Demokracija Ta modul učiteljem in učencem ponuja orodje za razmišljanje o vprašanjih, povezanih z demokracijo, med drugim o pravici, strpnosti …

Uvod

Izhodiščne informacije in didaktična perspektiva

Filozofija za otroke (FZO) je pristop, ki ga je razvil profesor Matthew Lipman, na katerega so vplivali pedagoški psihologi in filozofi, med njimi Vigotski, Piaget in Dewey, pa tudi tradicija sokratskega dialoga. FZO gradi na mišljenju višjega reda (na kritičnem, ustvarjalnem in sočutnem mišljenju) in na sposobnostih poizvedovanja, utemeljevanja, poslušanja in dialoga. Otroke spodbuja k postavljanju njihovih lastnih filozofskih vprašanj. Usmerjevalec otroke podpira pri njihovem lastnem razmišljanju, utemeljevanju in raziskovanju, pa tudi pri razvijanju njihovih idej s pomočjo idej drugih v medsebojnem dialogu. Pri FZO usmerjevalec spodbuja pogovore med učenci o filozofskih vprašanjih, ki jih vodijo učenci sami. Vloga usmerjevalca je ključna za zagotovitev kakovostnega dialoga in napredka pa tudi vključenosti v izobraževalni program. S številnimi študijami je dokazano, da FZO vpliva na spoznavni, osebni, socialni in čustveni razvoj otrok. FZO otroke in mlade odrasle spodbuja k samostojnemu razmišljanju in k razvijanju sposobnosti dialoga.

Učni rezultati

Kompetence
Kritično mišljenje, ustvarjalno mišljenje, sposobnosti razmišljanja, preiskovanja, dialoga.
 • Play
 • Primerna starost
  10-14
 • Časovni okvir
  11 x 60 min.
 • Potrebni pripomočki
  tabla/listna tabla;
 • Opis
  Ta modul učiteljem in učencem ponuja orodje za razmišljanje o vprašanjih, povezanih z demokracijo, med drugim o pravici, strpnosti …
 • Predmeti/ Teme
  Kozmopolitske teme

Načrt učnih ur

Abbreviations:

 • D = Dejavnost
 • Di = Diskusija
 • SD = Skupinsko delo
 • DN = Domača naloga
 • DD = Delo v dvojicah
 • PŠU = Predhodna študija učitelja
 • MU = Mnenje učencev
 • PU = Prezentacije učencev
 • UP = Učiteljeva prezentacija

Naloži

Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(10 min.)

Priprava
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Distributivna pravičnost, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
 • Postavite stole v krog
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj med učence razdeli kopije vaje Distributivna pravičnost, predstavi temo in učence povabi, naj preberejo vprašanja.
 • PŠU
 • UP
M1
Vodilna zamisel »Distributivna pravičnost«
M2
Vaja »Distributivna pravičnost«

Glavni del
(5 min.)

 • Učenci naj začnejo z branjem vprašanj in razmišljanjem o njih.
 • MU

Razprava
(40 min.)

 • Učitelj spodbuja razpravo med učenci o vprašanjih v vaji Distributivna pravičnost. Pozove jih, naj se s sošolci pogovarjajo o problemih, ki se jim zdijo pomembnejši. Učencem ni treba odgovoriti na vsa vprašanja. Vprašanja naj ustvarijo filozofski dialog in učitelj naj za vse odgovore učencev zahteva utemeljitev (odgovori z »da« ali »ne« niso dovoljeni), da pripomore k razvoju kritičnega razmišljanja o pomenu distributivne pravičnosti.
 • Di
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(10 min.)

Kako naj vsak dobi za jesti?

Priprava
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Distributivna pravičnost, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
 • Postavite stole v krog
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učiteljica razred razdeli v majhne skupine in med skupine razdeli kopije vaje Kako naj vsak dobi za jesti? Predstavi temo in učence povabi, naj preberejo besedilo vaje.
 • PŠU
 • UP
M1
Vodilna zamisel »Distributivna pravičnost«
M3
Vaja »Kako naj vsak dobi za jesti?«

Glavni del
(15 min.)

 • Učenci morajo kot skupina poiskati rešitev problema v vaji Kako naj vsak dobi za jesti? Svoja mnenja in razmišljanja delijo s sošolci.
 • SD

Razprava
(30 min.)

 • Ko dokončajo nalogo, se razred skupaj pogovarja o vsaki rešitvi problema. Učenci morajo utemeljiti svoje izbire.
 • Di
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Priprava
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Distributivna pravičnost, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
 • Postavite stole v krog
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj vsem učencem naroči, naj napišejo svojo definicijo besede »poštenost« (vaja Poštenost). Poleg definicije morajo navesti tudi nekaj primerov.
 • PŠU
 • UP
M1
Vodilna zamisel »Distributivna pravičnost«
M4
Vaja »Poštenost«

Glavni del
(10 min.)

 • Učenci samostojno pišejo definicije in primere.
 • MU

Razprava
(20 min.)

 • Ves razred primerja svoje definicije in primere in razpravlja o njih.
 • Di
M4
Vaja »Poštenost«

Razprava
(20 min.)

 • Učitelj med učenci spodbudi razpravo o vprašanjih v vaji Kaj je pošteno? Učencem ni treba odgovoriti na vsa vprašanja. Vprašanja naj ustvarijo filozofski dialog in učitelj naj za vse odgovore učencev zahteva utemeljitev (odgovori z »da« ali »ne« niso dovoljeni), da pripomore k razvoju kritičnega razmišljanja o distributivni pravičnosti.
 • Di
M5
Vaja »Kaj je pošteno«
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Priprava
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Distributivna pravičnost, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
 • Postavite stole v krog
 • Pripravite listno tablo (flip chart)
Izvedba
 • Učiteljica na tablo napiše različne situacije, predstavljene v vaji Primeri distributivne pravičnosti.
 • PŠU
 • UP
M1
Vodilna zamisel »Distributivna pravičnost«
M6
Vaja »Primeri distributivne pravičnosti«
Dodatni pripomočki
 • tabla/listna tabla

Razprava
(45 min.)

 • Učiteljica učence povabi, naj razmišljajo o tem, ali in na kakšen način lahko situacije na tabli predstavljajo primere distributivne pravičnosti in kakšni so razlogi za to.
 • MU
 • Di
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Priprava
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Prav in narobe, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
 • Postavite stole v krog
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj med učence razdeli kopije vaje Prav in narobe in jih povabi, naj preberejo primere ter za vsak primer razmislijo, ali ga lahko označimo s »prav« ali »narobe«.
 • PŠU
 • UP
M7
Vodilna zamisel »Prav in narobe«
M8
Vaja »Prav in narobe«

Glavni del
(15 min.)

 • Učenci svoje ugotovitve delijo s sošolci. Za vsako izbiro naj navedejo razloge in merila, ki so jih uporabili pri presoji.
 • MU

Razprava
(40 min.)

 • Učenci s pomočjo učitelja razmišljajo, ali res obstaja univerzalen način za opredelitev, kaj je prav in kaj narobe, ali pa se to, kaj je prav in kaj narobe, spreminja glede na kontekst, zgodovinsko obdobje ali kulturo.
 • Di
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(10 min.)

Vroči krompir – pravilno in napačno ravnanje

Priprava
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Prav in narobe, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
 • Postavite stole v krog
 • Pripravite predvajalnik glasbe
 • Pripravite žogo
 • Pripravite listno tablo (flip chart)
Izvedba
 • Učitelj predstavi aktivnost, opisano v Vroči krompir – pravilno in napačno ravnanje.
 • PŠU
 • UP
M7
Vodilna zamisel »Prav in narobe«
M9
Aktivnost »Vroči krompir – pravilno in napačno ravnanje«
Dodatni pripomočki
 • tabla/listna tabla
 • žoga

Glavni del
(15 min.)

 • Med aktivnostjo učitelj na tablo zapisuje vse primere pravilnega ali napačnega ravnanja, ki jih navedejo sodelujoči.
 • D
Dodatni pripomočki
 • tabla/listna tabla

Razprava
(30 min.)

 • Ko učenci zaključijo z aktivnostjo, jih učitelj povabi, naj navedejo razloge za svoje izbire. Verjetno se ne bodo o vsem strinjali, kar je lahko spodbuda za razpravo.
 • Di
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(10 min.)

Priprava
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Prav in narobe, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
 • Postavite stole v krog
Izvedba
 • Učiteljica med učence razdeli kopije vaje Kaj boš storil?. Povabi jih, naj preberejo primere in razmislijo o opisanih situacijah.
 • PŠU
 • UP
M7
Vodilna zamisel »Prav in narobe«
M10
Vaja »Kaj boš storil?«

Razprava
(40 min.)

 • Učenci naj se med seboj pogovarjajo o razlogih za svoje izbire in o merilih, ki so jih uporabili pri odločanju.
 • Di
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Večina in manjšina

Priprava
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Pravilo večine, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
 • Postavite stole v krog
Izvedba
 • Učiteljica predstavi temo aktivnosti, kot je razložena v vodilni zamisli Pravilo večine.
 • PŠU
 • UP
M11
Vodilna zamisel »Pravilo večine«
M12
Aktivnost »Večina in manjšina«

Glavni del
(15 min.)

 • Učenci izpostavijo nekaj predlogov in utemeljijo, zakaj podpirajo te in ne drugih.
 • D

Razprava
(40 min.)

 • Učenci v razpravi izberejo dva izmed treh predlogov in o njiju glasujejo. Verjetno bo večina izbrala enega izmed njiju. Nato učenci vprašajo drug drugega, zakaj se ni glasovalo o drugih predlogih, tiste, ki so v manjšini, pa vprašajo, ali so v kakršnem koli pogledu zadovoljni s končno izbiro. Če niso, naj skuša večina ostale prepričati, da je končna izbira pravilna. Lahko pa tudi manjšina prepriča večino, da se glasovanje ponovi in se vključi druge predloge.
 • Di
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(10 min.)

Priprava
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Pravilo večine, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
 • Postavite stole v krog
Izvedba
 • Učiteljica razdeli učence v dve skupini in vsaki skupini naroči, naj poišče problem, o katerem bo razpravljala in ga rešila, kakor je pojasnjeno v aktivnosti Skupščina. Problem je lahko resničen, na primer podaljšanje odmora med učnimi urami ali načrtovanje preizkusov znanja. Vsaka skupina mora ugotoviti, kdo je naslovnik prošnje (na primer ravnatelj v primeru odmorov ali učiteljica v primeru izpitov), in izbrati svojega govornika.
 • PŠU
 • UP
M11
Vodilna zamisel »Pravilo večine«
M13
Aktivnost »Skupščina«

Razprava
(45 min.)

 • Vsaka skupina mora svojega govornika izbrati, ne izvoliti. Zato mora vsaka skupina najprej razpravljati in pojasniti dobre razloge in merila za izbiro. Nato vsaka skupina razpravlja o tem, kako predati prošnjo naslovniku, kakšne razloge navesti in kakšni so pričakovani izidi. Potem vsak govornik prošnjo svoje skupine predstavi drugi skupini, kakor da bi govoril z dejanskim naslovnikom. Kateremu govorniku bo uspelo ustrezno poročati, o čem je tekla razprava na skupščini skupine?
 • D
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(15 min.)

 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Solidarnost, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
 • Postavite stole v krog
Izvedba
 • Učitelj med učence razdeli kopije vaj Solidarnost in }Solidarna dejanja ter jim naroči, naj preberejo vprašanja in razmislijo o njih. Razmislijo naj tudi o dejanjih oseb v vaji }Solidarna dejanja in skušajo najti razloge zanje.
 • PŠU
 • UP
M14
Vodilna zamisel »Solidarnost«
M15
Vaja »Solidarnost«
M16
Vaja »Solidarna dejanja«

Razprava
(40 min.)

 • Učenci s pomočjo učitelja razmišljajo o vprašanjih v zvezi s solidarnostjo in razpravljajo s sošolci.
 • D
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(10 min.)

Priprava
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Pravila, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
 • Postavite stole v krog
Izvedba
 • Učitelj med učence razdeli kopije vaje Pravila in jih povabi, naj preberejo vprašanja in razmislijo o njih.
 • PŠU
 • UP
M17
Vodilna zamisel »Pravila«
M18
Vaja »Pravila«

Razprava
(40 min.)

 • Učenci s pomočjo učitelja razmišljajo o vprašanjih v zvezi s pravili in o njih razpravljajo z razredom.
 • D