Jezik in raznolikost Ta modul učiteljem in učencem ponuja orodja za razmišljanje o jeziku in njegovi rabi.

Uvod

Izhodiščne informacije in didaktična perspektiva

Filozofija za otroke (FZO) je pristop, ki ga je razvil profesor Matthew Lipman, na katerega so vplivali pedagoški psihologi in filozofi, med njimi Vigotski, Piaget in Dewey, pa tudi tradicija sokratskega dialoga. FZO gradi na mišljenju višjega reda (na kritičnem, ustvarjalnem in sočutnem mišljenju) in na sposobnostih poizvedovanja, utemeljevanja, poslušanja in dialoga. Otroke spodbuja k postavljanju njihovih lastnih filozofskih vprašanj. Usmerjevalec otroke podpira pri njihovem lastnem razmišljanju, utemeljevanju in raziskovanju, pa tudi pri razvijanju njihovih idej s pomočjo idej drugih v medsebojnem dialogu. Pri FZO usmerjevalec spodbuja pogovore med učenci o filozofskih vprašanjih, ki jih vodijo učenci sami. Vloga usmerjevalca je ključna za zagotovitev kakovostnega dialoga in napredka pa tudi vključenosti v izobraževalni program. S številnimi študijami je dokazano, da FZO vpliva na spoznavni, osebni, socialni in čustveni razvoj otrok. FZO otroke in mlade odrasle spodbuja k samostojnemu razmišljanju in k razvijanju sposobnosti dialoga.

Učni rezultati

Kompetence
Kritično mišljenje, ustvarjalno mišljenje, sposobnosti razmišljanja, preiskovanja, dialoga.
 • Play
 • Primerna starost
  10-14
 • Časovni okvir
  12 x 60 min.
 • Potrebni pripomočki
  tabla/listna tabla;
 • Predmeti/ Teme
  Komunikacija Dialog Raznolikost Jezik Znaki Simboli

Načrt učnih ur

Abbreviations:

 • D = Dejavnost
 • Di = Diskusija
 • SD = Skupinsko delo
 • DN = Domača naloga
 • DD = Delo v dvojicah
 • PŠU = Predhodna študija učitelja
 • MU = Mnenje učencev
 • PU = Prezentacije učencev
 • UP = Učiteljeva prezentacija

Naloži

Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Predhodna aktivnost
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel »Jezik«, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
Priprava
 • Postavite stole v krog
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj/ica med učence razdeli kopije vaje Govor – jezik – sporazumevanje, predstavi temo in učence povabi, naj razmislijo o vprašanjih v vaji.
 • PŠU
 • UP
M1
Vodilna zamisel »Jezik«
M2
Vaja »Govor – jezik – komunikacija«

Glavni del
(10 min.)

 • Učenci samostojno razmišljajo o vprašanjih. Razmišljajo tudi o tem, kako bi utemeljili svoje odgovore.
 • MU

Razprava
(40 min.)

 • Učitelj/ica učence povabi, naj se s sošolci pogovarjajo o problemih, ki se jim zdijo pomembni, pri čemer naj se navezujejo na vprašanja v vajah.
 • Di
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(15 min.)

Predhodna aktivnost
 • Učitelj/ica vnaprej preuči vodilno zamisel lekcije Raba jezika – jezikovna igra
Priprava
 • Postavite stole v krog
 • Pripravite liste papirja in pisala
 • Pripravite prazne tarče z dvema koncentričnima krogoma in besedo »jezik« v sredini notranjega kroga.
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj/ica predstavi temo Raba jezika – jezikovna igra in učence povabi k razmišljanju o pojmu jezika. Razdeli kopije vaje Raziskovanje pojma jezika in učencem naroči, naj se spomnijo čim več besed, ki jih lahko povežejo s ciljnim pojmom »jezik«, in se odločijo, ali jih bodo vpisali v notranji ali zunanji krog.
 • PŠU
 • UP
M3
Vodilna zamisel »Raba jezika – jezikovna igra«

Glavni del
(10 min.)

 • Učenci delajo samostojno, vsak sestavi svoj seznam besed, ki jih povezujejo s ciljnim pojmom »jezik«.
 • MU
M4
Vaja »Raziskovanje pojma jezika«

Razprava
(35 min.)

 • Učitelj/ica učence povabi k pogovoru in raziskovanju jezikovne igre – rabe jezika: skupaj razpravljajo o seznamu besed in se odločijo, kam besede spadajo – v notranji ali zunanji krog. Svoje izbire morajo utemeljiti. To lahko storijo s primeri, nasprotnimi primeri, definicijami ...
 • D
 • Di
M4
Vaja »Raziskovanje pojma jezika«
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(15 min.)

Predhodna aktivnost
 • Učitelj/ica preuči vodilno zamisel Jezik in raznolikost in na listno tablo napiše seznam točk za vajo Različni jeziki.
Priprava
 • Postavite stole v krog
 • Pripravite listno tablo (flip chart)
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj/ica učencem naroči, naj izberejo eno ali več tem za razmišljanje. Potem jih razdeli v skupine in jim naroči, naj razpravljajo o temah in si ob tem delajo zapiske. Nato jim naroči, naj svoje sklepe delijo med seboj.
 • PŠU
 • UP
M5
Vodilna zamisel »Jezik in raznolikost«
M6
Vaja »Različni jeziki«

Glavni del
(20 min.)

 • Korak 1 Učenci delajo v skupinah, razpravljajo o temah in si o njih delajo zapiske.
 • Korak 2 Učenci razmišljajo o vaji Miselni eksperimenti. Spodbujamo jih, naj si izmislijio tudi svoje lastne miselne eksperimente.
 • Korak 3 Za domačo nalogo si lahko učenci izmislijo nov jezik.
 • Di
 • D
 • DN
M6
Vaja »Različni jeziki«
M7
Vaja »Miselni eksperimenti«
M8
Vaja »Izmislite si nov jezik«

Razprava
(30 min.)

 • Učenci med seboj delijo razmišljanja in sklepe.
 • Poleg tega učitelj/ica učence povabi, naj povejo nekaj besed v različnih jezikih, da lahko slišijo različne zvoke.
 • D
 • Di
M6
Vaja »Različni jeziki«
M7
Vaja »Miselni eksperimenti«
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Priprava
 • Postavite stole v krog
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj/ica preuči vodilno zamisel Razumevanje in učence povabi, naj razmišljajo in postanejo bolj specifični v svojem razumevanju in rabi jezika.
 • UP
M9
Vodilna zamisel »Razumevanje«

Glavni del
(10 min.)

 • Učenci delajo samostojno, razmišljajo o pojmu »razumevanja« in njegovih različnih pomenih, s ciljem razumevanja osnovnih pojmov.
 • MU
M10
Vaja »Razumevanje«
M11
Vaja »Razmišljanje o razumevanju«

Razprava
(40 min.)

 • Učitelj/ica učence povabi k razpravi o tem, kako uporabljajo besedo »razumevanje«. S sošolci naj delijo, na kakšen način izražajo različne načine razumevanja. Izrazijo naj, kaj mislijo s tem, ko rečejo »razumeti«.
 • Di
M11
Vaja »Razmišljanje o razumevanju«
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Predhodna aktivnost
 • Učitelj/ica preuči vodilno zamisel Znaki in simboli in na tablo napiše vprašanja vaje Znaki in simboli
Priprava
 • Postavite stole v krog
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj/ica predstavi temo in učence spodbudi, naj naredijo seznam znakov in simbolov v vsakdanjem življenju.
 • PŠU
 • UP
M12
Vodilna zamisel »Znaki in simboli«
M13
Vaja »Znaki in simboli«

Glavni del
(15 min.)

 • Učenci delajo samostojno, vsak sestavi svoj seznam in izpolni obrazec Znak ali simbol
 • MU
M13
Vaja »Znaki in simboli«
M14
Vaja »Znak ali simbol?«

Razprava
(30 min.)

 • Učitelj/ica učence povabi k razpravi s sošolci, v kateri naj svoje odločitve ustrezno utemeljijo.
 • Učenci raziskujejo svoje okolje in iščejo različne znake in simbole. Ustvarijo tudi svoje lastne simbole.
 • D
 • Di
 • DN
M15
Vaja »Znaki«
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(10 min.)

Predhodna aktivnost
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel »Raznolikost kultur«, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
Priprava
 • Postavite stole v krog
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj/ica med učence razdeli kopije vaje Kultura in tradicije in nato predstavi temo. Učencem naroči, naj preberejo vprašanja v besedilu.
 • PŠU
 • UP
M17
Vodilna zamisel »Raznolikost kultur«
M18
Vaja »Kultura in tradicije«

Razprava
(40 min.)

 • Učitelj/ica spodbuja razpravo med učenci o vprašanjih v vaji Kultura in tradicije. Pozove jih, naj se s sošolci pogovarjajo o problemih, ki se jim zdijo pomembnejši. Učencem ni treba odgovoriti na vsa vprašanja. Vprašanja naj ustvarijo filozofski dialog in učitelj/ica naj za vse odgovore učencev zahteva utemeljitev (odgovori z »da« ali »ne« niso dovoljeni), da pripomore k razvoju kritičnega razmišljanja o pomenu kulture in tradicij.
 • Di
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(15 min.)

Predhodna aktivnost
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel »Običaji/tradicije/navade«, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
Priprava
 • Postavite stole v krog
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Korak 1 Učenci naj stare starše povprašajo, kaj so delali, ko so bili njihove starosti. Lahko jih vprašajo tudi, ali je bilo običajno, da so otroci to delali, in kakšni so bili razlogi za to.
 • Korak 2 Pri naslednji učni uri učitelj/ica vsej skupini naroči, naj deli informacije o tem, katere dejavnosti so bile tradicionalne, ko so bili njihovi stari starši njihove starosti, in naj razloži, zakaj so delali te stvari.
 • Korak 3 Nato učitelj/ica učence pozove, naj raziščejo, katere izmed teh tradicij še obstajajo in katere ne obstajajo več. Učenci morajo kot skupina poskušati ugotoviti, zakaj so nekatere tradicije izginile in ali so jih zamenjale nove dejavnosti, ki zdaj začenjajo veljati za tradicije (ali pa so že postale tradicije).
 • PŠU
 • UP
 • DN
 • PU
M19
Vodilna zamisel »Običaji/tradicije/navade«

Glavni del
(15 min.)

 • Nato učitelj/ica učence pozove, naj raziščejo, katere izmed teh tradicij še obstajajo in katere ne obstajajo več. Učenci morajo kot skupina poskušati ugotoviti, zakaj so nekatere tradicije izginile in ali so jih zamenjale nove dejavnosti, ki zdaj začenjajo veljati za tradicije (ali pa so že postale tradicije).
 • MU
M19
Vodilna zamisel »Običaji/tradicije/navade«

Razprava
(30 min.)

 • Ko je prejšnja naloga dokončana, lahko razred razpravlja o vprašanjih v aktivnosti/vprašalniku Izvor in izginjanje tradicij in pojasni svoje odgovore.
 • Di
M20
Aktivnost »Izvor in izginjanje tradicij«
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Predhodna aktivnost
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel »Običaji/tradicije/navade«, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
Priprava
 • Postavite stole v krog
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj/ica učencem razdeli kopije vaje Ali je treba vse spremeniti? in predstavi temo. Naroči jim, naj preberejo seznam navad, ki so se v zadnjih petdesetih letih spremenile. Nato jih pozove, naj povedo, za katere spremembe mislijo, da so bile spremembe na boljše, in zakaj.
 • PŠU
 • UP
M19
Vodilna zamisel »Običaji/tradicije/navade«
M21
Vaja »Ali je treba vse spremeniti?«

Glavni del
(10 min.)

 • Učenci delajo v skupinah, razpravljajo o temah in si delajo zapiske.
 • MU

Razprava
(40 min.)

 • Učenci med seboj delijo in utemeljujejo svoje sklepe.
 • Di

Domača naloga

 • Učitelj/ica učencem naroči, naj s starejšimi govorijo o primerih sprememb na boljše in na slabše.
 • DN
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Predhodna aktivnost
 • Učitelj/ica preuči vodilno zamisel Jezik in raznolikost in na listno tablo napiše seznam točk za vajo Različni jeziki.
Priprava
 • Postavite stole v krog
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj/ica med učence razdeli kopije vaje Spoštovanje in strpnost. Predstavi temo in učencem naroči, naj preberejo seznam stavkov v besedilu. Nato jih razdeli v skupine in jim naroči, naj ugotovijo, v katerih situacijah v besedilu uporaba pojma »strpnost« kaže na obstoj spoštovanja in v katerih ne.
 • PŠU
 • UP
M22
Vodilna zamisel »Spoštovanje in strpnost«
M23
Vaja »Spoštovanje in strpnost«

Glavni del
(15 min.)

 • Učenci delajo v skupinah, razpravljajo o temah in si delajo zapiske o njih.
 • MU

Razprava
(30 min.)

 • Učenci med seboj delijo sklepe in utemeljitve za svoje odgovore.
 • Di
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(15 min.)

Predhodna aktivnost
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel »Spoštovanje in strpnost«, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
Priprava
 • Postavite stole v krog
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj/ica med učence razdeli kopije vaje Strpnost, predstavi temo in učencem naroči, naj preberejo vprašanja v besedilu.
 • PŠU
 • UP
M22
Vodilna zamisel »Spoštovanje in strpnost«
M24
Vaja »Strpnost«

Razprava
(40 min.)

 • Učitelj/ica spodbuja razpravo med učenci o vprašanjah v vaji Strpnost. Učencem ni treba odgovoriti na vsa vprašanja. Vprašanja naj ustvarijo filozofski dialog in učitelj/ica naj za vse odgovore učencev zahteva utemeljitev (odgovori z »da« ali »ne« niso dovoljeni), da pripomore k razvoju kritičnega razmišljanja o strpnosti.
 • Di
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Predhodna aktivnost
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel »Spoštovanje in strpnost«, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
Priprava
 • Postavite stole v krog
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj/ica učencem razdeli kopije vaje Govori o sebi in jim naroči, naj rešijo vajo.
 • PŠU
 • UP
M22
Vodilna zamisel »Spoštovanje in strpnost«
M25
Vaja »Govori o sebi«

Glavni del
(15 min.)

 • Učenci samostojno rešujejo vajo in si zapisujejo odgovore.
 • MU

Razprava
(30 min.)

 • Učenci delijo svoje odgovore, nato jih učitelj/ica povabi k razpravi o pomenu »strpnosti« in »sprejemanja« ter razmišljanju o razliki med izrazoma.
 • Di
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Predhodna aktivnost
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel »Vnaprejšnje sodbe/predsodki«, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
Priprava
 • Postavite stole v krog
 • Pripravite listno tablo (flip chart)
Izvedba
 • Učitelj/ica na listno tablo napiše seznam stavkov v vaji Predsodki in stereotipi.
 • PŠU
 • UP
M26
Vodilna zamisel »Vnaprejšnje sodbe/predsodki«
M27
Vaja »Predsodki in stereotipi«

Glavni del
(15 min.)

 • Učitelj/ica učencem naroči, naj preberejo seznam in se odločijo, ali posamezni stavek izraža stereotip ali predsodek. Zabeleži si, koliko učencev odgovori z »da« oziroma »ne«.
 • MU

Razprava
(40 min.)

 • Po opravljenem delu učitelj/ica spodbudi pogovor med učenci in jih vpraša, kakšna je razlika, če sploh obstaja, med predsodki in stereotipi. Učence pozove, naj skušajo za izraza poiskati definicijo.
 • Di