Človekove pravice Ta modul učiteljem in učencem ponuja orodje za razmišljanje o pomenu človekovih pravic

Uvod

Izhodiščne informacije in didaktična perspektiva

Filozofija za otroke (FZO) je pristop, ki ga je razvil profesor Matthew Lipman, na katerega so vplivali pedagoški psihologi in filozofi, med njimi Vigotski, Piaget in Dewey, pa tudi tradicija sokratskega dialoga. FZO gradi na mišljenju višjega reda (na kritičnem, ustvarjalnem in sočutnem mišljenju) in na sposobnostih poizvedovanja, utemeljevanja, poslušanja in dialoga. Otroke spodbuja k postavljanju njihovih lastnih filozofskih vprašanj. Usmerjevalec otroke podpira pri njihovem lastnem razmišljanju, utemeljevanju in raziskovanju, pa tudi pri razvijanju njihovih idej s pomočjo idej drugih v medsebojnem dialogu. Pri FZO usmerjevalec spodbuja pogovore med učenci o filozofskih vprašanjih, ki jih vodijo učenci sami. Vloga usmerjevalca je ključna za zagotovitev kakovostnega dialoga in napredka pa tudi vključenosti v izobraževalni program. S številnimi študijami je dokazano, da FZO vpliva na spoznavni, osebni, socialni in čustveni razvoj otrok. FZO otroke in mlade odrasle spodbuja k samostojnemu razmišljanju in k razvijanju sposobnosti dialoga.

Učni rezultati

Kompetence
Kritično mišljenje, ustvarjalno mišljenje, sposobnosti razmišljanja, preiskovanja, dialoga.
 • Play
 • Play
 • Play
 • Primerna starost
  10-14
 • Časovni okvir
  9 x 60 min.
 • Potrebni pripomočki
  tabla/listna tabla;
 • Predmeti/ Teme
  Kozmopolitske teme

Načrt učnih ur

Abbreviations:

 • D = Dejavnost
 • Di = Diskusija
 • SD = Skupinsko delo
 • DN = Domača naloga
 • DD = Delo v dvojicah
 • PŠU = Predhodna študija učitelja
 • MU = Mnenje učencev
 • PU = Prezentacije učencev
 • UP = Učiteljeva prezentacija

Naloži

Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Kaj je pravica? Kaj je dolžnost?

Priprava
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Pravice in dolžnosti, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
 • Postavite stole v krog
Izvedba
 • Učitelj učencem razdeli kopije vaje Kaj je pravica? Kaj je dolžnost? Predstavi temo in učence povabi, naj odgovorijo na vprašanja v M2. Svoje odgovore naj utemeljijo.
 • PŠU
 • UP
M1
Vodilna zamisel »Pravice in dolžnosti«
M2
Vaja »Kaj je pravica? Kaj je dolžnost?«

Glavni del
(10 min.)

 • Učenci samostojno rešujejo vajo.
 • MU

Razprava
(40 min.)

 • Učitelj učence povabi k pogovoru o vprašanjih, ki se jim zdijo pomembnejša, in zlasti o zadnjih dveh vprašanjih v vaji.
 • Di
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(10 min.)

Priprava
 • Postavite stole v krog
 • Razdelite kopije Deklaracije o človekovih pravicah.
Izvedba
 • Učitelj predstavi temo in prebere vsebino vaje Deklaracija o človekovih pravicah. Učenci naj skušajo odkriti, katere dolžnosti so povezane z vsako izmed pravic v Deklaraciji o človekovih pravicah.
 • UP
M3
Aktivnost »Deklaracija o človekovih pravicah«

Razprava
(40 min.)

 • Učenci se soočijo s tematiko in razpravljajo o tem, katere dolžnosti so po njihovem mnenju povezane z vsako izmed pravic v Deklaraciji o človekovih pravicah. Svoje ugotovitve naj utemeljijo.
 • Vajo lahko opravimo tudi kot aktivnost.
 • Di
M3
Aktivnost »Deklaracija o človekovih pravicah«
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Priprava
 • Postavite stole v krog
 • Pripravite listno tablo (flip chart)
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj na tablo napiše vprašanja iz vaje Ali imajo otroci enake pravice in dolžnosti kot odrasli? Učence nato prosi, naj izberejo eno ali več vprašanj, o katerih bodo razmišljali. Ko izberejo vprašanja, jih razdeli v skupine in jih spodbudi k pogovoru o temah, ki jih načenjajo vprašanja. Učenci naj si delajo zapiske. Nato naj svoje ugotovitve delijo z drugimi.
 • UP
M4
Vaja »Ali imajo otroci enake pravice in dolžnosti kot odrasli?«
Dodatni pripomočki
 • tabla/listna tabla

Glavni del
(15 min.)

 • Učenci se v skupinah pogovarjajo o temah in si delajo zapiske.
 • MU

Razprava
(30 min.)

 • Učenci drug z drugim delijo svoje ugotovitve.
 • Di
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Priprava
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Pravice, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
 • Pripravite listno tablo (flip chart)
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj razdeli kopije vaje Pravice in učence spodbudi k razmišljanju o vprašanjih.
 • PŠU
 • UP
M5
Vodilna zamisel »Pravice«
M6
Vaja »Pravice«
Dodatni pripomočki
 • tabla/listna tabla

Glavni del
(35 min.)

 • Učenci samostojno rešujejo vajo.
 • MU

Razprava
(10 min.)

 • Učitelj učence spodbudi k pogovoru o odgovorih. Svoje ugotovitve naj delijo z drugimi.
 • Di
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Raziskovanje otrokovih pravic

Priprava
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Otrokove pravice, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
 • Postavite stole v krog
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj razdeli kopije vaje Raziskovanje otrokovih pravic. Predstavi temo in učence povabi, naj razmislijo in odgovorijo na vprašanja v vaji.
 • PŠU
 • UP
M7
Vodilna zamisel »Otrokove pravice«
M8
Vaja »Raziskovanje otrokovih pravic«

Glavni del
(15 min.)

 • Učenci samostojno rešujejo vajo in odgovarjajo na vprašanja.
 • MU

Razprava
(30 min.)

 • Učitelj učence povabi k pogovoru in skupnemu razmišljanju o vprašanjih.
 • Di
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Ali imajo otroci pravice? Domišljijski otok

Priprava
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Otrokove pravice, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
 • Pripravite listno tablo (flip chart)
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj učence povabi k razmišljanju o otrokovih pravicah.
 • UP
 • MU
M7
Vodilna zamisel »Otrokove pravice«
M9
Vaja »Ali imajo otroci pravice?«
Dodatni pripomočki
 • tabla/listna tabla

Glavni del
(50 min.)

 • Korak 1 Učitelj razdeli kopije vaje Ali imajo otroci pravice? Učenci delajo samostojno in razmišljajo, ali se strinjajo z izjavami ali ne.
 • Korak 2 Učitelj učence povabi k medsebojni razpravi o izjavah in razlogih zanje.
 • Korak 3 Učitelj razdeli kopije vaje Domišljijski otok in učence povabi, naj sestavijo seznam treh pravic, ki bi morale veljati na njihovem otoku.
 • Korak 4 Učitelj učence povabi k pogovoru o pravicah, ki se jim zdijo pomembne.
 • MU
 • UP
 • Di
M9
Vaja »Ali imajo otroci pravice?«
M10
Vaja »Domišljijski otok«
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Priprava
 • Postavite stole v krog
Izvedba
 • Učitelj predstavi temo in učencem naroči, naj sestavijo seznam svojih pravic ter razložijo, kateri pogoji so nujni za njihovo uveljavitev (na primer, pravica do izobrazbe pomeni, da moraš imeti družino, ki te vzgaja, in šolo blizu doma; pravica do hrane pomeni, da imaš dostop do hrane).
 • UP
M11
Vaja »Pravice otrok in mladostnikov«

Glavni del
(10 min.)

 • Učenci samostojno napišejo vsak svoj seznam pravic.
 • MU

Razprava
(40 min.)

 • Korak 1 Da bi spodbudil pogovor, učitelj učencem postavi naslednja vprašanja: V kolikšni meri so po vašem mnenju pravice na seznamih vaših sošolcev spoštovane v vašem primeru? V kolikšni meri so po vašem mnenju te pravice prisotne v šoli? Pa v preostanku države? In v preostalem svetu?
 • Korak 2 Učitelj nato poudari obstoj drugih pravic (nekatere med njimi so navedene v vaji Otrokove pravice). Teh pravic večina učencev verjetno ne pozna, zato je malo verjetno, da bi se spontano pojavile v pogovoru. Med branjem novega seznama lahko učitelj zastavlja enaka vprašanja, kot jih je prej o seznamih učencev.
 • Di
M12
Vaja »Otrokove pravice«
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Priprava
 • Pripravite listno tablo (flip chart)
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj predstavi temo tako, da na listno tablo napiše citat iz vodilne misli Zasebnost in učence spodbudi k razmišljanju o njem.
 • UP
M13
Vodilna zamisel »Zasebnost«

Glavni del
(15 min.)

 • Učenci delajo v parih ali v skupinah. Razpravljajo o tem, ali se strinjajo z izjavo o zasebnosti ali ne. Svoje odgovore morajo utemeljiti.
 • MU

Razprava
(35 min.)

 • Učitelj razdeli kopije vaje Zasebnost in učence spodbudi k razpravi o vprašanjih.
 • Di
M14
Vaja »Zasebnost«
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Kaj bi se zgodilo, če …

Priprava
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Družbena pogodba, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
 • Pripravite listno tablo (flip chart)
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj razdeli kopije vaje Kaj bi se zgodilo, če …, predstavi temo in učencem naroči, naj napišejo kratek esej.
 • PŠU
 • UP
M15
Vodilna zamisel »Družbena pogodba«
M16
Vaja »Kaj bi se zgodilo, če …«

Glavni del
(15 min.)

 • Učenci samostojno rešujejo vajo.
 • MU

Razprava
(40 min.)

 • Učitelj učence povabi k medsebojni razpravi o vprašanjih, ki se zastavljajo v njihovih kratkih esejih.
 • Di