Zásady ochrany osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Srdečne vás vítame a veľmi pekne vám ďakujeme za používanie našej webovej stránky! Kladieme veľký dôraz na ochranu osobných údajov našich návštevníkov a návštevníčok resp. používateľov a používateliek. Preto chceme touto cestou informovať o druhu a rozsahu zberu, spracovania a používania osobných údajov v súvislosti s používaním našej webovej stránky a s ňou spojených funkcií, činností a obsahov, ako aj našich externých stránok na sociálnych sieťach (spoločne ďalej len „ponuka“).

Zodpovedný subjekt

Subjekt zodpovedným za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

Studio GAUS GmbH
Erich-Steinfurth-Str. 6
10243 Berlin
Nemecko

Kontaktné údaje, ktoré sa musia zverejňovať v rámci právnych informácií, nesmú použiť tretie osoby na zasielanie informačných a reklamných materiálov, ktoré neboli výslovne vyžiadané. V prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií (napr. spamov) si vyhradzujeme právo podniknúť právne kroky.

Keďže podľa čl. 37 všeobecného nariadenia o ochrane údajov nie sme povinní zamestnávať podnikového úradníka pre ochranu údajov, nemáme u nás žiadnu konkrétnu osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorej kontaktné údaje by sme tu mohli zverejniť. Aj napriek tomu si s maximálnou odbornou starostlivosťou plníme všetky záväzky v súvislosti so spracovávaním údajov.

Zber a uchovávanie osobných údajov

Všeobecné informácie o spracovaní údajov

Osobné údaje sú informácie, pomocou ktorých je možné osobu identifikovať, alebo sa s ňou skontaktovať, napr. meno, adresa, e-mailové adresy atď.

V tomto zmysle sa dá naša ponuka využiť v zásade aj bez uvedenia osobných údajov. Znamená to, že našich užívateľov nemôžeme na základe obvykle uchovávaných údajov identifikovať ani kontaktovať.

Popri používaní našej webovej stránky výlučne na vyhľadávanie informácií poskytujeme rôzne služby, ktoré môžete v prípade záujmu využiť. Na to musíte spravidla uviesť ďalšie osobné údaje, ktoré použijeme na poskytnutie predmetnej služby a na ktoré sa vzťahujú uvedené zásady spracovania údajov.

Na spracovanie vašich údajov využívame sčasti aj externých poskytovateľov, ktorých dôsledne vyberáme a poverujeme a ktorí sú viazaní našimi pokynmi a pravidelne kontrolovaní. Pre prípad, že sa pri jednotlivých funkciách našej ponuky budeme chcieť obrátiť na príslušných poskytovateľov služieb, alebo vaše údaje budeme chcieť použiť na reklamné účely, ďalej v texte vás podrobne informujeme o daných postupoch. Zároveň uvedieme stanovené kritériá doby uchovávania.

Ďalej môžeme vaše osobné údaje poskytovať tretím osobám, pokiaľ spoločne s partnermi ponúkame účasti na akciách, hry o ceny, uzatvorenie zmlúv alebo podobné služby. Bližšie informácie o uvedenom získate po zadaní vašich osobných údajov alebo ďalej v texte v opise ponuky.

Údaje sa vymažú, pokiaľ už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa zbierali.

Účel spracovania

Uchovávanie a spracovanie týchto údajov je nevyhnutné na zabezpečenie funkčnosti ponuky, napríklad prípravy online ponuky a možnosti kontaktovania. Slúži nám na optimalizáciu webovej stránky (aplikácie) a na zaistenie bezpečnosti našich informačno-technologických systémov.

Kontakt

V prípade, že sa s nami skontaktujete e-mailom, alebo prostredníctvom kontaktného formulára, alebo cez sociálne médiá, údaje, ktoré pri tom oznámite (vaša e-mailová adresa, príp. caše meno a telefónne číslo), uchováme, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky. Právny základ pre spracovanie údajov je náš oprávnený záujem o zodpovedanie vašej žiadosti podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov . Pokiaľ ste sa s nami skontaktovali s cieľom uzavrieť zmluvu, platí dodatočný právny základ pre spracovanie čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b všeobecného nariadenia o ochrane údajov . Údaje poskytnuté v tejto súvislosti vymažeme, keď sa ich uchovávanie už nebude vyžadovať, predovšetkým po ukončení spracovania dopytu, alebo ich spracovanie obmedzíme, ak treba dodržať zákonom stanovené doby uchovávania.

Spracovanie údajov pri návšteve našej webovej stránky

Pokiaľ webovú stránku používate, len aby ste získali informácie, čiže ak sa nezaregistrujete, alebo nám informácie nepošlete iným spôsobom, zaprotokolujeme len osobné údaje, ktoré pošle váš prehliadač nášmu serveru. Ak si chcete prehliadať našu webovú stránku, zozbierame nižšie uvedené údaje, ktoré sú pre nás potrebné z technického hľadiska, aby sme vám mohli zobraziť našu webovú stránku a zaistiť stabilitu a bezpečnosť. Právny základ pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov .

Zbierajú sa pri tom tieto údaje: IP adresa (anonymne), dátum a čas príkazu, rozdiel časových pásiem oproti greenwichskému času (GMT), obsah požiadavky (konkrétna stránka), status prístupu/kód statusu HTTP, prenesené množstvo údajov, webové stránka, z ktorej prichádza požiadavka, prehliadač, operačný systém a jeho užívateľské rozhranie, ako aj jazyk a verzia softvéru prehliadača.

V prípade uchovávania údajov v logovacích súboroch sa zozbierané údaje vymažú najneskôr po siedmich dňoch. Uchovávanie nad rámec uvedeného je možné. V takom prípade sa vymažú alebo utaja IP adresy, aby nebolo viac možné priradiť klienta, ktorý zadal príkaz.

Súbory cookies

Súbory cookies sú malé súbory, ktoré navštívená webová stránka cez prehliadač umiestňuje na počítač užívateľa, aby mohla neskôr poskytnúť serveru informácie o používateľovi. Táto webová stránka používa dva typy súborov cookies, ktorých rozsah a spôsob fungovania sú vysvetlené ďalej v texte.

  • Dočasné súbory cookies sa automaticky mažú, ak zavriete prehliadač. Patria k nim najmä tzv. session cookies. Tieto ukladajú takzvaný identifikátor relácie (Session ID), pomocou ktorého je možné priraďovať rôzne dopyty z vášho prehliadača k spoločnej relácii. Vďaka tomu sa dá opätovne spoznať váš počítač, keď sa vrátite na našu internetovú stránku. Súbory session cookies sa mažú, keď sa odhlásite alebo zavriete prehľadávač.
  • Trvalé súbory cookies sa automaticky vymažú po uplynutí stanoveného obdobia, ktoré sa môže líšiť v závislosti od daného súboru cookie. Súbory cookies môžete kedykoľvek vymazať v bezpečnostných nastaveniach vášho prehliadača.

Svoj prehliadač môžete konfigurovať podľa vlastných želaní a napr. odmietnuť prijatie súborov cookies tretích osôb alebo všetkých súborov cookies. Upozorňujeme vás na to, že možno nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Online prítomnosť na sociálnych médiách

Sme prítomní online v rámci sociálnych sietí a platforiem, aby sme mohli komunikovať s osobami, záujemcami a užívateľmi, ktorí sú na nich aktívni, a aby sme ich mohli informovať o našich aktivitách. Pri používaní sietí a platforiem platia obchodné podmienky a smernice o spracovaní osobných údajov ich prevádzkovateľov.

Pokiaľ nie je v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov uvedené inak, spracovávame údaje osôb, ktoré s nami komunikujú v rámci sociálnych sietí a platforiem, napr. píšu nám príspevky na sociálne média alebo nám zasielajú správy.

Ponuka videí na našej internetovej stránke

Do našej online ponuky sme začlenili videá poskytovateľov uvedených ďalej v texte, ktoré sú uložené na serveroch príslušného poskytovateľa videí a dajú sa prehrať priamo z našej webovej stránky.

Všetky sú začlenené do „rozšíreného módu ochrany osobných údajov“, t.j. že sa neodosielajú žiadne údaje o vás ako užívateľa daného poskytovateľa videí, ak videá neprehráte. Údaje uvedené v ďalších pododsekoch sa začnú prenášať, až keď videá prehrávate. Tento prenos údajov nevieme nijako ovplyvniť.

Právny základ pre používanie pluginov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov .

Pre ďalšie informácie si prečítajte vyhlásenie o ochrane osobných údajov príslušného poskytovateľa:

  • Youtube (Google Inc.)
    1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, USA
    common_privacy
    common_shield

Google reCAPTCHA

Na základe nášho oprávneného záujmu môžeme podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov využiť funkciu rozoznávania internetových robotov, napr. pri údajoch v online formulároch ("ReCaptcha") poskytovateľa Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States; „Google“)

Pomocou ReCaptcha spoločnosť Google zozbiera a uloží vašu IP adresu a ďalšie údaje týkajúce sa vášho užívateľského správania. Údaje, ktoré boli zozbierané a zaslané spoločnosti Google, sa zlúčia s ostatnými údajmi, len ak ste v okamihu používania Google ReCaptcha prihlásený cez váš vlastný účet Google. Pokiaľ si dotknuté osoby takýto zber informácií neželajú, mali by sa pred používaním našej webovej stránky a funkcií ReCaptcha odhlásiť z účtu Google.

Ďalšie informácie o použití údajov spoločnosťou Google, možnostiach nastavenia a podania námietok sa nachádzajú vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) a v nastaveniach zobrazovania reklamných okien spoločnosťou Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Platné ustanovenia o ochrane osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na stránke https://policies.google.com/privacy.

Obdobie uchovávania údajov

Držíme sa zásady minimalizácie údajov a zásady vyhýbania sa používania údajov. Osobné údaje uchovávame, len kým je to nevyhnutné na účely, na ktoré sa spracovávajú, alebo do zrušenia vášho súhlasu. Zánikom daného účelu a/alebo skončením uplatňovania práva dotknutej osoby sa príslušné údaje riadne a podľa právnych predpisov zablokujú, anonymizujú a/alebo vymažú.

Práva dotknutej osoby

Všeobecné informácie o vašich právach dotknutej osoby

Vo vzťahu k nám máte v súvislosti osobnými údajmi, ktoré sa vás týkajú, tieto práva:

Okrem toho máte právo podať sťažnosť proti spracovaniu vašich osobných údajov zo strany našej spoločnosti na dozornom orgáne na ochranu osobných údajov.

Uplatňovanie vašich práv

V prípade, že už viac nesúhlasíte s uchovávaním vašich osobných údajov, alebo ak vaše osobné údaje už nie sú správne, dáme na pokyn vaše údaje vymazať alebo zablokovať, alebo vykonáme požadované opravy (ak to umožňuje platná legislatíva). To isté platí, pokiaľ by sme mali v budúcnosti spracovávať údaje už iba v obmedzenom rozsahu.

V prípade otázok týkajúcich sa spracovania vašich údajov, informácií, opráv, zablokovania, námietok alebo vymazania údajov alebo žiadosti o zaslanie údajov inej spoločnosti sa na nás obráťte:

Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin, Nemecko

Pri uplatnení námietky žiadame o uvedenie dôvodov, prečo by mali byť vaše osobné údaje spracovávané inak, než ich spracovávame my. Ak bude vaša námietka dôvodná, preskúmame stav veci a spracovanie údajov buď prerušíme resp. prispôsobíme, alebo vám predložíme naše závažné legitímne dôvody, na základe ktorých budeme v spracovávaní pokračovať.

Ak ste dali súhlas na spracovanie vašich údajov, môžete ho s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek zrušiť. Ak súhlas, ktorý ste nám dali, zrušíte, bude to mať vplyv na prípustnosť spracovávania vašich osobných údajov.

Naposledy aktualizovaný: 15. decembra 2019