Kako deluje antisemitizem Vstanimo in spregovorimo proti antisemitskim predsodkom in izključevanju

Uvod

Izhodiščne informacije in didaktična perspektiva

Antisemitski stereotipi in sovražno nastrojene podobe Judov se pojavljajo na številnih družbenih prizoriščih. Mladi to vprašanje pogosto povezujejo izključno z zgodovino obdobja nacionalsocializma v Nemčiji in zgodovino holokavsta. Redko so izpostavljeni razpravam, zato se slabo zavedajo antisemitizma v sedanjosti. Ta modul je za učence dostopna priložnost, da raziščejo razširjenost antisemitizma v sedanjem času in razmislijo o načinih za spopadanje z njim. Modul na začetku spodbudi učence k razmisleku o tem, kako se začnejo predsodki in zakaj so problem. Svoja spoznanja nato učenci uporabijo pri problemu antisemitizma in raziščejo predsodke proti Judom. Modul nato na podlagi opravljenega dela raziskuje definicijo antisemitizma in prepozna več njegovih značilnosti. Zadnji del modula je namenjen dvigu ozaveščenosti učencev v zvezi z antisemitizmom v njihovi okolici in jih spodbuja pri razpravi, kako se lahko z njim spopadejo.

Učni rezultati

Kompetence
Kako deluje diskriminacija in njene posledice za ljudi; postavitev v kožo nekoga drugega in sočustvovanje z njihovim glediščem (multiperspektivnost); razvijanje pogleda na politična in družbena vprašanja ter razmišljanje o njem; nenasilne rešitve za konflikte različnih interesov; opisovanje strategij delovanja proti diskriminaciji; odprto in nenasilno reševanje konfliktov in spoštljiv pristop do drugih in njihovih pogledov (vrednotna usmerjenost); prikaz razumevanja medijskih vsebin, soočanje z njimi in njihovo kritično vrednotenje (medijske veščine)
Teme/nacionalni kurikulum
Soočanje z razlikami in konflikti, ki izvirajo iz njih; navdih za osebni, družbeni in kulturni razvoj; sprejemanje in spoštovanje drugačnih od nas; diskriminacija, rasizem, nasilje in izključevanje
 • Play
 • Primerna starost
  13-16
 • Časovni okvir
  3 x 45 min.
 • Potrebni pripomočki
  pametni telefon/računalnik z dostopom do interneta za učence; računalnik z dostopom do interneta in priključenim projektorjem ;
 • Opis
  Ta modul bo učencem pomagal raziskati pojav antisemitizma, njegove posledice in predsodke bolj na splošno, pa tudi njihovo lastno vlogo pri ohranjanju predsodkov
 • Predmeti/ Teme
  Družbene vede/državljanska vzgoja

Načrt učnih ur

Abbreviations:

 • D = Dejavnost
 • Di = Diskusija
 • SD = Skupinsko delo
 • DN = Domača naloga
 • DD = Delo v dvojicah
 • PŠU = Predhodna študija učitelja
 • MU = Mnenje učencev
 • PU = Prezentacije učencev
 • UP = Učiteljeva prezentacija

Naloži

Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(10 min.)

Cilj
 • Učenci se bodo soočili s stereotipnim pripisovanjem značilnosti ljudem in z njegovimi posledicami ter razmišljali o stereotipih, v katere tudi sami verjamejo.
 • Razmislili bodo, kaj vedo o judovstvu in ali imajo predsodke proti judovstvu ali Judom.
 • Razmislili bodo o svojih idejah in pogledih.
Priprava
 • Učitelj se že vnaprej pouči o tem, kako nastanejo in kako se ohranjajo predsodki in stereotipi: besedilo Kaj so predsodki.
 • Pred začetkom učne ure naj učitelj pripravi dovolj kopij delovnega lista Predal z etiketo »Judje« in po želji transkripcije videa Ne predalčkajmo ljudi ter pripravi opremo za predvajanje videa Ne predalčkajmo ljudi.
Izvedba
 • Korak 1 Učitelj na spletu odpre video Ne predalčkajmo ljudi in ga predvaja (opomba: pri 45 sekundah ga mora ustaviti!)
 • Korak 2 Učitelj lahko po želji razdeli tudi kopije transkripcije videa Ne predalčkajmo ljudi.
 • Korak 3 Učenci pod vodstvom učitelja v kratki razpravi razmišljajo o vsebini videa in o tem, kaj v tem primeru pomenijo »predali«.
Opomba o »predsodkih«:
 • Predsodke lahko opredelimo kot ustaljene ali ukoreninjene negativne drže do določenih skupin ali posameznikov, ki jim pripadajo. Predsodki pogosto ne temeljijo na posameznikovih izkušnjah, temveč jih nanj prenesejo drugi v njegovi okolici, posameznik pa jih nekritično sprejme. Običajno so k predsodkom nagnjeni ljudje šibkega značaja. Glejte Kaj so predsodki.
 • D
 • Di
M2
Video »Ne predalčkajmo ljudi«

Začetni del učne aktivnosti
(5 min.)

 • Korak 1 Učenci samostojno naštejejo druge vrste »predalov«, v katere ljudje morda razvrščajo druge.
 • Korak 2 Nato naj v parih razpravljajo o svojih idejah.
 • Korak 3 V tej razpravi so jim lahko v spodbudo naslednja vprašanja:
  • Zakaj radi »predalčkamo ljudi«? Iz kakšnega razloga to počnemo?
  • Kakšno zvezo ima to z menoj?
 • D
 • DD

Predstavitev in preverjanje znanja
(10 min.)

 • Korak 1 Nekaj skupin nato svoja dognanja predstavi skupini. Učenci komentirajo dognanja in postavljajo vprašanja.
 • Korak 2 Sledi razprava celega razreda o naslednjem vprašanju:
  • Če vsi »predalčkamo« ljudi in je vsakdo že kdaj bil »popredalčkan«, kje je problem?
 • Korak 3 Učitelj naj povezuje razpravo.
Cilj je, da učenci pridobijo zavedanje, zakaj so negativni, izključevalni stereotipi in predsodki problematični.
 • PU
 • Di

Drugi del učne aktivnosti
(20 min.)

 • Korak 1 Učitelj nato razdeli delovni list Predal z etiketo »Judje« in enega ali več učencev prosi, da prebere besedilo, ki ga je napisal mlad avtor. (Če pouk poteka v nemščini, lahko učitelj namesto tega pokaže ustrezni odlomek iz filma.)
 • Korak 2 Učenci naj imajo čas za postavljanje vprašanj in komentiranje besedila.
 • Korak 3 Učenci nato sami preberejo odlomek in rešijo naloge na delovnem listu.
 • Korak 4 Nekateri učenci nato svoje naloge predstavijo razredu, drugi pa dodajajo informacije ali ideje, ki se jim zdijo pomembne, komentirajo predstavitve in postavljajo vprašanja.
 • MU
 • DD
 • PU
M4
Delovni list »Predal z etiketo 'Judje'«
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Cilj
 • Učenci pridobijo znanje o ozadju antisemitizma.
 • Učenci razmišljajo o tem, kje se v svojem vsakdanjem okolju srečujejo z antisemitizmom.
Priprava
 • Učitelj mora vnaprej pripraviti dovolj kopij kartice Antisemitizem je … (učenci bodo delali v dvojicah, od katerih vsaka dobi eno kartico).
 • V učilnici naj bo na voljo tabla za pripenjanje z žebljički, magneti ali lepilnim trakom.
 • Učitelj mora priskrbeti kopije seznama situacij Kakšno zvezo ima to z antisemitizmom?.
Izvedba
 • Korak 1 Učitelj vpraša učence, ali so že kdaj slišali izraz »antisemitizem« in kakšne miselne povezave zbuja v njih.
 • Korak 2 Učenci svoje miselne povezave predstavijo v razpravi celotnega razreda.
Nekatere misli je priporočljivo napisati na tablo.
 • MU
Dodatni pripomočki
 • bela tabla

Glavni del
(15 min.)

 • Korak 1 Učitelj na tablo napiše »Antisemitizem je …« in razloži, da bo naslednji del učne ure posvečen ugotavljanju, kaj je antisemitizem.
 • Korak 2 Učenci delajo v dvojicah. Vsaka dvojica dobi kartico Antisemitizem je …. Nekatere dvojice bodo morale morda dobiti več kartic, da bodo učenci lahko preučili in razložili vse kartice.
 • Korak 3 Učenci preberejo kartice in zastavijo morebitna vprašanja o težko razumljivih izrazih ali vsebini.
 • Korak 4 Nato v dvojicah razpravljajo o svojem razumevanju kartice in o tem, ali in kako jim lahko pomaga razumeti, kaj je antisemitizem.
 • D
 • DD
M5
Kartice »Antisemitizem je …«
Dodatni pripomočki
 • bela tabla

Predstavitev in preverjanje znanja
(15 min.)

 • Korak 1 Vsaka dvojica svojo kartico prebere razredu in razloži, kako jo razume. Najboljše je, če predstavi tudi nekaj primerov in dodatnih razlag.
 • Korak 2 Druge dvojice razlagam dodajajo svoje misli in ideje, zastavljajo vprašanja in komentirajo razlage.
 • Korak 3 Učitelj vse kartice pripne na tablo v obliki miselnega vzorca okoli napisa {1}Antisemitizem je …{/1}.
 • Korak 4 Ko je miselni vzorec dokončan, lahko učitelj vodi razpravo, h kateri učenci prispevajo svoje ideje ali govorijo o svojem razmišljanju o delovanju antisemitizma.
Učitelj se mora zavedati, da je v družbi prisotna široka javna podpora antisemitizmu, preoblečenemu v »kritiko Izraela«. Pomembno je, da razlikuje med tema dvema pojmoma in da izpostavi probleme, ki nastajajo zaradi enačenja (pristne) kritike Izraela s sovražnostjo do Judov. V družbi ni močne zavesti o zgodovinskem antisemitizmu pred obdobjem nacionalsocializma. Zato se mora učitelj zavedati zgodovinskega ozadja nastanka antisemitizma.
 • PU
 • D
 • Di
M5
Kartice »Antisemitizem je …«
Dodatni pripomočki
 • tabla (lahko iz plute)
 • risalni žebljički ali lepilni trak

Pod drobnogledom: dodatno preverjanje znanja
(10 min.)

 • Korak 1 Učitelj razloži, da bo prebral seznam izjav, učenci pa bodo morali ugotoviti, kakšno zvezo ima vsaka od izjav z antisemitizmom.
 • Korak 2 Učitelj prebere izbrane izjave/situacije na seznamu Kakšno zvezo ima to z antisemitizmom?, nato pa izbrane učence vpraša, kakšno zvezo imajo po njihovem mnenju z antisemitizmom. Spodbudi jih, naj navedejo razloge, ki so povezani z opredelitvijo v miselnem vzorcu. Na ta način zagotovi, da učenci ne bodo enostavno sledili »občutku« ali svojim lastnim predsodkom.
 • Korak 3 V razpravi, ki jo povezuje učitelj, učenci med seboj delijo svoje poglede.
 • Korak 4 Iztočnice:
  • Katere drže ali vsebine, ki jih imamo pred seboj, so antisemitske?
  • Ali jih je težko ali lahko prepoznati?

Najpomembnejše je, da zaščitimo učence, ki so bili žrtve antisemitizma. Na to morajo biti učitelji pozorni tako pri analiziranju antisemitskih stereotipov in podob kot pri drugih opravilih. Izjemno pomembno je, da učenci, ki so bili žrtve antisemitizma, čutijo, da so njihove potrebe upoštevane, in da ne dobijo vtisa, da razpravljamo in dvomimo o njihovem trpljenju. Tudi če v razredu ni nikogar, ki je bil kdaj tarča antisemitizma, ali če učitelju ni znan nihče, za katerega bi to veljalo, morajo učne ure vedno potekati z obzirnostjo do žrtev in njihovih izkušenj.

Vprašanje, kaj je v določeni izjavi antisemitskega, odpre prostor za razpravo o antisemitskih argumentih in trditvah, učitelju pa omogoči, da zastavi vprašanje, kje se začne antisemitizem, kako deluje in kakšna je njegova struktura ter kaj so njegovi osrednji sestavni deli.

Vprašanje, ali je antisemitske drže lahko ali težko prepoznati, učiteljem omogoči, da odkrito spregovorijo o dejstvu, da antisemitizma ni lahko prepoznati, in prepreči, da bi se učenci »zaprli vase«, ker bi jih skrbelo, da bodo njihove izjave in domneve prehitro obsojene kot antisemitske. S pomočjo vprašanja bo razred lažje ugotovil, kaj je antisemitizem in kako ga lahko prepoznamo kot takega.

 • UP
 • D
 • Di
M6
Aktivnost »Kakšno zvezo ima to z antisemitizmom?«
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(2 min.)

Cilj
 • Učenci raziskujejo primere antisemitizma v sedanjosti in načine, kako izraziti nasprotovanje antisemitizmu.
 • Imeli bodo priložnost izboljšati svoje sposobnosti razpravljanja.
Priprava
 • Učitelj se lahko vnaprej pripravi tako, da poišče primere antisemitskih dejanj, ki so se v bližnji preteklosti zgodila v njegovi državi. Tako bo lahko učencem pomagal pri spletnem raziskovanju.
 • Učitelj naj pripravi dovolj kopij naloge Antisemitizem v naši državi za skupinsko delo in dovolj kopij transkripcije Sem Jud.
 • Za prikaz videa Sem Jud potrebujete projektor, računalnik z internetno povezavo in zvočnike.
 • Od štiri do šest skupin učencev bo potrebovalo internetni dostop za raziskovanje.
Izvedba
 • Korak 1 Učenci s pomočjo učitelja razpravljajo o tem, ali je antisemitizem v njihovi državi aktualna težava.
 • Korak 2 Iztočnice za razpravo:
  • Ali je antisemitizem v naši državi problem?
  • Če ne, zakaj ne? Če med prebivalci ni veliko Judov, ali to nujno pomeni, da v naši državi ni težav z antisemitizmom?
  • Ali se lahko spomnite primerov antisemitskih dejanj, ki so se zgodili v naši državi?
 • Di

Začetni del učne aktivnosti
(10 min.)

 • Korak 1 Učitelj razloži nalogo Antisemitizem v naši državi.
 • Korak 2 Razred rešuje nalogo v majhnih skupinah z največ štirimi učenci.
 • SD

Glavni del
(15 min.)

 • Učenci s pomočjo naloge Antisemitizem v naši državi pripravijo podatke o primeru antisemitskega zločina iz sovraštva, ki ga bodo predstavili.
 • SD
M7
Aktivnost »Antisemitizem v naši državi«

Predstavitev in preverjanje znanja
(10 min.)

 • Korak 1 Skupine svoje delo druga za drugo predstavijo razredu.
 • Korak 2 Učenci skušajo najti skupni izraz ali izraze za načine spopadanja z antisemitizmom, ki so bili omenjeni do zdaj, in sestavijo seznam drugih mogočih dejanj.
 • Korak 3 Učitelj zapisuje na tablo.
 • Korak 4 Ko so vse skupine predstavile svoje delo, učitelj doda druge načine spopadanja z antisemitizmom, ki jih učenci morda niso omenili.

Nekaj pomembnih odgovorov:

Eden od načinov, kako se lahko vlade spopadejo z antisemitizmom, je skozi izobraževalni sistem. Lahko gre za proaktiven pristop skozi vsebino učnega načrta ali reaktiven odziv šol in drugih izobraževalnih ustanov:

Preventivni ukrepi lahko vključujejo poudarke v učnih načrtih na človekovih pravicah, izobraževanju o svetovnem državljanstvu, spodbujanju kritičnega mišljenja, poudarjanju vrednot, ki temeljijo na spoštovanju, in ustvarjanju spodbudnega učnega vzdušja, v katerem lahko učenci izpostavljajo težave in skupaj iščejo rešitve. Tudi poučevanje o holokavstu lahko pomaga dvigniti zavedanje o tem problemu.

Tisti, ki so priče antisemitskim zločinom iz sovraštva, se jim lahko tudi zoperstavijo. Pomembno je, da pravilno ocenimo položaj, da se lahko odzovemo na najustreznejši način. Posredovanje vedno zahteva tudi pogum, da se postavimo za tisto, kar je prav. Če je nekdo žrtev besednega napada, lahko s posredovanjem ublažimo napetost in pomagamo žrtvi. To lahko vključuje poimenovanje problema, soočenje s storilcem in žrtvijo ter nudenje podpore žrtvi. V občutljivih ali nevarnih situacijah moramo poklicati policijo in druge opozoriti na dogajanje. Vedno je ključno, da se izognemo zmanjševanju pomena, olepševanju ali zanikanju antisemitizma.

Dodatno branje: {1}povezava{/1}

 • PU
 • D
 • Di

Pogled od blizu
(10 min.)

 • Korak 1 Učitelj predvaja video Sem Jud in po želji razdeli kopije transkripcije Sem Jud.
 • Korak 2 Učenci nato razpravljajo o vsebini videa in njeni povezavi z obravnavano temo.
 • Korak 3 Iztočnice za razpravo:
  • Kaj imajo ljudje v videu skupnega? Kako se med seboj razlikujejo?
  • Kaj je sporočilo videa? Kaj poskuša sporočiti gledalcu?
  • Ali se poskuša video zoperstaviti predsodkom?
  • Kakšno zvezo ima to z antisemitizmom?
 • UP
 • Di
M8
Video »Sem Jud«
M9
Transkripcija videa »Sem Jud«