Jazyk a rozmanitosť Tento modul poskytuje učiteľom a žiakom nástroje na úvahu o jazyku a jeho použití.

Úvod

Základné informácie a didaktická perspektíva

Filozofia pre deti (P4C) je prístup, ktorý vyvinul profesor Matthew Lipman ovplyvnený vzdelávacími psychológmi a filozofmi ako Vygotsky, Piaget a Dewey, ako aj tradíciou sokratického dialógu. P4C stavia na myslení vyššieho rádu (kritické, kreatívne a humánne myslenie), skúmanie, argumentácia, počúvanie a dialóg. Deti sú nabádané aby formulovali svoje vlastné filozofické otázky. Facilitátor podporuje deti pri ich vlastnom rozmýšľaní, argumentácii a skúmaní rovnako ako aj pri stavaní na vzájomných myšlienkach počas dialógu. V P4C Facilitátor podporuje diskusie vedené študentmi na filozofické témy. Úloha facilitátora je rozhodujúca pre zabezpečenie kvalitného dialógu, vývoja a integráciu do učebných osnov. Je preukázané, že P4C má vplyv na detský kognitívny, osobný, sociálny a emocionálny vývoj. P4C vyzýva deti, ako aj mladých dospelých, aby mysleli sami za seba a rozvíjali svoju schopnosť viesť dialóg.

Výsledky vzdelávania

Kompetencie
kritické myslenie, tvorivé myslenie, uvažovanie, skúmanie, zručnosti spojené s vedením dialógu
 • Play
 • Vhodný vek
  10-14
 • Časový rámec
  12 x 60 min.
 • Požadované materiály
  tabuľa/flipchart;
 • Predmety / Témy
  Komunikácia Dialóg Rozmanitosť Jazyk Znaky Symboly

Učebné osnovy

Abbreviations:

 • A = Aktivita
 • D = Diskusia
 • PS = Práca v skupine
 • = Domáca úloha
 • PP = Práca v pároch
 • PŠU = Predchádzajúce štúdium učiteľa
 • = Názory žiakov
 • = Prezentácie žiakov
 • PU = Prezentácia učiteľa

Stiahnuť

Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(5 min.)

Predošlá aktivita
 • Učiteľ si najprv preštudoval hlavnú myšlienku "Jazyk" aby mal poňatia ako stimulovať u študentov reflexiu počas diskusie vznesenej týmto cvičením.
Príprava
 • Pripravte stoličky do kruhu
 • Rozdajte všetkým študentom kópiu každého cvičenia
Realizácia
 • Učiteľ rozdá všetkým žiakom kópiu cvičenia Rozprávanie - jazyk - komunikácia a tému uvedie tým, že žiakov požiada, aby sa zamysleli nad otázkami obsiahnutými v cvičení.
 • PŠU
 • PU
M1
Hlavná myšlienka "Jazyk"
M2
Cvičenie "Rozprávanie – jazyk – komunikácia"

Hlavná časť
(10 min.)

 • Študenti sa samostatne zaoberajú otázkami ako aj dôvodmi svojich odpovedí

Diskusia
(40 min.)

 • Učiteľ vyzýva žiakov, aby spolu so spolužiakmi prediskutovali záležitosti, ktoré sú podľa nich najdôležitejšie, odvolávajúc sa najmä na otázky v cvičení
 • D
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(15 min.)

Predošlá aktivita
 • Učiteľ si dopredu naštuduje hlavnú myšlienku Používanie jazyka – jazyková hra
Príprava
 • Pripravte stoličky do kruhu
 • Pripravte si kúsky papiera a fixky
 • Pripravte si prázdny terč s dvoma sústrednými kružnicami a slovom "jazyk" v strede vnútornej kružnice
 • Rozdajte všetkým študentom kópiu každého cvičenia
Realizácia
 • Učiteľ uvedie tému Používanie jazyka – jazyková hra a vyzve študentov aby, pouvažovali nad pojmom jazyk. Ďalej učiteľ rozdá kópiu cvičenia Skúmanie koncepcie jazyka a vyzve žiakov, aby vyslovili čo najviac slov, ktoré si spájajú s cieľovou koncepciou "jazyka" a rozhodli sa ich zaradiť do vnútorného alebo vonkajšieho kruhu
 • PŠU
 • PU
M3
Hlavná myšlienka "Používanie jazyka - jazyková hra"

Hlavná časť
(10 min.)

 • Študenti pracujú samostatne a spisujú vlastný zoznam slov, ktoré sa spájajú s cieľovou koncepciou "jazyka"
M4
Cvičenie "Skúmanie koncepcie jazyka"

Diskusia
(35 min.)

 • Učiteľ vyzýva študentov, aby prediskutovali a preskúmali jazykovú hru – používanie jazyka: spoločne diskutujú o zozname slov a rozhodujú sa, kde slová patria - do vonkajšieho alebo vnútorného kruhu. Žiaci takisto musia udať dôvody svojich rozhodnutí - príklady, definície...
 • A
 • D
M4
Cvičenie "Skúmanie koncepcie jazyka"
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(15 min.)

Predošlá aktivita
 • Učiteľ si dopredu preštuduje hlavnú myšlienku Jazyk a rozmanitosť a spíše body cvičenia Rôzne jazyky na flipchart
Príprava
 • Pripravte stoličky do kruhu
 • Pripravte si flipchart
 • Rozdajte všetkým študentom kópiu každého cvičenia
Realizácia
 • Učiteľ žiada študentov, aby si vybrali jednu alebo viacero tém na zamyslenie. Po výbere učiteľ rozdelí študentov do skupín a poprosí ich, aby diskutovali na dané témy a robili si poznámky. Nakoniec žiaci zdieľajú svoje závery.
 • PŠU
 • PU
M5
Hlavná myšlienka "Jazyk a rozmanitosť"
M6
Cvičenie "Rôzne jazyky"

Hlavná časť
(20 min.)

 • Krok 1 Žiaci pracujú v skupinách, diskutujú o daných témach a robia si poznámky
 • Krok 2 Študenti premýšľajú o cvičení Myšlienkové experimenty a učiteľ ich nabáda k premýšľaniu o vlastných myšlienkových experimentoch
 • Krok 3 Ako domácu úlohu môžu žiaci vymyslieť svoj vlastný jazyk
 • D
 • A
M6
Cvičenie "Rôzne jazyky"
M7
Cvičenie "Myšlienkové experimenty"
M8
Cvičenie "Vytvorte si vlastný jazyk"

Diskusia
(30 min.)

 • Študenti navzájom zdieľajú svoje vlastné myšlienky a závery
 • Aby mali možnosť započúvať sa do rôznych zvukov, učiteľ ich vyzýva nech vyslovujú slová v cudzích jazykoch.
 • A
 • D
M6
Cvičenie "Rôzne jazyky"
M7
Cvičenie "Myšlienkové experimenty"
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(5 min.)

Príprava
 • Pripravte stoličky do kruhu
 • Rozdajte všetkým študentom kópiu každého cvičenia
Realizácia
 • Učiteľ si dopredu preštuduje hlavnú myšlienku Porozumenie a poprosí žiakov, aby sa zamysleli a boli konkrétnejší vo svojom porozumení a používaní jazyka
 • PU
M9
Hlavná myšlienka "Porozumenie"

Hlavná časť
(10 min.)

 • Žiaci pracujú samostatne uvažujúc nad pojmom "porozumenie" a jeho rozličnými významami - je to založené na pochopení základných pojmov
M10
Cvičenie "Porozumenie"
M11
Cvičenie "Myslenie a porozumenie"

Diskusia
(40 min.)

 • Učiteľ vyzýva študentov, aby diskutovali o tom, ako používajú slovo "porozumenie", zdieľali so spolužiakmi rôzne spôsoby porozumenia a vyjadrili, čo majú na mysli keď povedia "rozumiem"
 • D
M11
Cvičenie "Myslenie a porozumenie"
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(5 min.)

Predošlá aktivita
 • Učiteľ si dopredu preštuduje hlavnú myšlienku Značky a symboly a na tabuľu napíše otázky z cvičenia Značky a symboly
Príprava
 • Pripravte stoličky do kruhu
 • Rozdajte všetkým študentom kópiu každého cvičenia
Realizácia
 • Učiteľ uvedie tému a vyzve študentov, aby spísali zoznam značiek a symbolov z každodenného života
 • PŠU
 • PU
M12
Hlavná myšlienka "Značky a symboly"
M13
Cvičenie "Značky a symboly"

Hlavná časť
(15 min.)

 • Študenti pracujú samostatne na svojom vlastnom zozname a popritom vypĺňajú list v Značka alebo symbol
M13
Cvičenie "Značky a symboly"
M14
Cvičenie "Značka alebo symbol?"

Diskusia
(30 min.)

 • Učiteľ vyzýva žiakov, aby so spolužiakmi diskutovali o svojich rozhodnutiach a odôvodnili ich.
 • Žiaci preskúmavajú okolie a hľadajú rôzne značky a symboly - tvoria svoje symboly
 • A
 • D
M15
Cvičenie "Značky"
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(10 min.)

Predošlá aktivita
 • Učiteľ si najprv preštudoval hlavnú myšlienku "Rozmanitosť medzi kultúrami" aby mal poňatia ako stimulovať u študentov reflexiu počas diskusie vznesenej týmto cvičením.
Príprava
 • Pripravte stoličky do kruhu
 • Rozdajte všetkým študentom kópiu každého cvičenia
Realizácia
 • Učiteľ rozdá všetkým žiakom kópiu cvičenia Kultúra a tradície a uvedie tému tým, že požiada študentov, aby si prečítali otázky obsiahnuté v texte
 • PŠU
 • PU
M17
Hlavná myšlienka "Rozmanitosť medzi kultúrami"
M18
Cvičenie "Kultúra a tradície"

Diskusia
(40 min.)

 • Učiteľ žiakov nabáda k diskusii o otázkach v cvičeniu Kultúra a tradície a vyzýva ich so spolužiakmi prediskutovať tie otázky, ktoré sú podľa nich najrelevantnejšie. Žiaci nie sú nútení odpovedať na všetky z nich. Otázky by mali viesť k filozofickému dialógu a učiteľ by si mal vždy vypýtať dôvod, ktorý viedol žiaka k danej odpovedi ("áno" a "nie" sa ako odpovede nepripúšťajú), aby tak umožnil rozvoj kritického myslenia na tému významu kultúry a tradícií.
 • D
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(15 min.)

Predošlá aktivita
 • Učiteľ si najprv preštudoval hlavnú myšlienku "Zvyky/Tradície/Návyky" aby mal poňatia ako stimulovať u študentov reflexiu počas diskusie vznesenej týmto cvičením.
Príprava
 • Pripravte stoličky do kruhu
 • Rozdajte všetkým študentom kópiu každého cvičenia
Realizácia
 • Krok 1 Žiaci si majú pohovoriť so starými rodičmi o tom, čo robili, keď boli v ich veku. Mohli by sa tiež opýtať, či aj pre deti bolo bežné robiť podobné veci, a z akého dôvodu.
 • Krok 2 Počas ďalšej lekcie učiteľ poprosí celú triedu, aby zdieľali, aké aktivity boli tradičné v dobe, keď ich starí rodičia boli v ich veku a prečo tieto aktivity robili
 • Krok 3 Učiteľ potom požiada žiakov, aby zistili, ktoré z týchto tradícií existujú aj dnes, a ktoré nie. Študenti ako skupina majú za úlohu zistiť, ktoré tradície zmizli a či boli nahradené inými, ktoré sa stávajú tradíciami dnes (alebo sa nimi už stali)
 • PŠU
 • PU
M19
Hlavná myšlienka "Zvyky/Tradície/Návyky"

Hlavná časť
(15 min.)

 • Učiteľ potom požiada žiakov, aby zistili, ktoré z týchto tradícií existujú aj dnes, a ktoré nie. Študenti ako skupina majú za úlohu zistiť, ktoré tradície zmizli a či boli nahradené inými, ktoré sa stávajú tradíciami dnes (alebo sa nimi už stali)
M19
Hlavná myšlienka "Zvyky/Tradície/Návyky"

Diskusia
(30 min.)

 • Keď žiaci splnili predošlú úlohu, trieda môže diskutovať o otázkach obsiahnutých v aktivite Vznik a zmiznutie tradícií a vysvetliť svoje odpovede
 • D
M20
Aktivita "Pôvod a zánik tradícií"
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(5 min.)

Predošlá aktivita
 • Učiteľ si najprv preštudoval hlavnú myšlienku "Zvyky/Tradície/Návyky" aby mal poňatia ako stimulovať u študentov reflexiu počas diskusie vznesenej týmto cvičením.
Príprava
 • Pripravte stoličky do kruhu
 • Rozdajte všetkým študentom kópiu každého cvičenia
Realizácia
 • Učiteľ rozdá žiakom kópiu cvičenia Malo by sa všetko zmeniť? a uvedie tému tak, že ich požiada, aby si prečítali zoznam praktík obsiahnutých v texte, ktoré sa za posledných 50 rokov zmenili. Potom učiteľ žiakov požiada, aby zhodnotili, ktoré zo zmien predstavujú podľa nich zmenu k lepšiemu, a prečo
 • PŠU
 • PU
M19
Hlavná myšlienka "Zvyky/Tradície/Návyky"
M21
Cvičenie "Malo by sa všetko zmeniť?"

Hlavná časť
(10 min.)

 • Študenti pracujú v skupinách, diskutujú o témach a robia si poznámky

Diskusia
(40 min.)

 • Študenti zdieľajú závery, ku ktorým dospeli a zdôvodňujú ich
 • D

Domáca úloha

 • Žiaci si pohovoria so svojimi starými rodičmi, aby sa dozvedeli o príkladoch zlepšenia a úpadku
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(5 min.)

Predošlá aktivita
 • Učiteľ si dopredu preštuduje hlavnú myšlienku Jazyk a rozmanitosť a spíše body cvičenia Rôzne jazyky na flipchart
Príprava
 • Pripravte stoličky do kruhu
 • Rozdajte všetkým študentom kópiu každého cvičenia
Realizácia
 • Učiteľ rozdá všetkým žiakom kópiu cvičenia Tolerancia a rešpekt a uvedie tému tak, že žiakov požiada, aby si prečítali vety obsiahnuté v texte. Potom učiteľ rozdelí žiakov do skupín a požiada ich, aby zistili, ktoré zo situácií v texte používajú termín "tolerancia" v zmysle rešpektu, a ktoré nie
 • PŠU
 • PU
M22
Hlavná myšlienka "Rešpekt a tolerancia"
M23
Cvičenie "Rešpekt a tolerancia"

Hlavná časť
(15 min.)

 • Žiaci pracujú v skupinách, diskutujú o téme a robia si poznámky

Diskusia
(30 min.)

 • Žiaci medzi sebou zdieľajú svoje názory a zdôvodňujú výstupy
 • D
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(15 min.)

Predošlá aktivita
 • Učiteľ si najprv preštudoval hlavnú myšlienku "Rešpekt a tolerancia" aby mal poňatia ako stimulovať u študentov reflexiu počas diskusie vznesenej týmto cvičením.
Príprava
 • Pripravte stoličky do kruhu
 • Rozdajte všetkým študentom kópiu každého cvičenia
Realizácia
 • Učiteľ rozdá žiakom kópiu cvičenia Tolerancia a uvedie tému tým, že žiakov požiada, aby si prečítali otázky obsiahnuté v texte
 • PŠU
 • PU
M22
Hlavná myšlienka "Rešpekt a tolerancia"
M24
Cvičenie "Tolerancia"

Diskusia
(40 min.)

 • Učiteľ podnecuje diskusiu medzi žiakmi na tému otázok obsiahnutých v cvičení Tolerancia pripomínajúc, že nie sú nútení odpovedať na všetky z nich. Otázky by mali viesť k filozofickému dialógu a učiteľ by si mal od žiakov vždy vyžiadať odôvodnenie ich odpovedí ("áno" a "nie" sa za odpoveď nepokladá), aby došlo k rozvoju kritického myslenia na tému tolerancie
 • D
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(5 min.)

Predošlá aktivita
 • Učiteľ si najprv preštudoval hlavnú myšlienku "Rešpekt a tolerancia" aby mal poňatia ako stimulovať u študentov reflexiu počas diskusie vznesenej týmto cvičením.
Príprava
 • Pripravte stoličky do kruhu
 • Rozdajte všetkým študentom kópiu každého cvičenia
Realizácia
 • Učiteľ rozdá všetkým žiakom kópiu cvičenia Hovor o sebe a požiada ich, aby si cvičenie urobili
 • PŠU
 • PU
M22
Hlavná myšlienka "Rešpekt a tolerancia"
M25
Cvičenie "Hovorte o sebe"

Hlavná časť
(15 min.)

 • Žiaci pracujú na cvičení samostatne, robiac si poznámky o svojich záveroch

Diskusia
(30 min.)

 • Potom, čo študenti zdieľajú svoje závery ich učiteľ vyzve, aby pouvažovali nad významom "tolerancie" a "prijatia", sústrediac sa na rozdiel medzi týmito dvoma termínmi
 • D
Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(5 min.)

Predošlá aktivita
 • Učiteľ si najprv preštudoval hlavnú myšlienku "Predsudok" aby mal poňatia ako stimulovať u študentov reflexiu počas diskusie vznesenej týmto cvičením.
Príprava
 • Pripravte stoličky do kruhu
 • Pripravte si flipchart
Realizácia
 • Učiteľ na tabuľu napíše zoznam viet obsiahnutých v cvičení Predsudky a stereotypy
 • PŠU
 • PU
M26
Hlavná myšlienka "Predsudok"
M27
Cvičenie "Predsudky a stereotypy"

Hlavná časť
(15 min.)

 • Učiteľ požiada žiakov, aby si prečítali zoznam a uviedli, či každá z viet obsahuje predsudok alebo stereotyp. Učiteľ si pri tom zapisuje, koľko žiakov odpovedalo áno a koľko nie

Diskusia
(40 min.)

 • Po tejto fáze učiteľ podnecuje medzi žiakmi diskusiu, pýtajúc sa ich aký je rozdiel (ak nejaký je) medzi predsudkom a stereotypom a žiada ich, aby skúsili definovať tieto dva pojmy
 • D