Raznolikost v nogometu Za spoštovanje in strpnost

Uvod

Izhodiščne informacije in didaktična perspektiva

Nogomet združuje športnike in navijače po vsem svetu. Vendar pa sta nogomet in nasilje na številnih stadionih nerazdružljiva dvojica. Zato je nogomet odlično izhodišče za spodbujanje zavedanja, strpnosti in spoštovanja do drugačnih družbenih skupin. Za uvod v problem služijo oglasi, v katerih se FIFA in UEFA zavzemata za raznolikost. Za poglobitev razumevanja stanja je uporabljena drugačna, bolj oddaljena regionalna in kulturna perspektiva z razpravo o težkem položaju, s katerim se srečuje sikhovsko-kanadski nogometaš, in o konfliktu zaradi njegovega turbana. V nogometu je velik problem tudi homofobija. Modul dopolnjujejo razmišljanja o različnih načinih spopadanja s homofobijo in krepitvi strpnosti v nogometnih klubih.

Učni rezultati

Kompetence
 • Zavedanje in razumevanje diskriminacije; spoznavanje oblik diskriminacije v nogometu (znanje)
 • Postavljanje v kožo in v položaj nekoga drugega; razlaganje dejanj drugih skozi prizmo njihovih življenjskih razmer in ozadja (socialna kompetentnost, analitična kompetentnost)
 • Poimenovanje konkurenčnih interesov; izražanje svojega lastnega stališča glede narodnostnih konfliktov (analitična kompetentnost, kompetentnost v prepoznavanju in presoji)
 • Oblikovanje svojega lastnega stališča glede političnih in družbenih okoliščin in informacij ter razmišljanje o njem (kompetentnost v prepoznavanju in presoji)
 • Razumevanje glavnih značilnosti posameznih ver v njihovi edinstvenosti ter izkazovanje sočutja do prišlekov in izključenih (znanje, socialna kompetentnost)
 • Spoznavanje načinov delovanja pri zavzemanju za strpnost in spoštovanje do drugačnih ver, kultur in spolnih usmerjenosti; nenasilno izražanje in reševanje konfliktov in spoštljivo medsebojno sporazumevanje (vedenjska kompetentnost, socialna kompetentnost)
 • Samostojno zbiranje informacij in njihova obdelava s pomočjo zastavljenih vprašanj (metodološka kompetentnost)
Teme/nacionalni kurikulum
Človek in skupnost; diskriminacija, nasilje in strpnost; pomen in smisel vere za posameznika in družbo
 • Play
 • Primerna starost
  14-16
 • Časovni okvir
  3 x 45 min.
 • Potrebni pripomočki
  pametni telefon/računalnik z dostopom do interneta za učence; računalnik z dostopom do interneta in priključenim projektorjem ; bela tabla; računalniške delovne postaje ali mobilni terminali;
 • Opis
  V tem modulu je raznolikost v nogometu obravnavana kot priložnost za medsebojno razumevanje, strpnost in spoštovanje, pa tudi kot morebitni vir konfliktov.
 • Predmeti/ Teme
  Etika/religija Družbene vede/državljanska vzgoja

Načrt učnih ur

Abbreviations:

 • D = Dejavnost
 • Di = Diskusija
 • SD = Skupinsko delo
 • DN = Domača naloga
 • DD = Delo v dvojicah
 • PŠU = Predhodna študija učitelja
 • MU = Mnenje učencev
 • PU = Prezentacije učencev
 • UP = Učiteljeva prezentacija

Naloži

Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(10 min.)

Cilj
 • Učenci na podlagi analize videoposnetkov s pomočjo primera nogometa razmišljajo o temah raznolikosti, strpnosti in spoštovanja.
Izvedba
 • Korak 1 Učitelj povezuje razpravo o priložnostih in konfliktih, povezanih s kulturno in versko raznolikostjo v nogometu.
 • Korak 2 Za začetek:
  • Kje vidiš/doživljaš sodelovanje med različnimi kulturami in verami v nogometu?
  • Kakšne učinke ima ta raznolikost?
  • Kako in kje se lahko pojavijo težave?
  • Kaj jih povzroča?
  • Kako so obravnavane?
 • Di

Analiza in odziv
(35 min.)

 • Korak 1 Učitelj učence razdeli v majhne skupine (3–5 učencev na skupino). Pokaže jim UEFINE in FIFINE posnetke: Spoštovanje, Ne rasizmu, Proti diskriminaciji – vera. Učenci med seboj delijo prve vtise o vsakem videu.
 • Korak 2 Naloga
  • Kako ti posnetki spodbujajo/podpirajo strpnost in spoštovanje? Skupinice izberejo po en posnetek, o katerem bodo sestavile kratek odgovor na temo »strpnost in spoštovanje v nogometu«.
 • Korak 3 V skupini izberite enega izmed posnetkov. Napišite kratek komentar o posnetku na temo »strpnost in spoštovanje v nogometu«. Upoštevajte naslednje vidike:
  • Kako je v posnetku razumljena raznolikost?
  • Kako sta izražena spoštovanje in strpnost?
  • Kaj je glavno sporočilo teh posnetkov?
 • Korak 4 V vsaki skupini je ena oseba zadolžena za postavitev besedila na splet. Ko to stori, o tem prek e-pošte obvesti učitelja.
 • SD
 • D
M1
Video »Kampanja UEFE 'Spoštovanje'«
M2
Video »Kampanja UEFE 'Ne rasizmu'«
M3
Video »Kampanja FIFE 'Proti diskriminaciji – vera'«
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Samostojno delo z besedilom
(10 min.)

Cilj
 • Učenci razširijo znanje o razsežnosti verske raznolikosti.
 • Razmišljajo o različnih stališčih o konfliktu in oblikujejo svoje lastne sodbe.
Izvedba
 • Korak 1 Učenci preberejo besedilo Turban na igrišču.
 • Korak 2 Odločijo se, ali bi moralo biti igralcem dovoljeno nositi turban ali ne.
 • D
M4
Delovni list »Polemika o 'turbanu' na igrišču«

Razprava
(35 min.)

 • Korak 1 Učenci glasujejo o vprašanju: »Turban, da ali ne?«
 • Korak 2 Razdelijo se v skupini »da« in »ne« in znotraj skupine zberejo argumente za vsako stališče.
  Učitelj mora poskrbeti, da stališči ne bosta preveč neenako zastopani. Po potrebi naj nekaj učencev prestavi v drugo skupino.
 • Korak 3 Učenci skupaj razpravljajo o vprašanju po pravilu pingpong: ko govori učenec iz ene skupine, je za njim vedno na vrsti učenec iz druge skupine.
 • Korak 4 Eden izmed učencev na tablo zapisuje predstavljene argumente.
 • Korak 5 Po razpravi skupine razpravljajo o argumentih nasprotne strani.
 • Korak 6 Za začetek:
  • Kateri argument se ti zdi še posebej pomemben?
  • Kateri argument ti je dal misliti?
 • Korak 7 Razred znova glasuje in razpravlja o rezultatu.
 • Korak 8 Za začetek:
  • Kaj te je pripravilo do spremembe mnenja ali do tega, da ga ohraniš?
  • Če mnenja nisi spremenil/-a, kateri argumenti so ga še okrepili?
 • Korak 9 Po razpravi lahko učitelj predstavi argumente FIFE za odločitev, s katero je leta 2014 tudi moškim dovolila nošenje pokrival. Sprememba pravil je temeljila na dveletnem poskusnem obdobju, v katerem se ob upoštevanju nekaterih oblikovalskih omejitev niso pokazali razlogi za nasprotno (na primer: pokrivala morajo biti črna ali v prevladujoči barvi dresa; ne smejo biti nevarna, na primer zaradi mehanizma za pritrditev). Preprečena je bila tudi diskriminacija moških zaradi neenake obravnave v primerjavi z ženskami.
 • D
 • SD
 • PU
 • Di
Dodatni pripomočki
 • bela tabla
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Poglobljeno delo
(25 min.)

Cilj
 • Učenci se spoprimejo z vprašanjem homofobije v nogometu.
 • Razvijejo možnosti delovanja ob srečevanju s homofobijo.
Izvedba
 • Korak 1 Učiteljica razloži, da ljudje niso diskriminirani samo zaradi družbenega ali biološkega spola, pač pa tudi zaradi starosti, prepričanj ali narodnostnega porekla. Ljudje, ki odkrito ali na skrivaj živijo s spolno usmerjenostjo ali spolno identiteto, ki ni v skladu z normami večine, se srečujejo z diskriminacijo in sovražnostjo. Med njimi so ljudje, ki se identificirajo kot lezbijke, homoseksualci, biseksualci, transspolne in interspolne osebe (LGBTI). Šport je arena, ki moškim omogoča prikazovanje moči in moškosti. Številni moški nogomet vidijo kot moško domeno in homoseksualnost dojemajo kot grožnjo domnevni moškosti tega športa. Homofobija se v nogometu pojavlja na različnih ravneh, v amaterski in poklicni igri, med navijači, menedžerji in trenerji ter med vodstvenimi delavci v klubih.
 • Korak 2 Nato učiteljica povezuje razpravo v razredu o homofobiji v nogometu.
 • Korak 3 Vprašanja za začetek in spodbujanje razprave:
  • Ali misliš, da je homofobija v nogometu manjši, obrobni problem, ali pa misliš, da je zelo razširjena?
  • Kako se v nogometu kaže homofobija?
  • Kakšne probleme to povzroča?
  • Kaj lahko storimo proti homofobiji v nogometu?
 • UP
 • MU
 • Di

Razmislek
(20 min.)

 • Korak 1 Kaj lahko storimo proti homofobiji v nogometu?
 • Korak 2 Skupine skupaj izpolnjujejo delovni list 2 (gradivo 5).
 • Korak 3 Skupine svoje delo predstavijo v dveh delih:
  • Vsaka skupina podrobno predstavi svoj dosje, preostale skupine pa dodajo informacije, ki so bile po njihovem mnenju izpuščene.
  • Nato skupine zberejo informacije, ki so jih našle med internetnim raziskovanjem.
 • SD
 • PU
M5
Delovni list »Internetno raziskovanje o spolni raznolikosti«