozoznať a vyhnúť sa tak situácií, že sa žiaci uzatvoria zo strachu, že ich tvrdenia a predpoklady budú hneď zavrhnuté ako antisemitské. Použitie tejto otázky uľahčí triede prehodnotiť čo antisemitizmus je a ako ho možno rozoznať.

 • PU
 • A
 • D
M6
Aktivita "Čo to ma do činenia s antisemitizmom?"
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(2 min.)

Cieľ
 • Žiaci preskúmajú súčasné príklady antisemitizmu a spôsoby ako sa proti nemu dá postaviť.
 • Budú mať možnosť vylepšiť svoje konverzačné zručnosti.
Príprava
 • Učiteľ sa môže dopredu pripraviť a zistiť si o informácie o antisemitských činoch, ktoré sa odohrali v jeho krajine v nedávnej minulosti. To mu umožní pomôcť žiakom pri ich internetovom prieskume.
 • Učiteľ dopredu pripraví dostatočný počet kópií úlohy Antisemitizmus v našej krajine na skupinovú prácu rovnako ako aj kópií textu Som Žid.
 • Na prehrávanie videa Som Žid bude potrebný projektor, počítač s internetovým pripojením a reproduktory.
 • Rovnako bude potrebný prístup na internet pre 4 až 6 skupín.
Realizácia
 • Krok 1 Žiaci pod vedením učiteľa rozprávajú o tom, či je antisemitizmus súčasným problémom v ich krajine.
 • Krok 2 Návrhy na iniciáciu diskusie:
  • Je antisemitizmus problém vo vašej krajine?
  • Ak nie, tak prečo? Ak v našej populácií nežije veľa Židov, znamená to nevyhnutne, že v našej krajine neexistuje žiaden antisemitský problém?
  • Viete prísť na nejaké príklady antisemitských činov, ktoré sa odohrali u vás?
 • D

Počiatočná pracovná fáza
(10 min.)

 • Krok 1 Učiteľ vysvetlí úlohu Antisemitizmus v našej krajine.
 • Krok 2 Žiaci pracujú na úlohe v malých skupinách po max. 4 žiakov.
 • PS

Hlavná časť
(15 min.)

 • Žiaci v rámci úlohy Antisemitizmus v našej krajine pripravujú informácie o prípadoch antisemitských nenávistných zločinoch, ktoré neskôr budú prezentovať.
 • PS
M7
Aktivita "Antisemitizmus v našej krajine"

Prezentácia a kontrola znalostí
(10 min.)

 • Krok 1 Skupiny sa striedajú a prezentujú svoje zistenia zvyšku triede.
 • Krok 2 Žiaci sa pokúsia nájsť spôsoby ako riešiť problém antisemitizmu, ktoré zatiaľ neodzneli a spíšu zoznam akýchkoľvek iných činov, ktoré ľudia môžu vykonať aby sa proti nemu postavili.
 • Krok 3 Učiteľ robí poznámky na tabuľu.
 • Krok 4 Potom, čo všetky skupiny odprezentovali svoju prácu, učiteľ doplní všetky ostatné spôsoby boja proti antisemitizmu, ktoré žiaci nespomenuli.

Niektoré z dôležitých odpovedí:

Jeden zo spôsobov, akým môžu vlády bojovať proti antisemitizmu je prostredníctvom vzdelávania vo forme proaktívneho prístupu pomocou obsahu učebných osnov a/alebo reaktívneho prístupu prostredníctvom škôl a iných vzdelávacích inštitúcií:

Preventívne opatrenia môžu zahŕňať zameranie učebných osnov na ľudské práva, vzdelávanie ku globálnemu občianstvu, podpora kritického myslenia, zdôrazňovanie hodnôt spojených s rešpektom a vytvorenie bezpečnej a podpornej atmosféry, v ktorej sa žiaci môžu zamerať a riešiť určité problémy. Učiť o holokauste a jeho dôsledkoch môže tiež zvýšiť povedomie o tejto problematike.

Svedkovia antisemitských nenávistných zločinov sa proti nim môžu postaviť. Je vhodné situáciu náležite prehodnotiť, aby bolo možné prijať najvhodnejšie opatrenia. Zásah si vždy bude vyžadovať odvahu postaviť sa za správnu vec. Ak je niekto pod verbálnym útokom, takýto zásah môže situáciu zmierniť a pomôcť obeti. Pomôcť môžeme tým, že pomenujeme problém, budeme stáť na strane obete čeliacej páchateľovi a poskytneme jej podporu. Vo výbušnejšej a nebezpečnejšej situácii by sme mali zavolať políciu a upozorniť ostatných na to, čo sa deje. Kľúčové je netváriť sa že antisemitizmus neexistuje a neprehliadať ho.

Dodatočné čítanie: {1}odkaz{/1}

 • A
 • D

Bližší pohľad
(10 min.)

 • Krok 1 Učiteľ spustí video Som Žid a môže rozdať aj prepis textu videa Som Žid.
 • Krok 2 Žiaci potom diskutujú o obsahu videa a jeho súvislosti s danou témou.
 • Krok 3 Návrhy na iniciáciu diskusie:
  • Čo majú ľudia vo videu spoločné? Čim sa odlišujú?
  • Aké je posolstvo tohto videa? Čo sa snaží divákovi povedať?
  • Snaží sa video o riešenie predsudkov?
  • Čo má do činenia s antisemitizmom?
 • PU
 • D
M8
Video "Som Žid"
M9
Prepis videa "Som Žid"