Demokracia Tento modul poskytuje učiteľom a žiakom nástroje na úvahu o význame otázok týkajúcich sa demokracie, ako sú spravodlivosť, tolerancia ...

Úvod

Základné informácie a didaktická perspektíva

Filozofia pre deti (P4C) je prístup, ktorý vyvinul profesor Matthew Lipman ovplyvnený vzdelávacími psychológmi a filozofmi ako Vygotsky, Piaget a Dewey, ako aj tradíciou sokratického dialógu. P4C stavia na myslení vyššieho rádu (kritické, kreatívne a humánne myslenie), skúmanie, argumentácia, počúvanie a dialóg. Deti sú nabádané aby formulovali svoje vlastné filozofické otázky. Facilitátor podporuje deti pri ich vlastnom rozmýšľaní, argumentácii a skúmaní rovnako ako aj pri stavaní na vzájomných myšlienkach počas dialógu. V P4C Facilitátor podporuje diskusie vedené študentmi na filozofické témy. Úloha facilitátora je rozhodujúca pre zabezpečenie kvalitného dialógu, vývoja a integráciu do učebných osnov. Je preukázané, že P4C má vplyv na detský kognitívny, osobný, sociálny a emocionálny vývoj. P4C vyzýva deti, ako aj mladých dospelých, aby mysleli sami za seba a rozvíjali svoju schopnosť viesť dialóg.

Výsledky vzdelávania

Kompetencie
kritické myslenie, tvorivé myslenie, uvažovanie, skúmanie, zručnosti spojené s vedením dialógu
 • Play
 • Vhodný vek
  10-14
 • Časový rámec
  11 x 60 min.
 • Požadované materiály
  tabuľa/flipchart;
 • Opis
  Tento modul poskytuje učiteľom a žiakom nástroje na úvahu o význame otázok týkajúcich sa demokracie, ako sú spravodlivosť, tolerancia ...
 • Predmety / Témy
  Kozmopolitné otázky

Učebné osnovy

Abbreviations:

 • A = Aktivita
 • D = Diskusia
 • PS = Práca v skupine
 • = Domáca úloha
 • PP = Práca v pároch
 • PŠU = Predchádzajúce štúdium učiteľa
 • = Názory žiakov
 • = Prezentácie žiakov
 • PU = Prezentácia učiteľa

Stiahnuť

Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(10 min.)

Príprava
 • Učiteľ si najprv preštudoval hlavnú myšlienku Distributívna spravodlivosť aby mal poňatia ako stimulovať u študentov reflexiu počas diskusie vznesenej týmto cvičením.
 • Pripravte stoličky do kruhu
 • Rozdajte všetkým študentom kópiu každého cvičenia
Realizácia
 • Učiteľ každému žiakovi dá kópiu cvičenia Distributívna spravodlivosť a potom predstaví tému tak, že požiada študentov aby prečítali otázky obsiahnuté v texte.
 • PŠU
 • PU
M1
Hlavná myšlienka "Distributívna spravodlivosť"
M2
Cvičenie "Distributívna spravodlivosť"

Hlavná časť
(5 min.)

 • Žiaci by mali začať čítať otázky a premýšľať o nich

Diskusia
(40 min.)

 • Učiteľ stimuluje diskusiu medzi žiakmi o otázkach obsiahnutých v cvičení Distributívna spravodlivosť a vyzýva ich, aby so spolužiakmi prediskutovali výzvy, ktoré sú podľa nich najdôležitejšie. Študenti nemusia odpovedať na všetky z nich. Tieto otázky by mali viesť k filozofickému dialógu a učiteľ by mal vždy požiadať študentov o odôvodnenie svojich odpovedí (nepovoliť odpovede "áno" alebo "nie") aby rozvíjal kritické myslenie o význame distributívnej demokracii.
 • D
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(10 min.)

Ako sa môže najesť každý?

Príprava
 • Učiteľ si najprv preštudoval hlavnú myšlienku Distributívna spravodlivosť aby mal poňatia ako stimulovať u študentov reflexiu počas diskusie vznesenej týmto cvičením.
 • Pripravte stoličky do kruhu
 • Rozdajte všetkým študentom kópiu každého cvičenia
Realizácia
 • Učiteľ rozdelí žiakov do malých skupín a rozdá im kópiu cvičenia Ako sa môže najesť každý?. Potom učiteľ uvedie tému tak, že požiada žiakov, aby prečítali text obsiahnutý v cvičení.
 • PŠU
 • PU
M1
Hlavná myšlienka "Distributívna spravodlivosť"
M3
Cvičenie "Ako sa môže najesť každý?"

Hlavná časť
(15 min.)

 • Študenti sa musia ako skupina pokúsiť nájsť riešenie problému prezentovaného v Ako sa môže najesť každý?, zdieľajúc svoje názory a úvahy
 • PS

Diskusia
(30 min.)

 • Po skončení predchádzajúcej úlohy celá trieda diskutuje o každom riešení problému, vysvetľujúc dôvody svojho výberu
 • D
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(5 min.)

Príprava
 • Učiteľ si najprv preštudoval hlavnú myšlienku Distributívna spravodlivosť aby mal poňatia ako stimulovať u študentov reflexiu počas diskusie vznesenej týmto cvičením.
 • Pripravte stoličky do kruhu
 • Rozdajte všetkým študentom kópiu každého cvičenia
Realizácia
 • Učiteľ požiada každého žiaka, aby napísal definíciu slova "férovosť" (cvičenie Férovosť). K definícii musí žiak poskytnúť aj nejaké príklady
 • PŠU
 • PU
M1
Hlavná myšlienka "Distributívna spravodlivosť"
M4
Cvičenie "Férovosť"

Hlavná časť
(10 min.)

 • Študenti pracujú na definícii a príkladoch samostatne

Diskusia
(20 min.)

 • Definície a príklady celej triedy sa porovnajú a prediskutujú
 • D
M4
Cvičenie "Férovosť"

Diskusia
(20 min.)

 • Učiteľ žiakov nabáda k diskusii ohľadom otázok obsiahnutých v cvičení Čo je fér?. Žiaci nemusia odpovedať na všetky z nich. Tieto otázky by mali viesť k filozofickému dialógu a učiteľ by mal vždy požiadať o odôvodnenie odpovedí študentov (pričom odpovede "áno" a "nie" nie sú povolené) aby podporil kritické myslenie o význame distributívnej spravodlivosti
 • D
M5
Cvičenie "Čo je spravodlivé?"
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(5 min.)

Príprava
 • Učiteľ si najprv preštudoval hlavnú myšlienku Distributívna spravodlivosť aby mal poňatia ako stimulovať u študentov reflexiu počas diskusie vznesenej týmto cvičením.
 • Pripravte stoličky do kruhu
 • Pripravte si flipchart
Realizácia
 • Učiteľ napíše na flipchart rôzne situácie uvedené v texte obsiahnutom v cvičení Prípady distributívnej spravodlivosti
 • PŠU
 • PU
M1
Hlavná myšlienka "Distributívna spravodlivosť"
M6
Cvičenie "Prípady distributívnej spravodlivosti"
Dodatočný materiál
 • tabuľa/flipchart

Diskusia
(45 min.)

 • Učiteľ vyzýva študentov, aby pouvažovali o tom či, v akom zmysle a z akého dôvodu môžu situácie napísané na flipcharte predstavovať prípady distributívnej spravodlivosti
 • D
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(5 min.)

Príprava
 • Učiteľ si najprv preštudoval hlavnú myšlienku Správne a nesprávne aby mal poňatia ako stimulovať u študentov reflexiu počas diskusie vznesenej týmto cvičením.
 • Pripravte stoličky do kruhu
 • Rozdajte všetkým študentom kópiu každého cvičenia
Realizácia
 • Učiteľ rozdá každému žiakovi kópiu cvičenia Správne a nesprávne a vyzve žiakov, aby si prečítali niekoľko príkladov obsiahnutých v texte a pouvažovali o tom, či môže byť každý z nich považovaný za správny alebo nesprávny
 • PŠU
 • PU
M7
Hlavná myšlienka "Správne a nesprávne"
M8
Cvičenie "Správne a nesprávne"

Hlavná časť
(15 min.)

 • Žiaci zdieľajú svoje závery so spolužiakmi, pričom vysvetľujú dôvody každej voľby ako i kritériá, ktoré použili pri posudzovaní.

Diskusia
(40 min.)

 • Pomocou učiteľa žiaci uvažujú o tom, či vôbec jestvuje univerzálny spôsob, ako definovať, čo je zlé a čo je dobré. Potom uvažujú o tom, či sa ponímanie správneho a nesprávneho mení v závislosti od kontextu, obdobia v dejinách alebo kultúry
 • D
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(10 min.)

Horúci zemiak - správne a nesprávne správanie

Príprava
 • Učiteľ si najprv preštudoval hlavnú myšlienku Správne a nesprávne aby mal poňatia ako stimulovať u študentov reflexiu počas diskusie vznesenej týmto cvičením.
 • Pripravte stoličky do kruhu
 • Pripravte si hudobný prehrávač
 • Pripravte si loptu
 • Pripravte si flipchart
Realizácia
 • Učiteľ uvedie aktivitu tak, ako je to popísané v Horúci zemiak - správne a nesprávne správanie
 • PŠU
 • PU
M7
Hlavná myšlienka "Správne a nesprávne"
M9
Aktivita "Horúci zemiak - správne a nesprávne správanie"
Dodatočný materiál
 • tabuľa/flipchart
 • lopta

Hlavná časť
(15 min.)

 • Počas tejto aktivity učiteľ zapisuje všetky príklady správneho i nesprávneho správania, s ktorými účastníci prišli na flipchart.
 • A
Dodatočný materiál
 • tabuľa/flipchart

Diskusia
(30 min.)

 • Po dokončení aktivity učiteľ účastníkov požiada, aby udali dôvody svojho výberu. Je pravdepodobné, že nie vo všetkom sa žiaci zhodnú, a to môže viesť k diskusií.
 • D
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(10 min.)

Príprava
 • Učiteľ si najprv preštudoval hlavnú myšlienku Správne a nesprávne aby mal poňatia ako stimulovať u študentov reflexiu počas diskusie vznesenej týmto cvičením.
 • Pripravte stoličky do kruhu
Realizácia
 • Učiteľ rozdá všetkým žiakom kópiu cvičenia Čo urobíš? a vyzve ich, aby si dané situácie prečítali a pouvažovali nad nimi.
 • PŠU
 • PU
M7
Hlavná myšlienka "Správne a nesprávne"
M10
Cvičenie "Čo urobíš?"

Diskusia
(40 min.)

 • Študenti by mali so spolužiakmi prediskutovať dôvody svojho výberu a kritériá, ktoré použili pri rozhodovaní sa
 • D
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(5 min.)

Väčšina a menšina

Príprava
 • Učiteľ si najprv preštudoval hlavnú myšlienku Pravidlo väčšiny aby mal poňatia ako stimulovať u študentov reflexiu počas diskusie vznesenej týmto cvičením.
 • Pripravte stoličky do kruhu
Realizácia
 • Učiteľ uvedie tému aktivity tak, ako je vysvetlené v časti s hlavnou myšlienkou Pravidlo väčšiny
 • PŠU
 • PU
M11
Hlavná myšlienka "Pravidlo väčšiny"
M12
Aktivita "Väčšina a menšina"

Hlavná časť
(15 min.)

 • Študenti predkladajú niekoľko návrhov vysvetľujúc dôvody, prečo uprednostnili podporu jedného pred druhým.
 • A

Diskusia
(40 min.)

 • Študenti spolu diskutujú o dvoch - troch návrhoch, ktoré následne predložia na hlasovanie. Je veľká pravdepodobnosť, že jeden z návrhov bude podporený väčšinou. Teraz študenti položia otázku, prečo ostatné návrhy neboli zvolené a nakoniec sa spolužiakov patriacich k menšine pýtajú, či sú v konečnom dôsledku s voľbou spokojní. Ak tomu tak nie je, väčšina sa pokúsi ostatných presvedčiť, že konečná voľba je tá správna. Môže sa stať, že to bude práve menšina, ktorá nakoniec presvedčí väčšinu zopakovať hlasovanie odvolávaním sa na ostatné návrhy
 • D
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(10 min.)

Príprava
 • Učiteľ si najprv preštudoval hlavnú myšlienku Pravidlo väčšiny aby mal poňatia ako stimulovať u študentov reflexiu počas diskusie vznesenej týmto cvičením.
 • Pripravte stoličky do kruhu
Realizácia
 • Učiteľ rozdelí žiakov do dvoch skupín a požiada ich, aby každá skupina identifikovala jeden problém, o ktorom chcú diskutovať a vyriešiť ho. Postup je vysvetlený v aktivite Zasadnutie. Problém môže byť reálny, ako napríklad predĺženie prestávok medzi hodinami alebo plánovanie písomiek. Každá skupina potom určí, kto je príjemcom žiadosti (napr. riaditeľ v prípade predĺženia prestávok, alebo učiteľka v prípade písomiek) a zvolí si zástupcu.
 • PŠU
 • PU
M11
Hlavná myšlienka "Pravidlo väčšiny"
M13
Aktivita "Zasadnutie"

Diskusia
(45 min.)

 • Každá skupina by si svojho zástupcu mala vybrať, nie zvoliť. To znamená, že prebehne predbežná výberová diskusia, počas ktorej každá skupina musí vysvetliť dôvody a kritériá svojho výberu. Následne každá zo skupín prediskutuje to, ako svoju žiadosť príslušnému publiku podá, aké dôvody uvedie a aké výsledky očakávajú. Potom každý zástupca predloží svoju žiadosť druhej skupine, akoby hovoril s oficiálny príjemcom. Ktorému zástupcovi sa správne podarí predložiť žiadosť, o ktorej diskutovala skupina počas zasadnutia?
 • A
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(15 min.)

 • Učiteľ si najprv preštudoval hlavnú myšlienku Solidarita aby mal poňatia ako stimulovať u študentov reflexiu počas diskusie vznesenej týmto cvičením.
 • Pripravte stoličky do kruhu
Realizácia
 • Učiteľ rozdá všetkým žiakom kópiu cvičenia Solidarita a }Akty solidarity a všetkých vyzve, aby si tých pár otázok prečítali a popremýšľali o nich. Následne učiteľ žiakov požiada, aby popremýšľali o činoch osôb v }Akty solidarity a určili dôvody podporujúce ich konanie.
 • PŠU
 • PU
M14
Hlavná myšlienka "Solidarita"
M15
Cvičenie "Solidarita"
M16
Cvičenie "Akty solidarity"

Diskusia
(40 min.)

 • Za pomoci učiteľa sa študenti zamýšľajú nad otázkami týkajúcimi sa pravidiel a diskutujú o nich so zvyškom triedy.
 • A
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(10 min.)

Príprava
 • Učiteľ si najprv preštudoval hlavnú myšlienku Pravidlá aby mal poňatia ako stimulovať u študentov reflexiu počas diskusie vznesenej týmto cvičením.
 • Pripravte stoličky do kruhu
Realizácia
 • Učiteľ rozdá všetkým študentom kópiu cvičenia Pravidlá a vyzve ich, aby si dané otázky prečítali a pouvažovali o nich.
 • PŠU
 • PU
M17
Hlavná myšlienka "Pravidlá"
M18
Cvičenie "Pravidlá"

Diskusia
(40 min.)

 • Za pomoci učiteľa študenti uvažujú nad otázkami týkajúcimi sa pravidiel a diskutujú o nich so zvyškom triedy.
 • A