Pripravljeni na šolo!

O projektu

Leta 2018 je v Evropski uniji živelo približno 6,9 milijona otrok iz priseljenskih družin. Ti otroci ob všolanju pogosto nimajo zadostnega znanja šolskega jezika, kar predstavlja veliko oviro za njihovo uspešnost v šoli.

V okviru projekta “Pripravljeni na šolo” pripravljamo aplikacijo za razvijanje jezikovnih kompetenc predšolskih otrok iz priseljenskih družin. Vsebine obravnavajo osnovno besedišče, potrebno za šolsko delo ter tako otrokom olajšajo vključevanje in učenje ob vstopu v šolo. Poleg tega je cilj projekta tudi, staršem zagotoviti orodja za spodbujanje jezikovnih kompetenc njihovih otrok in s tem prispevati k večjemu učnemu uspehu otrok iz priseljenskih družin.

V okviru projekta bomo razvili platformo, ki bo služila kot osrednje vozlišče za starše in učitelje. Na platformi bodo na voljo gradiva in informacije za spodbujanje večjezičnosti in pospeševanje medkulturnega učenja. Poleg tega razvijamo aplikacijo za e-učenje, namenjeno jezikovni pripravi otrok, s posebnim poudarkom na besedišču, ki je potrebno ob vstopu v šolo. Aplikacija bo na voljo v štirih jezikih - nemščini, litovščini, poljščini in slovenščini.

Za nadaljnjo podporo učenju jezika bomo v okviru projekta pripravili smernice za starše in nabor družinskih dejavnosti, ki pospešujejo razvoj jezika. Končni cilj projekta je povečati razpoložljivost e-učnih gradiv za starše in otroke migrante ter tako izboljšati njihov dostop do virov za učenje jezikov.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

Projektni partnerji