Rozmanitosť vo futbale Za rešpekt a toleranciu

Úvod

Základné informácie a didaktická perspektíva

Futbal zbližuje športovcov a fanúšikov po celom svete. Na viacerých štadiónoch sveta však s násilím tvorí nerozlučiteľný pár. Z tohto dôvodu futbal predstavuje vhodné miesto na šírenie povedomia, tolerancie a rešpektu voči odlišným spoločenským skupinám. Reklamy od FIFA a UEFA presadzujúce rozmanitosť sa snažia upozorniť na tento problém. Aby sme získali hlbšie pochopenie situácie, predstavíme si iný regionálny a kultúrny pohľad z ďalekej krajiny a podiskutujeme o situácii, ktorej čelí kanadský futbalista Sikh a konflikt týkajúci sa jeho turbanu. Homofóbia je tiež veľkým problémom vo futbale. Myšlienky týkajúce sa rôznych spôsobov boja proti homofóbii a zvýšenia tolerancie vo futbalových kluboch ukončujú tento vzdelávací modul.

Výsledky vzdelávania

Kompetencie
 • Uvedomiť si a pochopiť diskrimináciu; spoznať formy diskriminácie vo futbale (vedomosti)
 • Vžiť sa do kože inej osoby, a vidieť veci z jej perspektívy; interpretovať skutky iných na základe ich životnej situácie a pozadia (spoločenská a analytická kompetencia)
 • Vymenovať konkurenčné záujmy; vyjadriť svoj názor týkajúci sa etnických konfliktov (analytická kompetencia, kompetencia rozlišovať a posudzovať)
 • Rozvíjať a uvažovať o svojom vlastnom postoji k politickým a sociálnym okolnostiam a informáciám (kompetencia rozlišovať a posudzovať)
 • Pochopenie hlavných čŕt jednotlivých náboženstiev v ich jedinečnosti a preukázanie súcitu s prišelcami a outsidermi (poznanie, spoločenská kompetencia)
 • Spoznať spôsoby ako presadzovať toleranciu a rešpekt voči iným náboženstvám, kultúram a sexuálnym orientáciám; vyriešiť konflikt bez násilia, a správať sa k sebe s rešpektom (spoločenská kompetencia, schopnosť správať sa s rešpektom)
 • Nezávisle získavať informácie a spracovať ich pomocou daných otázok (metodologická kompetencia)
Témy / Národné učebné osnovy
Človek a komunita; diskriminácia, násilie a tolerancia; význam a dôležitosť náboženstva pre jednotlivca ako i pre spoločnosť
 • Play
 • Vhodný vek
  14-16
 • Časový rámec
  3 x 45 min.
 • Požadované materiály
  smartfóny / počítač s prístupom na internet pre študentov; počítač s pripojením na internet a projektorom; biela tabuľa; PC pracovné stanice alebo mobilné terminály;
 • Opis
  V tomto module sa rozmanitosť vo futbale považuje za príležitosť na vzájomné porozumenie, toleranciu a rešpekt, ale aj ako možný zdroj konfliktu.
 • Predmety / Témy
  Etika / Náboženstvo Sociológia / Občianska výchova

Učebné osnovy

Abbreviations:

 • A = Aktivita
 • D = Diskusia
 • PS = Práca v skupine
 • = Domáca úloha
 • PP = Práca v pároch
 • PŠU = Predchádzajúce štúdium učiteľa
 • = Názory žiakov
 • = Prezentácie žiakov
 • PU = Prezentácia učiteľa

Stiahnuť

Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(10 min.)

Cieľ
 • Na základe analýzy videoklipu žiaci uvažujú o téme rôznorodosti, tolerancie a rešpektu, využívajúc príklady z futbalu.
Realizácia
 • Krok 1 Učiteľ moderuje diskusiu na tému príležitostí a konfliktov týkajúcich sa kultúrnej a náboženskej rozmanitosti vo futbale.
 • Krok 2 Na úvod:
  • Kde vidíte/zažívate spoluprácu medzi rôznymi kultúrami a náboženstvami vo futbale?
  • Aké účinky alebo vplyv má táto rozmanitosť?
  • Ako a kde sa môžu vyskytnúť problémy?
  • Čo ich spôsobuje?
  • Ako sa riešia?
 • D

Analýza a odpoveď
(35 min.)

 • Krok 1 Učiteľ rozdelí žiakov do skupín po 3-5 a pustí im videoklipy z UEFA a FIFA: Rešpekt, Nie rasizmu, Anti-diskriminácia - náboženstvo. Žiaci zdieľajú svoje prvotné myšlienky o každom videoklipe.
 • Krok 2 Úloha
  • Ako sa v týchto videách propaguje rešpekt a tolerancia? Každá zo skupín si vyberie 1 video, na ktoré napíšu stručnú reakciu na tému "tolerancia a rešpekt vo futbale".
 • Krok 3 Hlavné otázky:
  • Ako sa vo videu rozumie rozmanitosť?  
  • Ako je vyjadrený rešpekt a tolerancia?
  • Aké je hlavné posolstvo týchto videí?
 • Krok 4 V každej skupine je 1 osoba zodpovedná za nahodenie textu na internet a informovanie inštruktora.
 • PS
 • A
M1
Video "Kampaň UEFA 'Rešpekt'"
M2
Video "Kampaň UEFA 'Nie rasizmu'"
M3
Video "Kampaň FIFA 'Anti-diskriminácia - náboženstvo'"
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Individuálna práca s textom
(10 min.)

Cieľ
 • Žiaci si rozšíria svoje vedomosti o oblasti náboženskej rozmanitosti.
 • Pouvažujú nad rôznymi postojmi voči konfliktu a vytvoria si svoj vlastný úsudok.
Realizácia
 • Krok 1 Žiaci si prečítajú text Turban na ihrisku.
 • Krok 2 Rozhodnú sa, či by hráči mali mať dovolené nosiť turban, alebo nie.
 • A
M4
Pracovné listy "Kontroverzia okolo "turbanu" na ihrisku"

Diskusia
(35 min.)

 • Krok 1 Žiaci ďalej hlasujú: "Turban, áno alebo nie?"
 • Krok 2 Vytvoria skupinu "nie" a "áno" a zozbierajú argumenty podporujúce ich stanovisko.
  Učiteľ by si mal dávať pozor, aby boli skupiny rovnomerne rozdelené. Ak je treba, môže požiadať niektorých žiakov, aby sa pridali k inej skupine.
 • Krok 3 Žiaci debatujú o danej otázke podľa pravidla ping-pong: vždy, keď prehovorí žiak z jednej skupiny, nasleduje žiak z druhej.
 • Krok 4 Vyberie sa jeden žiak, ktorý zaznamená všetky argumenty na tabuľu.
 • Krok 5 V ďalšej diskusii skupiny debatujú o argumentoch svojich protivníkov.
 • Krok 6 Na úvod:
  • Ktorý argument považujete za mimoriadne dôležitý?
  • Ktorý argument vás donútil zamyslieť sa?
 • Krok 7 Trieda hlasuje znova a diskutuje o výsledkoch.
 • Krok 8 Na úvod:
  • Čo ťa prinútilo zmeniť alebo nezmeniť svoj názor?
  • Ak si názor nezmenil/a, ktoré argumenty ťa utvrdili v tvojom postoji?
 • Krok 9 Po diskusii môže učiteľ uviesť argumenty poskytnuté asociáciou FIFA, ktoré objasňujú ich rozhodnutie povoliť pokrývky hlavy pre mužov (v roku 2014). Zmena pravidla bola založená na dvojročnej testovacej fáze a výslednej nedostatočnej podpore pre akékoľvek kozmetické obmedzenia (napr., pokrývka hlavy musí byť čiernej farby alebo hlavnej farby dresu; nesmie predstavovať žiadne nebezpečenstvo, napríklad kvôli upevňovaciemu mechanizmu). Rovnako sa môže spomenúť diskriminácia voči mužom spôsobená nerovnakým zaobchádzaním.
 • A
 • PS
 • D
Dodatočný materiál
 • biela tabuľa
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Ideme do hĺbky
(25 min.)

Cieľ
 • Žiaci sa zaoberajú otázkou homofóbie vo futbale.
 • Rozvíjajú možnosti reakcií pri riešení homofóbie.
Realizácia
 • Krok 1 Učiteľ vysvetľuje, že ľudia sú nielen diskriminovaní na základe svojho pohlavia alebo sexuality, ale aj na základe veku, viery alebo národnosti. Ľudia stotožňujúci sa s pohlavnou orientáciou alebo identitou, či už otvorene alebo utajene, ktorá nezodpovedá norme väčšiny čelia diskriminácii a nevraživosti. Patria sem ľudia, ktorí sa identifikujú ako lesbičky, homosexuáli, bisexuáli, transsexuáli a intersexuáli (LSBTI). Šport je aréna, ktorá sa používa na preukázanie sily a mužskosti mužskej časti populácie. Mnoho mužov považuje futbal za mužský revír a homosexualitu považuje za hrozbu pre vnímanie športu ako súčasť mužského charakteru. Homofóbia sa vyskytuje vo futbale na rôznych úrovniach, v amatérskych a profesionálnych ligách, medzi fanúšikmi, manažérmi, trénermi ako aj vedúcimi klubov.
 • Krok 2 Učiteľ teraz vedie diskusiu na tému homofóbie vo futbale.
 • Krok 3 Otázky na začatie a stimuláciu diskusie:
  • Myslíte si, že homofóbia vo futbale je menší, okrajový problém alebo si myslíte, že je rozšírený?
  • Ako sa homofóbia prejavuje vo futbale?
  • Aké problémy spôsobuje?
  • Čo môžeme urobiť, aby sme proti homofóbii vo futbale bojovali?
 • PU
 • D

Reflexia
(20 min.)

 • Krok 1 Čo môžeme urobiť na boj proti homofóbii vo futbale?
 • Krok 2 Skupina pracuje spoločne na pracovnom liste 2 (Materiál 5).
 • Krok 3 Skupina prezentuje svoju prácu v dvoch fázach:
  • Každá skupina podrobne odprezentuje svoju prácu a ostatné skupiny doplnia informácie, ktoré boli podľa nich vynechané.
  • Potom skupiny zhrnú informácie, ktoré objavili počas internetového prieskumu.
 • PS
M5
Pracovné listy "Internetový prieskum o pohlavnej a sexuálnej identite"