Ľudské práva Tento modul poskytuje učiteľom a žiakom nástroje na úvahu o význame ľudských práv

Úvod

Základné informácie a didaktická perspektíva

Filozofia pre deti (P4C) je prístup, ktorý vyvinul profesor Matthew Lipman ovplyvnený vzdelávacími psychológmi a filozofmi ako Vygotsky, Piaget a Dewey, ako aj tradíciou sokratického dialógu. P4C stavia na myslení vyššieho rádu (kritické, kreatívne a humánne myslenie), skúmanie, argumentácia, počúvanie a dialóg. Deti sú nabádané aby formulovali svoje vlastné filozofické otázky. Facilitátor podporuje deti pri ich vlastnom rozmýšľaní, argumentácii a skúmaní rovnako ako aj pri stavaní na vzájomných myšlienkach počas dialógu. V P4C Facilitátor podporuje diskusie vedené študentmi na filozofické témy. Úloha facilitátora je rozhodujúca pre zabezpečenie kvalitného dialógu, vývoja a integráciu do učebných osnov. Je preukázané, že P4C má vplyv na detský kognitívny, osobný, sociálny a emocionálny vývoj. P4C vyzýva deti, ako aj mladých dospelých, aby mysleli sami za seba a rozvíjali svoju schopnosť viesť dialóg.

Výsledky vzdelávania

Kompetencie
kritické myslenie, tvorivé myslenie, uvažovanie, skúmanie, zručnosti spojené s vedením dialógu
 • Play
 • Play
 • Play
 • Vhodný vek
  10-14
 • Časový rámec
  9 x 60 min.
 • Požadované materiály
  tabuľa/flipchart;
 • Predmety / Témy
  Kozmopolitné otázky

Učebné osnovy

Abbreviations:

 • A = Aktivita
 • D = Diskusia
 • PS = Práca v skupine
 • = Domáca úloha
 • PP = Práca v pároch
 • PŠU = Predchádzajúce štúdium učiteľa
 • = Názory žiakov
 • = Prezentácie žiakov
 • PU = Prezentácia učiteľa

Stiahnuť

Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(5 min.)

Čo je to právo? Čo je to povinnosť?

Príprava
 • Učiteľ si najprv preštudoval hlavnú myšlienku Práva a povinnosti aby mal poňatia ako stimulovať u študentov reflexiu počas diskusie vznesenej týmto cvičením.
 • Pripravte stoličky do kruhu
Realizácia
 • Učiteľ odovzdá kópiu cvičenia Čo je to právo? Čo je to povinnosť? každému žiakovi, potom uvedie tému tým, že požiada študentov, aby odpovedali na otázky obsiahnuté v M2 a uviedli pre každú odpoveď svoje dôvody.
 • PŠU
 • PU
M1
Hlavná myšlienka "Práva a povinnosti"
M2
Cvičenie "Čo je to právo? Čo je to povinnosť?"

Hlavná časť
(10 min.)

 • Študenti na cvičení pracujú samostatne

Diskusia
(40 min.)

 • Učiteľ vyzýva žiakov, aby diskutovali so svojimi spolužiakmi o otázkach, ktoré považujú za relevantnejšie, pričom sa odvoláva najmä na posledné dve otázky tohto cvičenia
 • D
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(10 min.)

Príprava
 • Pripravte stoličky do kruhu
 • Rozdajte kópiu deklarácie ľudských práv
Realizácia
 • Učiteľ uvádza tému prečítaním obsahu cvičenia Deklarácia ľudských práv a žiada žiakov, aby sa pokúsili odhaliť, ktorá povinnosť alebo povinnosti sú spojené s každým z práv uvedených v deklarácii ľudských práv.
 • PU
M3
Aktivita "Deklarácia ľudských práv"

Diskusia
(40 min.)

 • Žiaci svoje názory medzi sebou porovnávajú a diskutujú o tom, ktorá povinnosť alebo povinnosti sú podľa nich spojené s každým právom uvedeným v deklarácii ľudských práv. Žiaci počas aktivity uvedú dôvody, na základe ktorých sa zhodli.
 • Toto cvičenie sa môže realizovať aj ako aktivita
 • D
M3
Aktivita "Deklarácia ľudských práv"
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(5 min.)

Príprava
 • Pripravte stoličky do kruhu
 • Pripravte si flipchart
 • Rozdajte všetkým študentom kópiu každého cvičenia
Realizácia
 • Učiteľ napíše otázky uvedené v cvičení Majú deti rovnaké práva ako dospelí? na flipchart. Potom požiada študentov, aby si na zamyslenie vybrali jednu alebo viacero otázok. Po výbere otázok učiteľ rozdeľuje študentov do skupín a žiada ich, aby diskutovali o témach vychádzajúcich z týchto otázok a robili si poznámky. Nakoniec študenti navzájom zdieľajú svoje vlastné závery.
 • PU
M4
Cvičenie "Majú deti rovnaké práva a povinnosti ako dospelí?"
Dodatočný materiál
 • tabuľa/flipchart

Hlavná časť
(15 min.)

 • Študenti pracujú v skupinách a diskutujú o témach, popritom si robia poznámky.

Diskusia
(30 min.)

 • Študenti navzájom zdieľajú svoje vlastné závery.
 • D
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(5 min.)

Príprava
 • Učiteľ si najprv preštudoval hlavnú myšlienku Práva aby mal poňatia ako stimulovať u študentov reflexiu počas diskusie vznesenej týmto cvičením.
 • Pripravte si flipchart
 • Rozdajte všetkým študentom kópiu každého cvičenia
Realizácia
 • Učiteľ rozdá žiakom kópiu cvičenia Práva a požiada ich, aby sa zamysleli nad otázkami
 • PŠU
 • PU
M5
Hlavná myšlienka "Práva"
M6
Cvičenie "Práva"
Dodatočný materiál
 • tabuľa/flipchart

Hlavná časť
(35 min.)

 • Študenti pracujú na cvičení samostatne

Diskusia
(10 min.)

 • Učiteľ vyzýva žiakov, aby o svojich odpovediach diskutovali a zdieľali svoje úsudky
 • D
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(5 min.)

Skúmanie práv dieťaťa

Príprava
 • Učiteľ si najprv preštudoval hlavnú myšlienku Práva dieťaťa aby mal poňatia ako stimulovať u študentov reflexiu počas diskusie vznesenej týmto cvičením.
 • Pripravte stoličky do kruhu
 • Rozdajte všetkým študentom kópiu každého cvičenia
Realizácia
 • Učiteľ rozdá žiakom kópiu cvičenia Skúmanie práv dieťaťa a uvedie tému tým, že žiakov požiada, aby popremýšľali o otázkach obsiahnutých v cvičení.
 • PŠU
 • PU
M7
Hlavná myšlienka "Práva dieťaťa"
M8
Cvičenie "Skúmanie práv dieťaťa"

Hlavná časť
(15 min.)

 • Študenti pracujú na cvičení a odpovedajú na otázky samostatne

Diskusia
(30 min.)

 • Učiteľ vyzýva žiakov, aby diskutovali a zamysleli sa nad otázkami spolu so svojimi spolužiakmi
 • D
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(5 min.)

Majú deti práva? Vymyslený ostrov

Príprava
 • Učiteľ si najprv preštudoval hlavnú myšlienku Práva dieťaťa aby mal poňatia ako stimulovať u študentov reflexiu počas diskusie vznesenej týmto cvičením.
 • Pripravte si flipchart
 • Rozdajte všetkým študentom kópiu každého cvičenia
Realizácia
 • Učiteľ žiada žiakov, aby rozmýšľali o právach dieťaťa
 • PU
M7
Hlavná myšlienka "Práva dieťaťa"
M9
Cvičenie "Majú deti práva?"
Dodatočný materiál
 • tabuľa/flipchart

Hlavná časť
(50 min.)

 • Krok 1 Učiteľ rozdá žiakom kópiu cvičenia Majú deti práva?. Žiaci pracujú samostatne, pričom premýšľajú, či súhlasia alebo nesúhlasia s danými vyhláseniami
 • Krok 2 Učiteľ požýva žiakov diskutovať o daných vyhláseniach so spolužiakmi
 • Krok 3 Učiteľ rozdá kópiu cvičenia Vymyslený ostrov a žiakov požiada, aby spísali zoznam troch práv, ktoré ich ostrov ponúka
 • Krok 4 Učiteľ vyzýva žiakov, aby diskutovali o právach, ktoré považujú za dôležité
 • PU
 • D
M9
Cvičenie "Majú deti práva?"
M10
Cvičenie "Vymyslený ostrov"
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(5 min.)

Príprava
 • Pripravte stoličky do kruhu
Realizácia
 • Učiteľ uvádza tému tým, že žiakov žiada, aby spísali zoznam svojich práv a vysvetlili, aké podmienky sú potrebné na ich presadzovanie (napr. právo na vzdelanie vyvodzuje potrebu rodiny, ktorá by nás vychovala a školu v blízkosti domova; právo na jedlo znamená prístup k potravinám)
 • PU
M11
Cvičenie "Práva detí a mládeže"

Hlavná časť
(10 min.)

 • Študenti pracujú samostatne na písaní vlastného zoznamu práv

Diskusia
(40 min.)

 • Krok 1 S cieľom podporiť diskusiu učiteľ kladie študentom nasledujúce otázky: do akej miery si myslíte, že práva na zoznamoch vašich spolužiakov sú vo vašom konkrétnom prípade rešpektované? Do akej miery si myslíte, že tieto práva sú prítomné v škole? Vo zvyšku krajiny? Vo zvyšku sveta?
 • Krok 2 Potom učiteľ zdôrazní existenciu ďalších práv (poniektoré z nich sa objavujú v cvičení Práva dieťaťa).Tieto ďalšie práva sú pre väčšinu študentov pravdepodobne neznáme a preto je menej pravdepodobné, že sa objavia v spontánnej diskusii. Ako učiteľ prechádza týmto zoznamom práv, môže žiakom položiť rovnaké otázky ako pri ich vlastných zoznamoch.
 • D
M12
Cvičenie "Práva detí"
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(5 min.)

Príprava
 • Pripravte si flipchart
 • Rozdajte všetkým študentom kópiu každého cvičenia
Realizácia
 • Učiteľ uvádza tému tak, že napíše citát nachádzajúci sa v hlavnej myšlienke Súkromie na flipchart a požiada študentov, aby o ňom popremýšľali
 • PU
M13
Hlavná myšlienka "Súkromie"

Hlavná časť
(15 min.)

 • Študenti pracujú v dvojiciach alebo v skupinách a diskutujú o tom, či súhlasia s vyhlásením o súkromí alebo nie. Svoje odpovede by mali odôvodniť

Diskusia
(35 min.)

 • Učiteľ rozdá žiakom kópiu cvičenia Súkromie a požiada ich, aby spolu so svojimi spolužiakmi prediskutovali dané otázky
 • D
M14
Cvičenie "Súkromie"
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(5 min.)

Čo by sa stalo, keby ...?

Príprava
 • Učiteľ si najprv preštudoval hlavnú myšlienku Spoločenská zmluva aby mal poňatia ako stimulovať u študentov reflexiu počas diskusie vznesenej týmto cvičením.
 • Pripravte si flipchart
 • Rozdajte všetkým študentom kópiu každého cvičenia
Realizácia
 • Učiteľ žiakom rozdá kópiu cvičenia Čo by sa stalo keby...? a potom uvedie tému tým, že žiakov požiada, aby napísali krátku esej.
 • PŠU
 • PU
M15
Hlavná myšlienka "Spoločenská zmluva"
M16
Cvičenie "Čo by sa stalo keby...?"

Hlavná časť
(15 min.)

 • Študenti pracujú na cvičení samostatne

Diskusia
(40 min.)

 • Učiteľ vyzýva žiakov, aby so spolužiakmi diskutovali o otázkach vychádzajúcich z ich krátkych esejí.
 • D